Kennissector achter motie-Hamer

Nieuws | de redactie
16 oktober 2009 | De volledige top van Nederland onderschrijft de motie-Hamer. De KIA-coalitie van Rinnooy Kan, Kleisterlee en Wientjes tot Oosterwijk, Van Horssen en Engelen steunt haar oproep bij de -20% heroverweging de ambitie voorop te zetten, dat Nederland tussen de 5 beste kennisnaties moet. Nu al "geeft Zweden jaarlijks 75.000 euro meer uit aan kennis dan Nederland per pas geboren baby."

1% BBP meer voor kennis bij de toplanden

De KIA-coalitie stelt in haar nadere berekening van de betekenisvan de motie-Hamer vast,dat de landen die boven Nederland staan in internationaleranglijsten als de Global Competitiveness Index fors meer gelduitgeven aan kennis en innovatie. Gemiddeld geeft de top 5 eenvol procentpunt van het BBP meer uit aan kennis en innovatie vanuitde publieke middelen.

U leest de brief die de gezamenlijke ‘kennisketen’ aan deTweede Kamer stuurt hieronder. Deze is ondertekenddoor Alexander Rinnooy Kan, Kees Tetteroo, Gerard Kleisterlee,Robbert Dijkgraaf, Emmo Meijer, Bernard Wientjes, Bert vanBoggelen, Michel Rog, Agnes Jongerius, Marcel van Bronswijk, DoekleTerpstra, Gerard van Oortmerssen, Arie Kraaijeveld, Henno vanHorssen, Gerard Oosterwijk, Albert Jan Maat, Jan van Zijl, RichardSteenborg, Loek Hermans, Colja Laanen, Jos Engelen, Eric Fischer,Kete Kervezee, Jan Franssen, Elies Lemkes, prof.dr. P.M.G. Apers,Jan Mengelers, Sjoerd Slagter en Sijbolt Noorda.

‘Juist nu investeren de concurenten vanNederland’

‘Onlangs heeft uw Kamer in de volle breedte haar steun gegevenaan de motie-Hamer (TK 2009-2010 32123-10). Uitgaande van hetgegeven dat onderwijs, kennis en innovatie belangrijke bronnen vanduurzame economische groei zijn, roept de motie het kabinet op bijde aangekondigde heroverweging uit te gaan van de ambitie om hetonderwijs en de wetenschap in Nederland tot de mondiale top 5 telaten behoren.

De KIA-coalitie die 26 belangrijke partijen uit de helekennisketen van primair tot hoger onderwijs, en van fundamenteelonderzoek tot het innoverend bedrijfsleven verenigt, is verheugdmet de herbevestiging van dat streven.

De Kennisinvesteringsagenda heeft eerder al betoogd dat voordeze ambities extra financiële inspanningen nodig zijn van publiekeen private partijen. Het is immers een illusie te denken dat wij degewenste topprestaties kunnen bereiken met middelmatigeinspanningen. Kennisinvesteringen zijn juist de komende jaren nodigom de economie weer terug te brengen op een hoog groeipad.

Onderwijs, kennis en innovatie zijn geen kostenposten maar -hoog renderende – investeringen in de kracht van onze economie ensamenleving. Gezonde overheidsfinanciën zijn gebaat bij een hogereproductiviteit, economische groei en daarmee hogerebelastinginkomsten.

In de brief ‘Naar een robuuste kennissamenleving’ kiest hetkabinet voor het OESO-gemiddelde als referentiepunt voor zijnfinanciële inspanningen. Het kabinet gaf aan dat het vasthouden vanhet huidige niveau in de komende jaren lastig zal zijn, gezien desterk verslechterde economische situatie. Onderwijs, toegepastonderzoek en innovatie maken dan ook deel uit van de door hetkabinet gestarte heroverwegingsoperatie om tot bezuinigingen tekomen.

Omdat de Kamer ook de komende maanden naar aanleiding van degenoemde brief en bij de begrotingsbesprekingen naar verwachtingover deze ambitie voor de middellange termijn zal spreken, hebbenwij voor u de kennisinvesteringen van de vijf toplanden in kaartgebracht. Het blijkt dat de landen die boven Nederland staan ininternationale ranglijsten als de Global Competitiveness Index(GCI) fors meer geld uitgeven aan kennis en innovatie.

Gemiddeld geeft de top 5 van overheidswege een vol procentpuntvan het BBP meer uit aan kennis en innovatie. Voor Nederland is dateen bedrag van ruim 5 miljard per jaar. Nederland loopt op vrijwelalle investeringsfronten achter op de top 5. Ter illustratie: pergeboren baby geeft Zweden jaarlijks 75 duizend euro meer uit aankennis dan Nederland.

Een verschil dat al jaren bestaat en enkel verder toeneemt.Daarnaast doen landen vlak achter Nederland in de GCI als Australiëen Zuid Korea juist nu forse kennisinvesteringen. Kortom: de top 5is nog ver weg en Nederland dreigt links en rechts te wordeningehaald.

De KIA-coalitie komt graag in gesprek met de Kamer over hoe,gegeven de lastige economische en financiële situatie, Nederland dekomende jaren een topprestatie kan leveren. Daarbij kunnen wijvoortbouwen op de nog altijd goede uitgangspositie van ons land.Ook in een mondiale kenniseconomie kunnen wij tot de topbehoren.  

Dat vraagt echter wel om een langdurige en toegewijde inspanningvan alle bij de kennissamenleving betrokken partijen, inclusiefpolitiek en overheid. Alleen dan is het mogelijk de bij de gesteldeambitie passende investeringen en institutionele veranderingen terealiseren.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK