Verken voorhoede geneeskunde

Nieuws | de redactie
15 oktober 2009 | Bij onderzoek naar het vermogen van ons lichaam om beschadigde weefsels en organen te herstellen kan ons land veel. De verwachtingen ervan zijn hooggespannen, maar er is nog veel onderzoek nodig. De KNAW verkent wat en ook de ethische vragen daar omheen.

Nog niet ver genoeg


Regeneratieve geneeskunde zal naar verwachting aan de basis staanvan allerlei nieuwe vormen van medische behandeling, zoals hetkweken van gehoorcellen om doven weer te laten horen, hetimplanteren van nieuw bot, of het inspuiten van stamcellen ommensen met een dwarslaesie te genezen. De wetenschap is echter nogniet ver genoeg gevorderd om de complexiteit van weefsels tebegrijpen, laat staan die volledig te herstellen. Daarvoor is nogveel fundamenteel onderzoek nodig, naar stamcellen, biomaterialenen de interactie tussen materialen en weefsel.

Ook moeten volgens de KNAW de risico’s van die nieuwetechnologieën goed in kaart worden gebracht. De financiering vanonderzoek in de regeneratieve geneeskunde moet dan ook vooralgericht zijn op het dichten van deze kennishiaten.

Het rapport gaat uitgebreid in op de juridische aspecten van deregeneratieve geneeskunde. Die zijn talrijk en complex. Vooronderzoekers die een klinische studie willen beginnen is vaakonduidelijk welke informatie ze moeten leveren, en dat maakt dieprocedures aanzienlijk zwaarder.

Zeggenschap en ethiek

Ook ontbreekt een duidelijk juridisch kader met betrekking totde zeggenschap over eigen lichaamsmateriaal. Hoe zijn bijvoorbeeldde toestemming en de informatieverstrekking geregeld? De KNAWvraagt om meer helderheid van de overheid.

De nieuwe toepassingen roepen ook ethische vragen op, onder meerover het gebruik van wezensvreemd materiaal in het lichaam,embryonale stamcellen, en proefpersonen. De discussie daarovermoet, vindt de KNAW, gedurende het onderzoek worden gevoerd en nietachteraf. In onderzoeksprogramma’s moet financiële ruimte bestaanom het debat te voeren tussen onderzoekers, ethici, patiënten enandere betrokkenen.

Het rapport Stevig in de steigers. Kansen voor de regeneratievegeneeskunde in Nederland geeft ook aanbevelingen overstructurele samenwerking tussen vakgebieden en biomedische entechnische faculteiten in onderzoek en onderwijs. Het rapport isgeschreven door een commissie onder voorzitterschap van prof. dr.Wim Fibbe (LUMC).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK