Het werk van een lector ondernemerschap

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | Sinds maart 2009 is Theo Schut lector Ondernemerschap aan de Hogeschool Rotterdam. Hij wil dat de haven op nieuwe manieren bekeken wordt.

U bent lector bij het Instituut voor Commercieel Management.Wat houdt uw functie in?
Als lector ondernemerschap bij het instituut commercieelmanagement wil ik de huidige vraagstukken in dearbeidsmarkt verbinden aan de opleidingen in het instituut,maar ook Hogeschool-breed. Ik probeer de docenten en de studentenen de bedrijven samen te brengen zodat hun wederzijdse interesses(en kennis en ervaring) elkaar tegemoet komen.

Naast lector ben ik ook vice-voorzitter Dagelijks Bestuur enVoorzitter Kring Drechtstreek, Kamer van Koophandel Rotterdam envoorzitter Marine Club Rotterdam. Het lectoraat Ondernemerschap zouveel meer een hogeschoolbreed lectoraat moeten worden. Eenfysiotherapeut bijvoorbeeld, wordt later ook een ondernemer. Wijhebben op Hogeschool Rotterdam meerdere curricula waarbij destudenten zich kunnen storten op veel vragen vanuit de markt.

Wat is uw visie van de Ideale haven?
De haven van Rotterdam is meer dan alleen zeeschepen,vrachtauto’s, binnenvaart en containers. Het is een Haven- enIndustrieel Complex en bestaat uit talloze bedrijven (ook in dechemie, petrochemie en bijv. in de maakindustrie) en er zijn veleen verschillende arbeidsmogelijkheden. Het zou een IdealeHaven zijn wanneer men dit kan inzien en uit een andere hoek dehaven bekijkt. 

Heeft u wel eens een werkbijeenkomst van de Ideale havenbijgewoond?

Ja, ik ben door Frits Blessing uitgenodigd en was aanwezig bij deopening van het Lectoraat vorig jaar en ook bij een van dewerkbijeenkomsten. Ik vind de werkbijeenkomsten zeer interessant.Er wordt goed geprobeerd een match te maken tussen dehogeschool en de buitenwereld; de arbeidsmarkt. Er wordt eenkenniscentrum ontwikkeld. 

Wanneer is de samenwerking tussen lectoraat en een instituutideaal?
Wanneer een lectoraat in alle mogelijke curricula aanwezig is ende verbinding tussen de actuele vraagstukken uit de markt en dekenniscentra goed verloopt. Wanneer de docenten en de studentengoed op de hoogte zijn van de wederzijdsewerkzaamheden. 

Waarom zou de haven een uitdaging moeten zijn voor studenten vanuw instituut?

Zoals ik eerder heb gezegd is de haven niet alleen verkeer,vervoer en infrastructuur; het is een ook een idealevestigingsplaats voor het petro-chemisch en overig IndustrieelComplex. Ook zijn er talloze bedrijven actief in de maakindustriemet talloze technische vraagstukken die door onze (economische entechnische) studenten beantwoord kunnen worden. 

Wat zijn uw ervaringen met de haven?
In de jaren ’80 was ik tien jaar lang actief in de haven- envervoersector voor de gemeente Rotterdam, lid van het managementteam Economische Zaken en ook secretaris van de RaadscommissieHaven- en Economische Zaken. In de tijd van de start van deverschillende projecten zoals de distributiecentra Eemhaven, Botleken Maasvlakte was ik nauw betrokken, dus ik heb heel watervaringen toe in de haven opgedaan. Ik ben momenteel ook bezig meteen project op RDM genaamd Prometics (zie ook www.prometics.nl), het eersteindustrieel maakbedrijf, een prototype atelier op RDM InnovationCampus..

Dit is een industrieel prototypebedrijf, actief voor een bredegroep van opdrachtgevers ook in het midden- en kleinbedrijf. In deinspirerende omgeving van het RDM Innovation Dock zijn we elke dagactief met innovatie. Er worden prototypen en productieseriesgemaakt van elk industrieel product en elk onderdeel. Bovendienworden zowel studenten van Albeda als van de Hogeschool Rotterdamdaar nauw bij betrokken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK