Effectiviteit HO en SF groot thema, stelsel nauwelijks

Nieuws | de redactie
1 februari 2010 | “Zouden in het basisonderwijs de uitval en het rendement voorkomen van ons hoger onderwijs, dan zouden grote aantallen scholen in dit land gesloten worden. In het hoger onderwijs accepteren we dit en dat kan echt niet.” CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk ziet heel andere gebreken en vragen als cruciaal voor het HO dan de stelseldiscussie die minister Plasterk op gang tracht te brengen.

In het debat van de HBO-raad gaf de grootste regeringspartijondubbelzinnig aan dat stelselvragen voor haar weinig wezenlijkzijn. Van Dijk vond slechts een enkel punt rond het bestel eenprobleem: de afstemming van de hbo en wo bachelorgraad en hunfeitelijke verschillen op het Europese kwalificatiekader. Dat gaatimmers uit van een gelijkwaardige bachelor in graad, titulatuur enpositionering.

Naar Top 5

Veel belangrijker vinden CDA en VVD hoe het HO door de economischecrisis kan komen op weg naar de top 5 van de kennissamenlevingen,in lijn met de motie-Hamer. ” Dat wordt erop of eronder voorNederland, want de Lissabon-doelstellingen voor 2010 zijn nietgehaald,” zei VVD’er Mark Harbers in de Rode Hoed. “Bovendien staatin de bovenste reeks van 20 tot 30 landen nu al een hele groepachter ons te trappelen om Nederland voorbij te streven op weg naardie Top 5. Zij zitten echt niet stil als wij dat wel zoudendoen.”

Het CDA wil daarom allereerst nadruk op een hogere effectiviteitvan de besteding van de huidige middelen voor de langere termijn,zoals bij het rendement van het HO. De VVD pleit daarbij voor meerinvloed van kwaliteitscriteria in de bekostiging van deinstellingen, om succes meer te doen lonen voor hen en hunstudenten.

Het CDA wil bovendien anderen dan de overheid nadrukkelijkeraanspreken op medefinanciering. Van Dijk wees op de zwakkeprestaties van het bedrijfsleven bij de investeringen in R&Dals voorbeeld uit de Lissabondoelstellingen en hun realisatie.MKB-voorzitter Loek Hermans werd hierdoor zo gebelgd, dat hij deCDA’er vanuit de zaal fel interrumpeerde en verweet onware cijferste presenteren.

Rekening bij een ander?

Tussen CDA en VVD is verschil van inzicht over de toekomst van hetSF-stelsel in dit verband. Harbers herhaalde het voorstel datpartijleider Rutte al op ScienceGuide gepresenteerd had:introductie van een ‘sociaal leenstelsel’ met het “terugploegen vande opbrengst daarvan voor de rijksuitgaven van ongeveer 1 miljardin kwaliteit en infrastructuur van het hoger onderwijs.” Zo ver wilhet CDA niet gaan. Van Dijk noemde de steun van de VSNU, HBO-raaden anderen voor zo’n lijn “wat gemakkelijk de rekening bij eenander leggen,” de student en haar ouders namelijk.

Het CDA wil de toegankelijkheid van hbo en wo als criteriumovereind houden voor zijn beleid, maar “kent verder geen taboes opdit punt.” Het CDA-WI rapport voor de 20 heroverwegingscommissiesheeft deze lijn verder uitgewerkt en spreekt daarin de mogelijkheidvan collegegeldverhogingen aan.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK