Groot gezin, meer uitval uit HO

Nieuws | de redactie
16 februari 2010 | HBO'ers uit grote gezinnen halen minder studiepunten en vallen eerder uit. Ook jongeren uit gebroken gezinnen kennen hogere uitval.

Studenten uit een groot gezin beëindigen vaker vroegtijdig hunhbo-studie dan studenten uit een klein gezin.Ook halen zij in hun studie minder punten. Ditblijkt uit een onderzoek van Christiaan van Onzenoortwaarop hij deze maand promoveert aan de UvA.

Drie jaar lang volgde Van Onzenoort 1800 hbo-studenten uit tweecohorten om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op hetafbreken van de studie. Hij verzamelde data overachtergrondkenmerken van de student, de wijze waarop de keuze vande student tot stand gekomen is, de mate van integratie in hetacademische en sociale leven, en het commitment dat destudent heeft met de studie. 

Van Onzenoort onderzocht daarbij de effecten van grotegezinnen, verwachtingen rond de studie, en duur en status van destudiekeuze. Hij concludeert dat de integratie in het hbo-leven ende opleiding van de ouders slechts een beperkte rol spelen bijstudie-uitval. Uit het onderzoek kwam wel voort dat studentendie van het mbo, uit een gezin met gescheiden ouders of uit eengroot gezin komen, een verhoogde kans hebben op studie-uitval ophbo-niveau.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het niet uitmaakt of een studentthuis de oudste of de jongste is. Onder een ‘groot gezin’ verstaathet onderzoek een gezin met drie of meer kinderen.

Van alle studenten die aan een hbo-opleiding beginnen, staakt meerdan 30 procent de studie al binnen een jaar. Van Onzenoortacht dit een argument om in het kader van de vernieuwing van hethbo-onderwijs te pleiten voor een breed propedeusejaar. Daarinzouden meer en verwante opleidingen aan bod moeten kunnenkomen.

“Studenten kunnen dan makkelijker van opleiding switchen, zonderstudievertraging op te lopen. Dit moet dan gepaard gaan met eengoede loopbaanbegeleiding voor de studenten in het eerste jaar. Zokomt de student zo snel mogelijk op de juiste plek zonder hetgevoel ergens te hebben gefaald,” vertelt de Amsterdamseonderzoeker aan Folia.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK