Rouvoet (OCW) erft gat van 1 miljard

Nieuws | de redactie
2 maart 2010 | Ronald Plasterk laat een ongedekte cheque van € 1 miljard na op de begroting van OCW. Niet vanwege te veel kennisuitgaven.

Minister De Jager van Financiën maakte bekend een tegenvallervan € 2,5 miljard te moeten opvangen. Het forse deel dat OCWbij deze overschrijding van de rijksuitgaven heeft veroorzaakt,moet de nieuwe minister in zijn eigen begroting zien op te vangen.Vicepremier en onderwijsminister Rouvoet kent zo een dubbelprobleem: het gat zelf en de bron ervan. Want die zit in zijnportefeuille, de kinderopvang.

ScienceGuide verneemt dat voor het derde opeenvolgendejaar de vergoedingen voor de ‘gratis kinderopvang’ de investeringenin kennis dreigen op te souperen. Rouvoet moet ongeveer een miljardoverschrijding van geraamde uitgaven voor dat doel zien te dekken.Eén jaar tekort dus van eenzelfde omvang als de helesalarisverbetering voor docenten die minister Plasterk over 20 jaaruitsmeerde.

Bij de aanstaande kabinetsformatie zal elke aspirant-minister vanOCW dat onderdeel dan ook tegen elke prijs weer terug willen gevenaan SZW of een andere minister die gezinsbeleid ofinkomenssubsidies wil trekken. Waarom blijkt hier al uit de analyse vanScienceGuide van september 2008 over de problemen bijde kinderopvangkosten, die toen al grote druk op de begrotingvan minister Plasterk waren gaan zetten.

Eén quote uit deze becijfering van de impact van dieuitgavenexplosie en haar impact op de kennisinvesteringendoor OCW, ook in het meerjarenperspectief, is nu zeker weerrelevant: “Moest minister Bos dit voorjaar al € 500 mln extraruimte vrij maken, in de begroting voor 2009 komt daar reeds € 300mln bovenop, naast pogingen tot verdere ‘versobering’ en beperkingvan het vergoede aanbod. Men slaagt slechts in een tempering van deuitgavenexplosie, niet in ontscherping van de bom.

De meerjarenraming indiceert dat OCW de facto € 1,15 miljardaan meeruitgaven op dit terrein moet doen. Meeruitgaven dus dieniet ingezet kunnen worden voor investering in kennis, onderwijs ofR&D. In een jaar gaat de projectie van 2012 voor dekinderopvang op OCW van € 2.068 miljard naar € 2.913 miljard,een stijging van bijna 50 % binnen één begrotingsjaar. Eentegenvaller binnen een jaar zo groot als de completeinvesteringsimpuls in het Actieplan LeerKracht!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK