Bildung en burgerschap op laag niveau

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | In de onderbouw van het VO hebben jongeren minder besef van democratische principes en waarden dan leerlingen in andere Europese landen. Het effect? Leerlingen staan in ons land zeer sceptisch tegenover gelijke rechten voor migranten, even extreem als in Vlaanderen, zo blijkt. De agenda van de lerarenopleidingen heeft er dus een urgent punt bij.

Dit komt naar voren uit een internationaal onderzoek in 39landen naar burgerschapscompetenties van 14- tot 15-jarigeleerlingen. Het rapport terzake van de International Civic andCitizenship Education Study (ICCS) is in Gothenburggepresenteerd door de IEA, de International Association for theEvaluation of Educational Achievement.

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebbenminder kennis over democratische principes en maatschappelijkebasiswaarden dan leerlingen in andere Europese landen. Slechtséén op de vier leerlingen heeft een zeer goed begrip van wat actiefburgerschap inhoudt. Dit steekt schril af bij landen als Finland enDenemarken, waar dit voor tussen de 55% en 60% van de leerlingengeldt.

Burgerschap met lage competenties

Ongeveer 15% van de leerlingen in Nederland, aldus hetrapport van de IEA, mist de minimale kennis en vaardigheden om goedals burger in de samenleving te kunnen functioneren. Dit percentageis vergelijkbaar met het internationale gemiddelde, maar isduidelijk hoger dan in de meeste Europese landen.

Alleen in Griekenland, Cyprus en Luxemburg is dit percentagein de EU met 22% tot 28% van de leerlingen groter. Van alledeelnemende landen is het relatief het slechtst metburgerschapscompetenties van leerlingen gesteld in Indonesië,Paraguay, Guatemala en de Dominicaanse Republiek. Geen landen diezich beroepen op een eeuwenlange traditie van openheid, tolerantieen ‘jezelf kunnen zijn’, kortom.

Nederland ‘Vlaams’ over migranten

Nederlandse leerlingen verschillen niet noemenswaardigvan leerlingen in andere Europese landen als het gaat om gelijkerechten voor mannen en vrouwen. Over gelijke rechten voorimmigranten wordt door leerlingen echter wel veel negatievergedacht. Nederland neemt hierin samen met Vlaanderen zowel Europeesals internationaal gezien een extreme positie in.

In Nederland is bovendien het verschil in oordeel over gelijkerechten voor immigranten tussen leerlingen van Nederlandse en vanbuitenlandse komaf relatief groot. Dit geldt behalve voor Nederlandook voor Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland,Engeland en Vlaanderen.

Vertrouwen in partijen en overheden groot

Het vertrouwen van leerlingen in de landelijke overheiden de politiek is juist groter dan in veel andere landen. Van deleerlingen in ons land heeft 70% voor een groot deel of volledigvertrouwen in de regering.

Dit percentage ligt voor 14- tot 15-jarige leerlingen in anderelanden gemiddeld op 61%. Iets meer dan de helft van de leerlingengeeft aan ook de politieke partijen te vertrouwen. Dit percentageis eveneens aanzienlijk hoger dan in veel andere landen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK