Hoe scoort HBO op het web?

Nieuws | de redactie
22 juni 2010 | Hogescholen kunnen veel doen om hun ‘web-presentatie’ kwaliteit en toegankelijkheid te geven. Dat bleek op de Dag van Excellentie 2010. De ranking van Strategy on Demand en ScienceGuide laat zien waar best practice opvalt. En waar bepaald niet.

 

De top in het HBO is:
1) HU, vooral vanwege interactiviteit en inhoud
2) HvA, vooral vanwege inhoud en technische kwaliteit
3) NHL, vooral vanwege techniek
4) INHolland, vooral vanwege bereikbaarheid.

De top in het HBO is:

1) HU, vooral vanwege interactiviteit en inhoud

2) HvA, vooral vanwege inhoud en technische kwaliteit

3) NHL, vooral vanwege techniek

4) INHolland, vooral vanwege bereikbaarheid.


De minst scorende hogescholen zijn:


37) Gerrit Rietveld, Academie, vooral vanwege de vormgeving
38) Hogeschool Marnix, vooral vanwege de technischekwaliteit
39) Design Academy, vooral vanwege bereikbaarheid, inhoud eninteractiviteit

U vindt hier hetvolledige overzicht met alle hogescholen en hun scores perindicator. Het onderzoek is verricht door IT-experts encontrolegroepen van studenten uit de doelgroep van de websites vande hogescholen. Elke site is beoordeeld op zijn technischekwaliteiten, inhoud, vormgeving, interactiviteit en debereikbaarheid op het wereldwijde web. Alle  bekostigdehogescholen zijn zowel per criterium als generiek over het geheelvan de web-presentatie en -kwaliteit gerankt. NHTV en GereformeerdeHogeschool zijn nu nog buiten de ranking gelaten, omdat zij net hunsite hadden vernieuwd.

ScienceGuide en Strategy on Demand hebben de uitkomstengeanalyseerd en presenteerden deze, met aanbevelingen en bestpractices, op hun seminar bij de officiële bekendmaking in de VanNelle Ontwerpfabriek te Rotterdam.

De kernpunten die uit de ranking naar vorenkomen zijn:

1) De meeste hogescholen scoren in eenmiddelmatige categorie, tussen 60 en 70 punten van webkwaliteit. Dedrie zwaksten komen net boven 50 uit. De kopgroep komt op 74-76punten.

2) Bij de verschillende indicatoren zijn deverschillen soms fors. Bij vormgeving van de site scoort Codartszelfs 90, terwijl collega kunsthogeschool Rietveld niet hoger dan49 reikt. Bij de interactiviteit van de site is het écart tussen 83voor de HU en 36 voor het Koninklijke conservatorium. Ten aan zienvan de bereikbaarheid scoren respectievelijk INHolland 78 en DesignAcademy 39.

3) De inhoud van de sites kent relatief hetminste verschil in scores. Meestal is deze redelijk op orde. Topzijn met 80 de HvA en Hanze Hogeschool, zwakst zijn de HotelschoolDen Haag met 64 en de Design Academy met 63.

4) Technisch valt er nog het nodige de doen.Veel HBO is nog wat meer ‘1.0’ dan ‘2.0’ en nog niet hoogwaardigactief door de integratie van social media als vorm vankenniscirculatie. Een soort ’twitter-beleid’ lijkt op de meestehogescholen te ontbreken. Sommigen blijken grotendeel afwezig insocial media, aderen kennen een soort proliferatie van relatiefongerichte uitingen in de nieuwe webomgevingen.

Het écart in de technische kwaliteit van de sites weerspiegeltdit. Hoogst scoren de NHL met 75 en HvA met 73 punten, daarna ishet gat relatief groot naar een groep middelmatiger hogescholen alsStenden, Haagse Hogeschool, HAN, ArtEZ en de Hotelschool: rond 65punten. Een grote groep hogescholen scoort hier zwak, zoalsWindesheim, Zeeland, De Kempel, met scores onder 50. Echtontoereikhand zijn de technische kwaliteitsscores bij Ipabo, Marnixen Edith Stein die tussen 40 en 35 punten krijgen.

5) Ook hogescholen die in het generieke beeldgoed scoren kennen opvallende zwakke plekken, die men met veeleffect dan ook kan aanpakken. Fontys kent bijvoorbeeld eenmiddelmatig scorende techniek, vormgeving en interactiviteit,terwijl men bij de inhoud en bereikbaarheid hoog scoort. Stendenscoort overal behoorlijk, maar de zwakke interactiviteit haalt dealgemene kwaliteit omlaag. INHolland heeft een plek in de top maaris bij de techniek en bereikbaarheid nog middelmaatig. En zelftop-hogeschool HU komt bij de techniek niet hoger dan 60 punten.Was die net zo ontwikkeld als de rest naar haar web-kwaliteit dankon de HU met kop en schouders boven de rest van het HBOgestaan.

6) Kwaliteit hangt niet samen met omvang,althans dat hoeft niet. Monosectorale hogescholen hebben echterblijkbaar wel last van het nichekarakter van hun instelling. Hunweb-presentatie is vaak zwak.

Dat dit niet nodig is blijk uit de hoge scores die sommigen tochweten te bereiken. De HKU staat met 72 punten zelfs hoog, dankzijeen toppositie bij bereikbaarheid en een hoge score bij vormgeving.Alleen de technische kwaliteit (58 punten) is hier – vreemd genoeggelet op de faam van de instelling – relatief zwak. Ook Codartsscoort op rang 11, vooral door de droomscore van 90 bij vormgevingen 76 punten bij inhoud. De AHK (op 12) scoort over de hele liniezeer behoorlijk, zonder uitschieters. Dat is toch duidelijk hogerdan veel omvangrijker multisectorale hogescholen als Saxion enRotterdam.

Grote regionale hogescholen hebben gelet op deze ranking sowiesohuiswerk voor deze zomer. In de discussie na de presentatie kwamendaar allerlei boeiende signalen al van naar voren. Windesheim met60 punten op plaats 32 moet bijvoorbeeld kritisch kijken naar deaspecten bereikbaarheid, vormgeving, interactiviteit en techniek.Alleen bij de inhoud van de site is zij adequaat te noemen. Avanskomt op 35 in de onderste regionen, hetgeen te wijten is aan lagescores bij bereikbaarheid en interactiviteit. Bij vormgeving scoortAvans bovendien 1 punt hoger slechts dan de zwakste score in deranking.

7) Daarmee raakt de web-ranking een gevoelig,generiek punt. Zij laat zien wat advies van de commissie Dijkgraafover het kunstonderwijs ook al aanstipt: een zekere neiging totintrovertie van de kunstopleidingen en behoefte aan intensiveringvan de verbondenheid met de kunstpraktijk van de creatieveindustrie en technologische ontwikkelingen. Het valt namelijk niette ontkennen, dat hogescholen met een ruime ervaring en soms ookgrote naam in de design en beeldende kunsten lamentabelscoren.  

Het valt al op, dat de Rotterdamse kunsthogeschool met alleenmuziek en dans opleidingen, Codarts, het hoogst scoort bij desitevormgeving: 90 punten. Maar dat de Rietveld Academie met 49 hetlaagste staat verblufte de onderzoekers toch wel. De 50 punten vanAvans -met Academie Sint Joost in de gelederen- zijn ook geeneremetaal. Wat te denken van de 55 punen van ArtEZ, trouwens?

Andere hogescholen met designopleidingen doen het hier beter, maarook niet glorieus. De Design Academy komt bij vormgeving op 70punten, maar komt helemaal onderaan door slechte scores bijinteractiviteit en bereikbaarheid van de site -beide 39 punten- enslechts 45 punten bij de technische kwaliteit. De KABK in Den Haagkomt ook op 70 bij vormgeving;  lager dan collega-instituutKoninklijk Conservatorium binnen dezelfde hogeschool. Maar ook hierdrukken zwakke scores bij bereikbaarheid en interactiviteit hetgeheel omlaag.

8) Een vergelijkbare analyse is te maken bij detechnische kwaliteit. Hogescholen met de naam uitstekendeHTNO-secties in huis te hebben, blijken niet altijd hoog te scorenop dat punt in de site-ranking. De kopgroep van NHL en HvA (75 en73 punten) staat duidelijk boven technisch goed aangeschrevenhogescholen als Leiden (59) en Hanze (56). Matig scoren ookregionale hogescholen als Avans (60), Windesheim (47), Zeeland (46)en Fontys (61).

9) Succesvolle en minder sterke HBO-regio’szijn in de ranking helder aan te wijzen. Het noorden van het landscoort goed met de NHL, Stenden en Hanze bij de eerste 10. Brabantdaarentegen blijkt opmerkelijk zwak: HAS Den Bosch en Avans zittenonderin, de Design Academy in Eindhoven staat helemaal onderaan.Fontys op 7 redt de eer van het zuiden.

10) Beste ‘webstad’ in het HBO is Utrecht. DeHU staat op 1 de HKU op 5 en daarmee passeert de Domstad ookAmsterdam; de HvA op 2 en de AHK op 12. Omdat onderin zowel deGerrit Rietveld Academie uit de hoofdstad (op 37) als de MarnixAcademie uit Utrecht (op 38) staat, verandert dit het eindbeeld vandie twee steden verder niet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK