Lector 2.0

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | Het lectoraat 2.0: naar de juiste balans tussen onderwijs en onderzoek. Deze studiedag met prominente sprekers wordt gehouden op 23 september 2010 in Schouwburg en Congrescentrum Orpheus te Apeldoorn. Het praktijkgericht onderzoek door lectoraten levert nog niet altijd het gewenste rendement op. Hoe kunt u de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek verbeteren? Wat betekenen lectoren eigenlijk voor studenten en wat is hun positie in de onderwijsorganisatie?

Hoe ziet ook de financiële positie vanlectoraten er in de toekomst uit? Hoe kunt u het promoveren enpubliceren vanuit de hogechool, lectoraten en kenniskringeninhoudelijk en strategsich versterken? Daarmee behandelt hetcongres allerlei relevante vragen die voor deonderwijsprofessional en voor lectoren en hunkenniskringen van wezenlijk belang zijn bij het vormgeven vanhet lectoraat van de toekomst.

Programma

10:00 Opening door dagvoorzitter PG Kroeger, hoofdredacteurScienceGuide

10:15 Inspiratielezing: De lector voor de klas!? Een betereverbinding tussen lectoren, onderzoek en het onderwijs. Door RonBormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen,voormalig lid Commissie Veerman

10:45 Interactieve dialoog tussen lectoren, studenten en deelnemersover optimale wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek: hoekunnen lectoren de vertaalslag tussen toegepast onderzoek en hetonderwijs maken? Welke rol speelt de lector in de optimaliseringvan de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek? Hoe kunnenook studenten hierbij betrokken worden?De dagvoorzitter gaat in gesprek met 2van de 5 beste lectoren van Nederland en de voorzitter van hetISO: Rineke Smilde, lector Lifelong Learning in Music & theArts, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van BeeldendeKunsten, Muziek en Dans, Den Haag, Frits Oosterveld, lectorGezondheid en Bewegen, Saxion Hogescholen en Guy Hendricks,voorzitter bestuur ISO

11:30 Koffiepauze

12:00 Discussie: Positie en betekenis van de lector in deonderwijsorganisatie – Uit de ivoren toren, op naar de praktijk.Wat is de toegevoegde waarde van een lector voor de geheleorganisatie? De betekenis van de lector voor studenten in hetHBO. Door Klaas-Wybo van der Hoek, vice voorzitter College vanBestuur, Stenden hogeschool, Stijn Verhagen, lector Participatie enMaatschappelijke Ontwikkeling, Hogeschool Utrecht

12:45 Lunch

13:45 Interactief debat: Lectoraat 2.0: financieelonafhankelijk? Is economische zelfstandigheid van lectoratenrealistisch? Verschillen tussen bedrijfstakken; wat mag uwaarvan verwachten? Door Ton Schurgers, lector bedrijfskundigmanagement in het MKB, Fontys Hogescholen en directeur UnitedBrains en Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur,Windesheim

14:30 Professionalisering van het personeel: promotietrajecten voornonacademici en promoveren voor HBO docenten. Wetenschappelijkrelevant en aantoonbare bijdrage voor de beroepspraktijk. Leidenzulke promotietrajecten ook tot verbetering van het praktijkgerichtonderzoek? Is een dergelijk promotietraject wel de juiste wegvoor HBO docenten? Inleiding van Adriaan in ’t Groen, directeurCentrum Regionale Kennisontwikkeling, Universtiteit Leiden, enHans de Wit, lector internationalisering, Hogeschool vanAmsterdam

15:15 Afsluiting, gevolgd door informele borrel

Meer vindt u hier inhet uitgebreide programma. Aanmelding via www.facta-organiseert.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK