Kabinet omarmt motie-Hamer

Nieuws | de redactie
21 september 2010 | Het zal niet vaak voorkomen, dat een kabinet via de Troonrede een gebaar van waardering laat blijken naar de voormalige fractieleider van een oppositiepartij. Prinsjesdag 2010 was ook daarin bijzonder. Maar uit het hoger onderwijs klinken zeer kritische geluiden vanwege de financiële klem waarin men nu geplaatst is.

Het kabinet-Balkenende V liet de Koningin een passage overonderwijs en kennisinvesteringen uitspreken, die een stuk minderdemissionair klonk dan verwacht. Zo wordt gemeld, dat men deonderwijsuitgaven ontziet in de begroting. Deze is dus allerminsttechnisch-neutraal te noemen in een tijd van ’tering naar denering’. Ook krijgt het bedrijfsleven een veegje uit de pan voor degedurigeklachten over te weinig aandacht voor onderzoek eninnovatie en het eigen gebrek aan investeringen daarin.

Van links tot rechts

Meest opmerkelijk is, dat Balkenende c.s. het eigen werk van hetInnovatieplatform aanhalen en daarbij een lange termijn ambitievoor ons land onderstrepen. Ook dat is allerminst ‘demissionair’ tenoemen. “In zijn afsluitend rapport heeft het Innovatieplatformvoorstellen gedaan om Nederland op de lijst van kenniseconomieën telaten opklimmen van plaats tien tot in de top vijf.” Die ambitie isvastgelegd in de motie-Hamer van precies een jaar geleden. DatBalkenende deze nu nogmaals ondubbelzinnig tot de zijne maakt, kanenerzijds niet verrassen en mag anderzijds toch opvallend genoemdworden.

Hamer onderstreepte tegenover ScienceGuide eerder al, dat de Kamerbredesteun en de lange termijn ambitie in de motie grote betekenishebben. “Dit betekent dat het ook voor andere, volgende coalitiestelt. Er zullen in volgende kabinetten opnieuw partijen zitten diedeze motie steunden. Van links tot rechts.”

Daar voegde zij bovendien aan toe: “De motie is ook om een doel,een missie te formuleren. Er is veel wantrouwen in ons land. Dusook in onszelf, ook in het onderwijs! Juist daar kan men zijnambitie nu stellen en mensen weer in zichzelf laten geloven en inwat zij kunnen.”

200 euro per student omlaag

Gemeten naar het aantal studenten daalt de financiering vanuniversiteiten en hogescholen opnieuw, zo rekent overigensstudentenorganisatie ISO voor. “Instellingen moeten in 2011 voorbijna 200 euro per student minder hun onderwijs organiseren.Investeren in het hoger onderwijs is noodzakelijk om de ambitie omtot de top vijf van kenniseconomieën te gaan behoren waar temaken.”

Het ISO trekt daaruit een harde conclusie: “De overheid bemoeilijktde uitvoering van de Veerman-agenda.” LSVb-voorzitter Sander Breurzit op een zelfde lijn: “Met deze begroting doet het kabinet erniks aan om op te klimmen naar de top 5 van mondialekenniseconomieën, waar de politiek de mond vol van heeft.” Ookde VSNU is teleurgesteld. Vooral omdat toegezegd geld op knelpuntengeschrapt is: “een streep door de gelden voor hetverbeteren van studiesucces; een streep door de beloofdefinanciering voor onderzoek bij alfa en gamma; een streep door debeloofde middelen voor geesteswetenschappen.” In totaal zijndaarmee €50 miljoen aan bezuinigingen gemoeid, stellen deuniversiteiten vast.

De voorgenomen investeringen in innovatie en onderzoek latenvolgens de VSNU bovendien een zelfde, verontrustend beeldzien. “De belangrijkste financieringsbron, het FES, vermindertvan 658 miljoen in 2010 naar 245 miljoen in 2015. Hiermeewordt de voor de kenniseconomie noodzakelijke focus op innovatie enwetenschap een wassen neus.”


De hoop blijkt gevestigd op het CDA, de kleinste partij in denu uitgeprobeerde coalitie rond de tafel van Opstelten. “Dat hetCDA als één van de huidige onderhandelingspartners via de troonrededeze ambities uitspreekt, stemt hoopvol,” vindt voorzitter ISO-GuyHendricks: “Ik heb hoge verwachtingen van investeringen in dekwaliteit én toegankelijkheid van ons hoger onderwijs. Stilstand isachteruitgang.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK