Studiekeuzegesprek werkt

Nieuws | de redactie
29 september 2010 | Aanstaande studenten die een studiekeuzegesprek hebben gevoerd, achten zich beter geïnformeerd en meer bewust van hun (on)geschiktheid voor de studie en eigen verbeterpunten. Opleidingen die gesprekken met een dynamische insteek voeren, lijken betere prestaties te kunnen rapporteren.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in het kader van hetSURF-programma ‘Studiekeuzegesprekken: wat werkt?’ isuitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

In het onderzoek zijn de resultaten betrokken van elfpilotprojecten bij universiteiten en hogescholen. Binnen dieprojecten zijn in 2009-2010 ruim 4.000 studiekeuzegesprekkengevoerd met aspirant-studenten. Elke deelnemende instelling haddaarbij een eigen aanpak.

Een studiekeuzegesprek beoogt studenten meer zelfinzicht te gevenen betere informatie over de factoren voor het succesvol doorlopenvan de opleiding waarmee zij willen starten. Dit om studieuitval tevoorkomen.

Maar de gesprekken hebben ook andere effecten: zij bevorderen hetgevoel van binding met de opleidingen, concluderen de onderzoekersvan het Kohnstamm Instituut. Ook krijgen de opleidingen zelf doorde gesprekken betere kennis van hun aanstaande studenten.

Een opvallende voorlopige conclusie is voorts datstudiekeuzegesprekken met een dynamische insteek, gericht opontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat, als instrument meertevredenheid lijken te oogsten dan studiekeuzegesprekken alsmomentopname van de “fit” tussen kandidaat en opleiding.

De opleidingen die de studiekeuzegesprekken met een dynamischeinsteek voeren, lijken vooralsnog betere prestaties te kunnenrapporteren bij het terugdringen van studie-uitval. Deze hypothesezal volgend jaar getoetst worden aan de hand van de ervaringen vande tweede tranche pilotprojecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK