OCW snijdt in subsidies HO

Nieuws | de redactie
11 april 2011 | De programma's voor niet-westerse allochtonen in het HO, de onderwijswetenschappen en de werkplaatsfuncties van UMC's zijn punten waarop OCW gaat bezuiningen. Doelstelling is de focus aan te scherpen op de meest wezenlijke punten uit het regeerakkoord en de "bestuurlijke drukte" in onderwijsland te verlagen.

“We maken scherpe keuzes. Van desubsidies die OCW in 2010 nog verstrekte, wordt een groot deelbeëindigd.” De bewindslieden geven aan dat zij in totaal zo’n €230mln structureel willen besparen.

Tikken voor Huygens enNeth-er

Opvallend thema in de bezuingingsbrief van OCW is deinternationalisering. Die is in het HO zo goed geslaagd, dat desector deze best zelf kan onderhouden, aldus de denklijn van debewindslieden. “De sector zelf heeft in eerste instantie deverantwoordelijkheid voor beleid ten behoeve van het aantrekken vanbuitenlandse studenten en onderzoekers, c.q. het begeleiden vanNederlandse studenten of onderzoekers in het buitenland. De sectoris hierin inmiddels ook steeds actiever. Om deze activiteiten teondersteunen houden we een internationale infrastructuur in stand,zoals de Europese beurzenprogramma’s en de meeneembarestudiefinanciering. Wel beëindigen we het Huygens Scholarshipprogramma, mede vanwege het beperkte aantal bursalen.”

“Ook nemen we een aantal maatregelen ter verhoging van deeffectiviteit en efficiëntie van de infrastructuur. Zo worden desubsidies verminderd van een aantal organisaties dat zich richt opinternationale samenwerking, bilateraal en in Europees verband(zoals Europees Platform, Frans-Nederlandse Academie, DuitslandInstituut Amsterdam, Neth-er).”

Betere kennisketen

Bij de onderwijswetenschappen volgt hetkabinet de gedachten van de commissie Nationaal Plan ToekomstOnderwijswetenschappen ter verbetering van de kennisketen. Zij”onderschrijven de richting die de commissie schetst, medeomdat die de bureaucratie kunnen verminderen. Het herordenen vanhet onderwijsonderzoek om tot één coördinatie- en regieorgaan tekomen is, zoals de commissie ook zelf al aangeeft, geen eenvoudigeopgave die op korte termijn al volledig kan wordengerealiseerd.”

“Als eerste stap in de richting van eeneenduidige, sterke en efficiënt werkende kennisketen zullen dePO-raad en de VO-raad een andere rol krijgen in de kennisketen. Zezullen een sterke rol krijgen in de programmering, maar niet langereen rol hebben bij de uitvoering. De middelen die via de PO- enVO-Raad worden ingezet (sectorwerking PO en VO) worden daarombeëindigd.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK