EMU verdeelt Noord- en Zuid-Europa juist meer

Nieuws | de redactie
10 mei 2011 | De verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa zijn met de komst van de Euro, eerder groter dan kleiner geworden. Dat concludeert de Tilburgse Economie-promovenda Mary Pieterse-Bloem. Wat zal de President van Europa, Herman van Rompuy, hier donderdag in Den Haag over verklaren?

Ruim tien jaar na de invoering van de Europese Economische enMonetaire Unie (EMU) maakte de econome Mary Pieterse-Bloem debalans op van de monetaire eenwording van Europa door te kijkennaar het gedrag van investeerders in Europese obligatiemarkten. Zehad de beschikking over een unieke dataverzameling van Europeseobligatierendementen gedurende een periode van bijna twintig jaar(1990-2008). De voorspelde effecten bleken niet allemaal uit tezijn gekomen.

Eén van de verwachtingen die men had bij invoering van de EMUwas een afname van de verschillen tussen de deelnemende landen alsgevolg van financiële en economische integratie.  Daarnaastwerd er gerekend op een zekere industriële specialisatie. Hetonderzoek van Pieterse-Bloem laat echter zien dat beide beloftenniet zijn ingelost.

Noord-Zuid tegenstelling blijft bestaan

Meest opmerkelijke resultaat is de gegroeide tegenstellingtussen Noord en Zuid in Europa. Terwijl de landeneffecten vanEMU-kernlanden Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen daalden,namen die van de periferielanden Italië en Spanje sterk toe. Diteffect bleek al in maart 2008, nog voordat deoverheidsschuldencrises zich voordeden in het eurogebied.

Van een industriële specialisatie is bovendien geen sprakegeweest, aldus Pieterse-Bloem. Integendeel, industrieën hebben zichjuist meer verspreid. Voorspellingen die wel uitkwamen zijn dat hetbelang van liquiditeit- en looptijdeffecten is afgenomen. Daarmeeis de ontwikkeling van de Europese obligatiemarkt tot een grotereen diepere markt deels bewezen.

Mary Pieterse-Bloem werkte dertien jaar lang in Londen inobligatiemarkten voor verschillende investeringsbanken. Tussen 2000en 2006 was ze werkzaam als adviseur van overheden over hetonderhoud en uitgifte van de staatsschuld. Sindsdien werkte ze aanhaar promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

Aanstaande donderdag wordt de langverwachte NorbertSchmelzer-lezing gehouden door Herman van Rompuy. Voor eeninternationaal gezelschap zal de oud-premier van België enPresident van de Europese Raad zijn visie geven op de toekomst vande Unie in tijden van crisis. Deze jaarlijkse lezing vanuit het CDAis uitgegroeid tot een oploop van de hele buitenlands politiekeelite en de diplomatieke sector in Den Haag. Zo heeft ook AngelaMerkel enkele jaren geleden deze lezing nog voor haar rekeninggenomen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK