Naast HBO ook WO perikelen?

Nieuws | de redactie
20 mei 2011 | De ingrepen van OCW in het HBO lijken de universiteiten rimpelloos te passeren. Klopt dat? Een voetnoot van Halbe Zijlstra is toch opvallend.


In de reactie op de analyse van de Inspectie over de’afstudeertrajecten’ bij enkele opleidingen in het HBO meldt destaatssecretaris het volgende: “Na juli 2010 werden over debekostigde universiteiten nauwelijks signalen vernomen. Ook gaf inhet bekostigd wetenschappelijk onderwijs de schriftelijkeinformatie van de instellingen geen directe aanleiding om eenbezoek op locatie te brengen. Dat wil niet zeggen dat detoegezonden informatie geen enkele vraag opriep. De inspectie heefthier echter op basis van risicoafwegingen keuzes gemaakt.”

Dat wil zeggen dat een ‘first thingsfirst’ keuze ertoe leidden dat signalen uit het HBO als dringenderen indringender werden beschouwd. Uiteraard speelde daar hetmaatschappelijk rumoer na de Theo-route en het rapport-Leers eenbelangrijke rol bij. Maar de expliciete vermelding nu in devoetnoot op blz. 2 van de kabinetsreactie wijst er op, dat debewindslieden het WO nog niet als vanzelfsprekend een analoge danslaten ontspringen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK