Studeren over de grens kan vlotter

Nieuws | de redactie
17 mei 2011 | OCW gaat uitvoerig in op de studieobstakels die NEWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten) analyseerde. “De studenten gaven aan hinder te ondervinden bij het vergaren van informatie en het aanvragen van meeneembare studiefinanciering voor een studie in het buitenland,” schrijft Halbe Zijlstra aan de Kamer.

Hij meldt daarbij onder meer: “Het is overduidelijk de bedoelinggeweest om met de meeneembare studiefinanciering een voorziening tecreëren die het mogelijk maakt om niet een gedeelte, maar eengehele studie in het buitenland te volgen. Bij de formulering vande 3 uit 6-maatregel in de wet is echter onvoldoende rekeninggehouden met het feit dat de aanvraag om studiefinanciering voor demasteropleiding, na eerst een bacheloropleiding in het buitenlandgevolgd te hebben, als een nieuwe aanvraag wordt gezien.

Op die wijze verhindert de 3 uit 6-maatregel de toekenning vanstudiefinanciering voor die “nieuwe” opleiding, omdat de student aldrie jaar in het buitenland verblijft. Zoals ik uw Kamer eerder heblaten weten is dat een onbedoelde en onwenselijke situatie. Ik hebdaarom de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) zo gewijzigd datde periode waarin een student staat ingeschreven aan een hogeronderwijsopleiding in het buitenland niet meetelt voor detoepassing van de 3 uit 6-maatregel.”

Beoordeling van kwaliteit

De kwaliteitsmeting van de betrokken buitenlandse opleidingenkrijgt ook aandacht van OCW. “Eén van de eisen voor het meenemenvan studiefinanciering naar het buitenland is dat de opleiding dieer gevolgd gaat worden van voldoende niveau en kwaliteit is. Dekwaliteitsbeoordeling van buitenlandse opleidingen is eenomvangrijk proces en dat heeft in de beginperiode voor nogal wataanloopproblemen gezorgd.

Inmiddels zijn vele verbeteracties ingezet, waarbij vooralaandacht is besteed aan het informeren van (potentiële) studenten.Zo zijn op de websites van DUO en de Nuffic, die dekwaliteitsbeoordeling voor DUO doet, (links naar) documentengeplaatst die duidelijk aangeven welke criteria worden gehanteerdbij het toetsen van een volledige opleiding in het buitenland.Daarnaast wordt uitgebreide informatie verstrekt over deonderwijssystemen in de 19 meest populaire studielanden. De studentis op deze manier in staat om zelf, nog voor hij een aanvraagindient, een afweging te maken over het te volgen onderwijs en dekans dat hiervoor studiefinanciering wordt verstrekt. Ten slotte iser een lijst opgenomen van opleidingen die in eerdere jaren eenpositieve beoordeling van de Nuffic hebben gekregen.

Daarnaast wordt in de beleidsnotitie studiefinanciering”Studeren is investeren” (Kamerstukken II, 31288, nr. 160)voorgesteld om de procedure rondom de meeneembarestudiefinanciering te vereenvoudigen. Nu een aantal jaren ervaringis opgedaan is het niet meer nodig jaarlijks te toetsen of eenopleiding van voldoende kwaliteit is en qua niveau overeenkomt metde opleiding waarvoor in Nederland ook aanspraak opstudiefinanciering bestaat. Deze toets kan minder vaak wordenverricht. Dat kan bijvoorbeeld door de waardering van debuitenlandse opleiding langer dan een jaar te laten gelden.”

Beterschap ook in eigen land

Overigens mag ook de kwaliteit van de aanpak in eigen land nogwel aandacht krijgen, erkent OCW. “Het ministerie van OCW wil deinkomende en uitgaande mobiliteit van studenten en docenten in hethoger onderwijs op een meer integrale en betrouwbare manier inkaart brengen dan tot nu toe op basis van de beschikbarestatistieken en fragmentarische informatie en schattingen wordtgedaan. Daarbij gaat het niet alleen om de kwantiteit, maar ook omde kwaliteit van de mobiliteitsstromen. ECORYS en ResearchNedvoeren een pilotonderzoek uit om (de haalbaarheid van) de gewenstekwantitatieve en kwalitatieve informatie in kaart te brengen. Deresultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2011verwacht.”

En ook de manier waarop wij zelf buitenlandse studenten welkomheten, kan beter en minder bureaucratisch, zo zeg Zijlstra.”Buitenlandse studenten en onderzoekers zijn te vaak ontevredenover de bureaucratie en het gebrek aan dienstverlening die zij inNederland aantreffen. Dit brengt onnodige imagoschade met zich mee.De Nederlandse kenniseconomie kan zich dit niet veroorloven.”

De rode loper uitleggen

Het programmaplan Rode Loper van OCW is per 1 november 2010van start gegaan. “Het programma biedt een ketenaanpak voor deverbetering van administratieve processen bij toelating vaninternationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs. Aan hetprogramma nemen acht partijen deel: Nuffic, Ministerie van OCW,IND, Studiekeuze123, Studielink, VSNU, HBO-raad en Kences. Hetprogramma beoogt buitenlandse studenten beter te ondersteunentijdens de fase van oriëntatie op land en studie, toelating totNederland en inschrijving bij een instelling voor hogeronderwijs.

Het programma bestaat uit vier deelprojecten: 1. Verbeteringonline studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl enStudychoice.nl. 2. Vooronderzoek inrichting generiekeinformatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan deinternationale student. 3. Procesverbetering toelating eninschrijving buitenlandse studenten in de keten door een verbeterdeinzet en gebruik van Studielink. 4. Verkenninginformatievoorziening huisvesting internationale studenten. Deeindrapportage over het programma zal in juli 2012 wordenopgeleverd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK