Amstelcampus is op orde

Nieuws | de redactie
16 juni 2011 | De leden van de medezegenschap binnen de HvA ergeren zich aan de verhalen over financieel wanbeleid bij de investeringen van hun hogeschool. In een publieke reactie gispen zij critici als Beter Onderwijs Nederland over dreigementen, die vervolgens niet waar gemaakt worden. "Door al deze berichtgeving, zonder enige onderbouwing van beweringen, wordt onze Hogeschool telkens opnieuw onnodig en onterecht beschadigd."

Docenten uit de commissie Financiën & Reglementen van de CMRvan de hogeschool hebben in een brief aan hun achterban hunanalyse over de situatie en de beweringen bekend gemaakt. “DeCentrale Medezeggenschapsraad zag en ziet geen enkele aanleidingtot een procedure bij de Ondernemings-kamer en heeft daarover meerdan een jaar geleden de AVV en BON een brief gestuurd en daarindeze partijen geadviseerd van deze procedure af te zien.”

Nu de signalen in de media over zo’n mogelijke procedurenen “vermeend wanbeleid” aanhouden, vinden de gekozenvertegenwoordigers van het HvA-personeel de tijd gekomen, dat zijook zelf klare wijn schenken. Bijvoorbeeld over de rol die zijin hun gesprekken met het CvB over de Amstelcampus spelen enover de mate van geïnformeerheid van de medezeggenschap over ditgrote investerings- en bouwproject. “Door eigen beheer kan deAmstelcampus geheel worden ingericht zoals de mensen van hetonderwijs dat wensen. Een groot pluspunt. Met een andere externeconstructie zou een tailor-made onderwijsinrichting niet haalbaarzijn.”

Open brief CMR-HvA

U leest de brief terzake hier:

Eind mei meldden diverse media, waaronder het NRC Handelsblad,dat leden van de Alternatief voor Vakbond (AVV) en Beter OnderwijsNederland (BON) een verzoek bij de Ondernemingskamer willenindienen wegens vermeend wanbeleid van de HvA rondom deontwikkeling van de Amstelcampus. Dat kondigden de AVV en BON ookal in april 2010 aan, maar tot dusverre is dat niet gebeurd. DeCentrale Medezeggenschapsraad zag en ziet geen enkele aanleidingtot een procedure bij de Ondernemings-kamer en heeft daarover meerdan een jaar geleden de AVV en BON een brief gestuurd en daarindeze partijen geadviseerd van deze procedure af te zien.

Het betoog van de AVV en BON komt er in het kort op neer dat deHvA onverantwoorde financiële risico’s neemt door de Amstelcampusin eigen beheer te ontwikkelen. De commissie Financiën enReglementen (F&R) van de CMR is in de afgelopen jarentelkenmale en zorgvuldig geïnformeerd door het CvB over de feitenen achtergronden en ziet geen enkele aanleiding voor een onderzoekdoor de Ondernemingskamer. Ook heeft de commissie F&R kennisgenomen van twee evaluatierapporten, opgesteld door tweeverschillende accountantskantoren (KPMG en PricewaterhouseCoopers).Dit heeft ertoe geleid dat het CvB en de directie Planning &Financiën nadere maatregelen hebben genomen op het gebied vanadministratieve organisatie, interne controle, directe enduidelijke voortgangsrapportages en zo meer. Eén van de conclusiesdat er in het kader van adequate projectbeheersing geen risico’szijn genomen op het gebied van financiering, geeft de commissieFinanciën en Reglementen mede vertrouwen in de voortgang van hetproject. 

Het dossier Amstelcampus wordt regelmatig besproken binnen decommissie F&R en de CMR en heeft onze speciale aandacht. Dekeuze van het CvB om de Amstelcampus niet te laten bouwen enbeheren door externe partijen maar het heft in eigen hand te nemenkan onze goedkeuring wegdragen.
Ten eerste blijven er op deze wijze geen marges aan de strijkstokhangen bij allerlei partijen buiten de HvA (projectontwikkelaars,financiers etc). Dat scheelt miljoenen euro’s.

Ten tweede heeft de HvA een laagrentende hypothecaire lening bijhet Ministerie van Financiën kunnen afsluiten. De HvA betaaltgedurende de gehele looptijd een hypotheekrente van iets meer dan4%. Externe partijen moeten aanzienlijk meer rente betalen enzouden dat via de huurprijs in rekening bij de HvA brengen. Dekosten blijven op deze wijze beheersbaar, nu en in de toekomst.

AVV en BON vinden dat de Amstelcampus beter eigendom zou kunnenzijn van externe partijen, zoals pensioenfondsen. Dat lijkt onszeer onverstandig. Pensioenfondsen staan momenteel onder druk endaarbij komt ook de (nabije) vergrijzing. Zij zullen hierdoor opzoek gaan naar inkomsten. Het is niet uit te sluiten dat detoekomstige huurprijs die de HvA voor  de Amstelcampus moetbetalen omhoog gaat, zeker gezien haar centrale ligging inAmsterdam. Dit is goed voor de pensioenfondsen, maar slecht voorhet onderwijs aan onze Hogeschool. Dit risico loopt de HvA nu nietgezien de langlopende hypotheek-afspraken met het Ministerie vanFinanciën.

Een ander argument van de AVV en BON is dat de HvA zou moetengroeien om de Amstelcampus te kunnen betalen. Dat is volstrekteonzin. Als de Amstelcampus klaar is, is ongeveer 60% van dehuisvesting eigendom van de HvA, de overige 40% is huur. Mocht deHvA krimpen, dan kunnen eerst de huurpanden worden afstoten.

Op dit moment telt de HvA 42.000 studenten en dat aantal neemtieder jaar toe. De Amstelcampus wordt gebouwd voor 25.000studenten. De redenering dat de HvA in problemen raakt als de groeitegenvalt raakt dus kant nog wal. De realiteit is juist andersom.De HvA groeit harder dan voorspeld.

Nog een argument van de AVV en BON; de bouw van de Amstelcampuszou vertraagd zijn omdat de HvA het contract metprojectontwikkelaar Trimp & van Tartwijk opzegde. De feitenzijn juist omgekeerd. Trimp & van Tartwijk, een van dehoofdverdachten in de Vastgoedfraudezaak, diende een claim in tegende gemeente Amsterdam. Ondertussen moest datzelfde bedrijf debelangen van de HvA behartigen bij diezelfde Gemeente. Een bizarresituatie. Het besluit om afscheid te nemen van Trimp & vanTartwijk was daarom een verstandig besluit.  

Bij Bureau Nieuwbouw van de HvA werken zeer deskundige mensendie hun strepen verdiend hebben in de vastgoedwereld. Door eigenbeheer kan de Amstelcampus geheel worden ingericht zoals de mensenvan het onderwijs dat wensen. Een groot pluspunt. Met een andereexterne constructie zou een tailor-made onderwijsinrichting niethaalbaar zijn.

Sinds de HvA de ontwikkeling van de Amstelcampus in eigen handheeft genomen, verloopt dat aanzienlijk voorspoediger dan daarvoor,zoals ook uit de accountantsrapporten is op te maken. De GemeenteAmsterdam heeft de vergunningen afgegeven, de bouw verloopt volgensplan en de uitgaven blijven binnen budget. Bureau Nieuwbouw van deHvA verdient een compliment voor die prestaties.

De commissie F&R en de CMR blijven de ontwikkelingenuiteraard kritisch volgen, maar op dit moment zien wij geen groteobstakels. Burgemeester van der Laan heeft zelfs onlangsmeegeholpen om de ‘eerste steen’ te leggen !  De ontwikkelingvan de Amstelcampus is goed voor de HvA  én voor de GemeenteAmsterdam.

Tot zover de inhoud. Ten slotte enkele observaties enopmerkingen over wat hier gaande is. Deze zaak kwam voor het eerstin de media met een item in tv-programma EenVandaag. Daarin tradnaast de AVV en een oud-bestuurder van de HvA (die destijdsverantwoordelijk voor het inhuren van Trimp & van Tartwijk) ookHans van Tartwijk op. Inderdaad: van bureau Trimp & vanTartwijk, het bureau waar de HvA het contract mee heeft opgezegd enhet bureau dat vervolgens een claim van vele miljoenen indiendetegen de HvA. Curieus. Binnenkort behandelt de rechtbank de zaakdie Trimp & van Tartwijk aanspande tegen de HvA.

Maar wat ons nog het meest bevreemdt, is dat degene die namensde AVV steeds naar voren treedt als woordvoerder, en naastvoornoemde beide heren in datzelfde tv-programma optrad, zelfmedewerker is bij de HvA. Hij maakt zijn twijfels over de gang vanzaken niet middels de interne vertegenwoordigende organen kenbaar,maar zoekt steeds de externe publiciteit. Dit roept bij ons devraag op wat de werkelijke redenen zijn voor al deze pogingen indiverse media.

De CMR heeft de AVV en BON reeds in april 2010 schriftelijkverzocht om van een gang naar de Ondernemingskamer af te zien.Daarop hebben wij helaas nooit een behoorlijk antwoord ontvangen.Door al deze berichtgeving, zonder enige onderbouwing vanbeweringen, wordt onze Hogeschool telkens opnieuw onnodig enonterecht beschadigd.

Nu de media-aandacht voor dit onderwerp blijft aanhouden, laten wijvoor het eerst in het openbaar van ons horen. Als er iets niet goedgaat bij onze Hogeschool dan moeten we dat aan de orde stellen endan zullen we dat ook zeker doen. Daar hebben we geen ongevraagdesteun voor nodig van externe partijen waarvan niet duidelijk is wiezij binnen de HvA vertegenwoordigen. 

Kees Post, voorzitter cie F&R  (domein Economie enManagement)
Willem Brouwer, vice-voorzitter cie F&R  (domein Media,Creatie en Informatie)
Mahesh Adhin, lid cie F&R  (domein Techniek)
Agnes van Schendelen, lid cie F&R  (domein Maatschappij enRecht)
Paul Rijnierse, lid cie F&R en vice-voorzitter CMR (domein Media, Creatie en Informatie)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK