Voorbereid de toekomst in

Nieuws | de redactie
11 juli 2011 | Het European Tourism Future Institute (ETFI) schetst scenario’s voor de toekomst van Noord-Nederland. Vergrijzing en krimp zorgen hierbij voor uitdagingen. Albert Postma gaat zijn lectoraat inbedden in dit instituut. “We willen ook een meer toekomstgerichte houding onder studenten bevorderen.”

“Binnen het lectoraat draait het om kennis genereren, circulerenen delen,” zegt Albert Postma over de taak die hij heeft voor zowelhet onderwijs als het onderzoek aan hogeschool Stenden. Het ETFI iseen grotendeels extern gefinancierd centrum dat zich inNoord-Nederland en Europa bezighoudt met toerisme vraagstukken.Albert Postma is binnen dit kernteam actief en vormt tegelijkertijdmet het lectoraat de verbinding met het onderwijs. “Het zijn eigenlijk twee zijden van de zelfde medaille.”

 

“Wij zijn binnen Stenden  bezig met het inrichten vanverschillende ‘schools’,” vertelt Postma over hoe het lectoraatbinnen het bestaande instituut zich nu ontwikkelt. In het kaderdaarvan is Postma nu bezig met het schrijven van het lectoraatsplanom de theorie en praktijk van de scenarioplanning “in te bedden inde studies van tourism en leisure.”

“Wij gebruiken scenarioplanning om te kijken hoe we kunneninspelen op verschillende uitdagingen waar de regio voor staat.”Krimp is daarvan een voorbeeld, maar ook de kennisinfrastructuurspeelt een belangrijke rol in het werk van Albert Postma. Hetsectorplan Noord bijvoorbeeld, waarin ook Stenden een belangrijkerol speelt, moet ook Noord-Nederland als kennisregio versterken envoor verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven zorgen.

Albert Postma geeft aan dat kennisuitwisseling daarin eenbelangrijke rol speelt. “Het sectorplan is rond een aantalverschillende hotspots of thema’s gesitueerd. Eén daarvan is hettoerisme. Het ETFI is aangewezen als trekker van deze hotspot endaarom is het zo belangrijk dat studenten in het onderwijs hetbelang hiervan ook direct mee krijgen.”

 

Voorbeelden van scenarioplanning zoals het instituut uitvoertzijn er te vinden op de site.  Zowordt er al gewerkt aan hoe de binnenstad van Leeuwarden er in 2030uit komt of moet komen te zien en het bevorderen van het toerismein het historische gevangenisplaatsje Veenhuizen. “Hoe speel je inop de verschillende uitdagingen om regio’s toeristischaantrekkelijk te maken, dat is de kern van het onderzoek dat wijdoen.”

Hoewel het lectoraatsplan van Albert Postma nog even tijd nodigheeft om te ontwikkelen, is er in oktober hopelijk al reden totvreugde voor de Stenden-lector. Postma promoveert dan op eenvergelijkbaar onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Eenonderzoek dat overigens gefaciliteerd is door de stichtingKennisontwikkeling in het HBO en het lectoraat Service Studies vanStenden hogeschool .”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK