Tien namen voor Zijlstra

Nieuws | de redactie
27 september 2011 | Er is plaats voor meer VVD’ers in de polderbesturen. Dat lijkt de beleidslijn bij publieke benoemingen, zoals die bij de Universiteit Utrecht dezer dagen. Zijlstra zoekt ook nog mensen voor de UvA/HvA. ScienceGuide biedt vast 10 liberalen voor plaatsen in RvT’s en CvB’s.

De benoeming van de burgemeester van Amstelveen – gemeentewaarvan de lokale politiek befaamd werd dankzij de krokettenmotievan CDA-fractieleider Jan Peter Balkenende in zijn VU-tijd – in deRaad van Toezicht van de UU heeft enig opzien gebaard. Maar de oud-partijvoorzittervan de VVD had blijkbaar nog ruimte in zijn agenda en was ooitwethouder in de stad Utrecht. Halbe Zijlstra benoemde zijnpartijgenoot – en ooit lokale fractiecollega in de Domstad – Janvan Zanen daarom in het toezichtsorgaan van de ‘Shanghai top 50’universiteit.

Wat het CDA decennia door liberalen en links verweten werd,lijkt de VVD nu onbeschaamd toegestaan. Wie zouden er verder nog inde coulissen staan te wachten op hoger heerlijkheid? Hier een lijstvan 10 liberalen uit binnen- en buitenland waar de staatssecretariszijn voordeel mee zou kunnen doen en die velen zouden verrassen.Aangenaam en misschien soms niet helemaal.

-Ben Verwaayen

Hij noemt zich geen ‘Rutte-fluisteraar’, alsof de premier eenangstig huisdier is dat zo’n spirituele charlatan zou behoeven. Deoud-topman van British Telecom is wel een vaste deelnemer in deVVD-gremia die naar de toekomst moeten kijken. Over de invloed vande PVV op zijn partij en haar beleid is hij niet mild. Deze verlamtnoodzakelijke moderniseringen en maakt ons land achterlijk,afgewend van de dynamische omgeving van de wereldwijdekenniseconomie, zo laat hij blijken.

-Annette Nijs

Met haar netwerk en grondige, ter plekke verworven visies op hoeChina zich ontwikkelt is de oud-Shell manager geknipt voor een Raadvan Toezicht bij een universiteit. De moedige manier waarop zijzich na haar geflopte staatssecretariaat revancheerde in haar vakis een aanbeveling te meer. Iedereen verdient een tweede kans.Zeker zij die zich bewijzen zonder zelfbeklag of pretentie.

-Harry Koopman

De vroegere voorzitter van Avans Hogeschool was in 2006 één vandegenen die zich direct achter Mark Rutte alskandidaat-lijsttrekker voor de VVD stelde. Op ScienceGuidegaf hij een pakkend testimonium af voor de jongeHO-bewindsman en contra Rita Verdonk. Avans heeft in het HBO eenuitstekende reputatie, dus ook dat spreekt voor Koopman in eenRvT.

-Frits Huffnagel

De wervelwind-wethouder ICT en city-marketing van Amsterdam enDen Haag was de campagneleider van Mark Rutte contra Verdonk. Sindskort is hij oud-politicus en ondernemer in…… city-marketing.Met zijn extraverte persoonlijkheid, uitstekende netwerk in media,bedrijfsleven en bestuur is hij vast gewild bij ondernemendeHO-instellingen. Als lid van verdienste van een VU-studentencorpsheeft hij sowieso hart voor Amsterdams hoger onderwijs.

Sybilla Dekker

Deze breed gewaardeerde oud-minister heeft een enorm enhoogwaardig netwerk. Voor Rutte moest zij de akelige klus doen vaneen kritische evaluatie van de VVD-nederlaag in 2006. Bovendien waszij in 2006 gedwongen op te stappen wegens de Schipholbrand,terwijl Rita Verdonk mocht blijven zitten. De angst voor de LPF/PVVvleugel op rechts was toen al groot en reden tot lafheid. Dekkerheeft dus nog iets te goed van de VVD.

Tom Zwart

De Utrechtse mensenrechtenhoogleraar is een vaste kracht in deinner circle van de liberale denktanks. Door zijn academischediscipline heeft hij een wereldwijde blik en Zwart kent alsvoorzitter van de Onderzoeksscholen-federatie Sodola ongeveer allekenniszwaartepunten van het WO op zijn duimpje. Geknipt dus vooreen sleutelpositie in het academisch bestuur.

-Bibi de Vries

Deze VVD-woordvoerder in de Kamer tijdens de paarse jaren had deweinig benijdenswaardige taak minister Loek Hermans te verdedigen.Meestal vocht zij eenzaam voor de verrassend onhandige en lichtgeraakte minister van OCW. Daarnaast was zij een onmisbarewaterdrager van Van Aartsen en Rutte, om de discipline ensfeer in de Kamerfractie te bewaken. Dat waren fracties met zulkezichzelf wegcijferende en constructieve collega’s als Hirsi Alien Wilders. Heel Den Haag leed mee met de sympathieke Bibi. Enwie werden er minister? Schultz, Schippers, niet De Vries. Eenereschuld is nog in te lossen.

-Jan Anthonie Bruijn

De LUMC-hoogleraar kan in geen enkel liberaal toplijstjeontbreken en niet alleen omdat hij even aanstekelijk hard kanlachen als Gerrit Zalm. Hij schreef Rutte’s verkiezingsprogramma endroeg diens boodschap onvermoeibaar uit op vele avonden binnen zijntoen nog verscheurde partij, die aan TON en PVV velen kwijt leek teraken. In 2010 is hij op een haar na minister geweest, van VWS ofOCW. Zou Bruijn nu geen mooie RvT-zetel of CvB-voorzitterschapgegund zijn, dan kan dat alleen maar betekenen dat Rutte hem bewustin reserve houdt. Voor het hogere.

-Guido Westerwelle

Rutte zal zijn Euro-bondgenoot Angela Merkel en zijn liberalepartijgenoten in haar CDU-FDP coalitie geen groter plezier doen danmet de benoeming van Westerwelle op een zeer prestigieuze, zij hetniet te zware bestuursfunctie. Clingendael? Het ISS? Nuffic? Depijnlijk mislukte FDP-leider en Vize-Kanzler zit na zijnterugtreden in Berlijn mokkend en zonder gezag op het hem boven hethoofd gegroeide Buitenlandse Zaken. Zijn vertrek zou hemzelf en deDuitse regering als een ‘Befreiungsschlag’ verlossen. Merkel zalRutte en Nederland ruim belonen voor Westerwelle’s nieuwe functievan allure in Nederland.

-Ed Sinke

Aan weinig ontrouwe mensen is de VVD zoveel verschuldigd. AlsRita-adept en -propagandist binnen de VVD en als financier in haarmegalomane TON-fase bevorderde hij haar toch al ruimezelfoverschatting. Sinke zorgde er zo onbedoeld voor dat Ruttebinnen zijn eigen partij precies kon spotten wie hem échtof slechts in schijn, om eigen gewin steunden. Door hilarischecamp-diveuze ruzies met Verdonk tekende Sinke vervolgens haarpolitieke doodvonnis. Zonder Ed Sinke was Rutte waarschijnlijk geenverkiezingswinnaar en MP geworden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK