Buitenlandbeleid onder de loep

Nieuws | de redactie
3 november 2011 | Is het naoorlogse Nederlandse buitenlandbeleid nog wel van deze tijd? Dat vragen onderzoekers van Clingendael en UU zich af. Het blijkt van belang om deze herbezinning nu eens niet louter ‘van buiten naar binnen’, maar ook andersom vorm te geven.

Zijn de traditionele ijkpunten van het naoorlogse Nederlandsebuitenlandse beleid nog wel up to date? Deze en andere vragen overhet hedendaags buitenlands beleid worden in de bundel ‘Bezinning ophet buitenland’ van Duco Hellema, Mathieu Segers en Jan Rood vanuitverschillende invalshoeken besproken. Zij doen dit tegen deachtergrond van een veranderend internationaal bestel en een onderdruk staande binnenlandse consensus over het Nederlands buitenlandsbeleid.

Kernwaarden en oude vragen

Recente internationale ontwikkelingen op veiligheidspolitiek,economisch, financieel, monetair en institutioneel terrein, maarook op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking,dagen uit tot een herbezinning op de kernwaarden en uitgangspuntenvan het Nederlandse buitenlands beleid.

Het is volgens de onderzoekers van belang om deze herbezinningnu eens niet louter ‘van buiten naar binnen’, maar ook andersomvorm te geven. Daarom gaat dit boek niet alleen in op de vraag watde veranderingen in de wereld voor gevolgen (moeten) hebben voorhet Nederlandse buitenlands beleid. Ook wordt stilgestaan bij devraag of het Nederlandse beeld van de eigen rol in deinternationale politiek (nog) wel klopt.

In het verlengde hiervan zijn meer historische vragen testellen. In hoeverre is daadwerkelijk sprake van constanten in hetNederlands buitenlands beleid, en welke zijn dat dan? Hoe hard zijnde drie hierboven genoemde traditionele beginselen van hetNederlandse buitenlandse beleid in historisch perspectief? Is ersprake van ondubbelzinnige consistenties in het Nederlandsbuitenlands beleid?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK