Krimp leidt tot fusie

Nieuws | de redactie
7 november 2011 | Drie Pabo's in Limburg trekken de consequentie van de demografische omslag in deze provincie. Zij gaan op één locatie als een geheel samen verder.

Fontys Pabo in Sittard en de Pabo’s van Hogeschool Zuyd inMaastricht en Heerlen zullen vanaf 1 september 2012  lesgaan geven op één locatie: Sittard. De plannen om op deze manier dekrimp en vergrijzing op te vangen waren in 2009 bekend gemaakt. toen was nog voorzien dat perseptember 2010 op één locatie samen gegaan zou worden. Sittard hadook toen al de voorkeur van de betrokken besturen.

Eén club worden

“De verhuizing is bedoeld om de samenwerking tussen dePabo’s verder te vergemakkelijken en zo echt één club teworden,” mailde de directeur van ‘de Nieuwste Pabo’ – hetsamenwerkingsverband van Zuyd en Fontys – Ingeborg JanssenReinen aan haar studenten. Dat sluit aan op het beleidvan minister Van Bijsterveldt om krimpregio’s de kans te geven omzich als experimenteercentra een nieuwe, innovatieve rol teverschaffen. Met zogeheten ‘sleutelexperimenten’ wil de minister”een goed en divers aanbod van onderwijs in krimpregio’sstimuleren.”

“Juist in een krimpende regio kan het onderwijs een motorzijn voor nieuwe dynamiek en innovatie. Van belang is dat hetonderwijsinstellingen in de regio samenwerken om een kwalitatiefgoed en divers onderwijsaanbod te garanderen,” zegt VanBijsterveldt. Via wetswijziging wil zij ook mogelijkmaken te experimenteren op de snijvlakken tussen deonderwijssectoren. “Zulke experimenten noem ik’sleutelexperimenten’. Het zou namelijk kunnen zijn dat juistinnovatie op de snijvlakken tussen onderwijssectoren een sleutel isom ook in krimpgebieden duurzame onderwijskwaliteit tebehouden.”

Verdere concentratie enontwikkeling

Te verwachten is dat deze concentratie van Pabo’s op éénlocatie niet het einde is van de ontwikkeling in Limburg.Samenwerking met de UM beoogt tevens te komen tot een hoogwaardigekoppeling met onderwijsonderzoek. In 2009 werd al voorgenomenom op een later tijdstip de overige educatieve opleidingen opte nemen in het nieuwe leraren-instituut van de samenwerkendeHO-instellingen.

Met deze bundeling van krachten gaven de partners toenreeds aan een kwalitatief en een kwantitatief antwoord op degevolgen van de demografische ontwikkelingen in de regio. Daar issprake van krimp tot 2025 en met deze stap zou de aanwezigheidvan krachtige en kwalitatief hoogwaardige educatieve opleidingenvoor primair en voortgezet onderwijs in Limburg gegarandeerdblijven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK