Internationaal HBO voortgezet

Nieuws | de redactie
14 maart 2012 | Stenden is content over de conclusies die de Inspectie trekt over hun internationale kwaliteit. “We zetten onze buitenlandse activiteiten voort, maar we passen ze aan. Lokale studenten van onze vestigingen gaan we voortaan voor een jaar naar Nederland uitnodigen voor hun Nederlandse graad.”

“De Inspectie heeft op drie gebieden onderzoek verricht bijStenden. We zijn zeer tevreden met de conclusies ten aanzien vanhet leerbedrijf van onze Hotelschool, waaruit blijkt dat westudenten opleiden vanuit een weloverwogen visie,” zegtcollegevoorzitter Leendert Klaassen.

Tekortkomingen weggenomen

Positief zijn ook de conclusies over de twee onbekostigdeEngelstalige masteropleidingen, die volgens de afgesprokenwerkwijze en regelgeving zijn geaccrediteerd. “Studenten krijgenonderwijs van goede, internationaal geborgde kwaliteit. Degeconstateerde tekortkomingen zijn met adequate maatregeleninmiddels weggenomen.”

Met de conclusies uit de brief van de staatssecretaris van OCWvan 21 februari jongstleden over de internationale aspecten van hetHO-aanbod in ons land gaat de hogeschool ook aan de slag. De aanpakvan het bacheloronderwijs voor lokale studenten op Stenden-sites inhet buitenland wordt daartoe aangepast.

Zijlstra geeft in zijn brief namelijk aan, dat voorlopig geen sprakezal zijn van een adequate vormgeving van onderwijs engraadverlening in het buitenland door instellingen uit onsland.

Studenten toch naar Nederland

“We zetten onze buitenlandse activiteiten voort, maar we passende uitvoering van dit deel aan. Lokale studenten van debuitenlandse vestigingen zullen we hierdoor voortaan voor een jaarnaar Nederland uitnodigen, als zij een Nederlandse graad willenbehalen.”

“Op advies van de Inspectie hebben staatssecretaris Zijlstra enStenden afspraken gemaakt om de kwaliteit van de buitenlandseafstudeertrajecten voor de zittende studenten extra te borgen.Hierdoor kunnen deze studenten blijven krijgen wat zij verwachten,namelijk een opleiding op hoog niveau naar de eisen van deNederlandse regels.”

Dat het toetsen en borgen van wereldwijd verzorgd aanbodmoeilijk is, bleek ook in de voorbije periode en de procedures diewerden toegepast. “Tot onze teleurstelling heeft de Inspectie niethet feitelijke kwaliteitsniveau van ons onderwijs getoetst.Daardoor zijn niet alle kwaliteitsborgingen die Stenden toepast,meegenomen in het onderzoek.”

“Ook zijn niet de bevindingen van een onafhankelijketoetsingsinstantie meegenomen, die in Qatar vorig jaar heeftgetoetst op basis van de WHW. Deze instantie kwam tot een positiefoordeel. En tenslotte zijn evenmin de bevindingen meegenomen vanhet Expert Panel met internationale deskundigen, dat eveneenspositief was.”

Verdere versterking in internationaalperspectief

Op het gebied van procedures was door de inspectie wel eenaantal tekortkomingen geconstateerd, meldt Klaassen. “Die nemen wevanzelfsprekend serieus. We zullen de op- en aanmerkingen van deInspectie verwerken in ons beleid.” Langs deze weg gaat dehogeschool haar onderwijs verder versterken, in een internationaalperspectief.

“Zoals in 2004 door OCW is aangegeven in deInternationaliseringsbrief Hoger Onderwijs en later inverschillende notities is herhaald, is Stenden van mening dat hethoger onderwijs de kenniswerkers van morgen opleidt en dat velenhun werk straks verrichten in een internationale omgeving inbinnen- en buitenland.”

“Daar bereidt het hoger onderwijs ze ook op voor. Stenden ziethet als onderdeel van haar opdracht daar, naast de gebruikelijkekwaliteitseisen die aan het hoger onderwijs gesteld mogen worden,een actieve en verantwoorde bijdrage aan te leveren.”

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«