Internationaal HBO voortgezet

Nieuws | de redactie
14 maart 2012 | Stenden is content over de conclusies die de Inspectie trekt over hun internationale kwaliteit. “We zetten onze buitenlandse activiteiten voort, maar we passen ze aan. Lokale studenten van onze vestigingen gaan we voortaan voor een jaar naar Nederland uitnodigen voor hun Nederlandse graad.”
Foto: Lars H. Rowhedder

“De Inspectie heeft op drie gebieden onderzoek verricht bij Stenden. We zijn zeer tevreden met de conclusies ten aanzien van het leerbedrijf van onze Hotelschool, waaruit blijkt dat we studenten opleiden vanuit een weloverwogen visie,” zegt collegevoorzitter Leendert Klaassen.

Tekortkomingen weggenomen

Positief zijn ook de conclusies over de twee onbekostigde Engelstalige masteropleidingen, die volgens de afgesproken werkwijze en regelgeving zijn geaccrediteerd. “Studenten krijgen onderwijs van goede, internationaal geborgde kwaliteit. De geconstateerde tekortkomingen zijn met adequate maatregelen inmiddels weggenomen.”

Met de conclusies uit de brief van de staatssecretaris van OCW van 21 februari jongstleden over de internationale aspecten van hetHO-aanbod in ons land gaat de hogeschool ook aan de slag. De aanpak van het bacheloronderwijs voor lokale studenten op Stenden-sites in het buitenland wordt daartoe aangepast.

Zijlstra geeft in zijn brief namelijk aan, dat voorlopig geen sprake zal zijn van een adequate vormgeving van onderwijs en graadverlening in het buitenland door instellingen uit ons land.

Studenten toch naar Nederland

“We zetten onze buitenlandse activiteiten voort, maar we passende uitvoering van dit deel aan. Lokale studenten van de buitenlandse vestigingen zullen we hierdoor voortaan voor een jaarn aar Nederland uitnodigen, als zij een Nederlandse graad willen behalen.”

“Op advies van de Inspectie hebben staatssecretaris Zijlstra en Stenden afspraken gemaakt om de kwaliteit van de buitenlandse afstudeertrajecten voor de zittende studenten extra te borgen.Hierdoor kunnen deze studenten blijven krijgen wat zij verwachten, namelijk een opleiding op hoog niveau naar de eisen van de Nederlandse regels.”

Dat het toetsen en borgen van wereldwijd verzorgd aanbod moeilijk is, bleek ook in de voorbije periode en de procedures die werden toegepast. “Tot onze teleurstelling heeft de Inspectie niet het feitelijke kwaliteitsniveau van ons onderwijs getoetst. Daardoor zijn niet alle kwaliteitsborgingen die Stenden toepast, meegenomen in het onderzoek.”

“Ook zijn niet de bevindingen van een onafhankelijke toetsingsinstantie meegenomen, die in Qatar vorig jaar heeft getoetst op basis van de WHW. Deze instantie kwam tot een positief oordeel. En tenslotte zijn evenmin de bevindingen meegenomen van het Expert Panel met internationale deskundigen, dat eveneens positief was.”

Verdere versterking in internationaal perspectief

Op het gebied van procedures was door de inspectie wel eenaantal tekortkomingen geconstateerd, meldt Klaassen. “Die nemen we vanzelfsprekend serieus. We zullen de op- en aanmerkingen van deInspectie verwerken in ons beleid.” Langs deze weg gaat de hogeschool haar onderwijs verder versterken, in een internationaal perspectief.

“Zoals in 2004 door OCW is aangegeven in de Internationaliseringsbrief Hoger Onderwijs en later in verschillende notities is herhaald, is Stenden van mening dat het hoger onderwijs de kenniswerkers van morgen opleidt en dat velen hun werk straks verrichten in een internationale omgeving in binnen- en buitenland.”

“Daar bereidt het hoger onderwijs ze ook op voor. Stenden ziet het als onderdeel van haar opdracht daar, naast de gebruikelijke kwaliteitseisen die aan het hoger onderwijs gesteld mogen worden, een actieve en verantwoorde bijdrage aan te leveren.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK