Philips wil kennishefboom

Nieuws | de redactie
30 maart 2012 | Betekenisvol innoveren dat levens van mensen verbetert. Dat noemt Frans van Houten (CEO Philips Research) de missie die zijn bedrijf doet kiezen voor samenwerken met de UU, TUe en UMCU. Samen moeten zij met hun kennis Europa veroveren.

Van Houten stelde bij de viering van de samenwerking van de drieWO-instellingen, dat zijn bedrijf meer dan ooit kijkt welke grotemaatschappelijke uitdagingen door zijn kennis en toepassingenaangepakt kunnen worden. Kern daarvan is het streven naar gezonderen duurzamer leven, dat nu gedeeld wordt door heel dewereldbevolking.

Cure and care

“We identificeren zulke uitdagingen nu scherper, doen dat samenmet kennisinstellingen als deze en richten onzeinnovatieprogramma’s daar in toenemende mate op in.” Als voorbeeldnoemde Van Houten ‘cure and care’ voor ingrijpende aandoeningen.Het besef dat kanker niet een ziekte of ziektebeeld is, maar “eenfamilie van zeer complexe ziektes,” heeft de kennisontwikkeling entoepassingen een grote impuls gegeven.

“Door de ‘cure and care’ van vandaag is de sterfte hieraanaanzienlijk gedaald en daalt nog verder. Daarmee wordt het eensoort chronische aandoening bij een vergrijzende bevolking. Datlevert op zich weer een grote uitdaging op aan alle betrokkenen bijde zorg en genezing van zulke ziektes.”

Philips ziet daarom in toenemende mate een ontwikkeling opkomenvan onderzoek en toepassingen waarin enorme datacomplexen in eenmultidisciplinaire aanpak gaan domineren. “De biomoleculairecomplexiteit dwingt daartoe, ook omdat wij met beelden dankzij deinzet van MRI’s veel meer kunnen zien en analyseren.” Ookultrageluid inzet en op de ene tumor gefocuste aanpakken in plaatsvan ingrepen in heel het lichaam hebben hier een plaats ingekregen.

eScience in opmars

Voor de analyses en interpretaties van de grote hoeveelhedendata en inzichten uit deze vormen van disciplinegrenzenoverschrijdende en hen veranderende samenwerkingsvormen is nu ookeen heel nieuwe software nodig. Deze moet data, beelden, geluid enheel precies gegevens kunnen integreren voor zowel de onderzoekerals de behandelende artsen. Ook hier is dus eScience krachtig inopmars.

Van Houten noemde de samenwerking van de UU, TUe en het UMCUdaarom logisch. Zij past bij de noodzaak R&D en innovaties veelmeer geïntegreerd te ontwikkelen, verkennen en realiseren. Daaromdat Philips zich sterk bij hen aansluit en komende week een nieuwlaboratorium opent met het UMCU en TUe samen. Deze ontwikkeling vande wetenschap en innovatie van nieuwe producten en diensten isdaarom vooral datagedreven en integrerend tussen de vroegeredisciplines.

Daarmee sluit het Horizon 2020 programma van de EU veel beteraan op de komende revolutie in kennis en toepassingen dan detopsectoren van EL&I. Van Houten zei dit niet letterlijk, maarbenadrukte wel dat voor Philips de insteek in de ‘grand challenges’van de EU voorop staat. Deze sluit precies aan op de thema’s enkoers van de samenwerking met de alliantie van UU, TUe en UMCU. Vande topsectoren ziet Philips primair die van Life Sciences en HighTech Systems als relevant in dit opzicht.

Topsectoren als hefboom

Van Houten onderstreepte daarom het grote belang van demogelijkheid om de middelen van de topsectoren in te zetten als hefboom voor het maximaal participeren in de Horizon 2020 programma’s en de tientallenmiljarden euro’s daarin. “Zowel bij de samenwerking als bij deinvesteringen moeten wij vooral nadruk leggen op het Europeesniveau,” stelde de Philips-topman.

NWO-voorzitter Jos Engelen liet blijken de boodschap van VanHouten te hebben gesnapt. In een discussie tijdens de bijeenkomstzei hij: “Onthoud goed dat al die innovaties die we hier zagen,zoals die nieuwste MRI’s, er alleen kwamen dankzij vrij enongebonden, genereus fundamenteel onderzoek. De bedenkers haddennog nooit van een topsector gehoord toen zij hier mee bezig waren.De innovaties in wat wij nu topsectoren noemen bouwen voort op ditsoort onderzoek en niet andersom.” 

Institute for Diagnostic and InterventionalImaging

Het consortium van UU, TU/e, UMCU en Philips gaat uitmonden ineen nieuw onderzoekscentrum, het Institute for Diagnostic andInterventional Imaging (IDII). Het IDII maakt deel uit van hetInnovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.nl). Dit isopgericht na een oproep van de WHO in 2007 om meer technologischeinnovatie in de gezondheidszorg.

De oprichting heeft als doel de Nederlandse kennisinfrastructuurop het gebied van de medical devices te versterken. Hiermee beoogthet IDMI.nl om bii te dragen aan een veilige, betaalbare enbemensbare gezondheidszorg in Nederland. Ook hoopt het IMDI.nlhiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie en dewetenschap in Nederland.

Met het initiatief bevestigt Nederland zijn voortrekkersrol ophet gebied van innovatie in de gezondheidszorg. De vooraanstaandeinternationale economische en wetenschappelijke concurrentiepositievan Nederland op het gebied van medische beeldvorming wordt met hetinitiatief verder versterkt.

Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur UniversitairMedisch Centrum Utrecht legt uit: ” ‘Imaging’ is eenveelbelovende en zeer veelzijdige techniek die op talloze wijze kanworden ingezet voor de patiëntenzorg. Met deze samenwerking kunnenwe innovatie dichtbij de patiënt organiseren. Zodoende hebben wegeen vier, maar eigenlijk vijf partners!”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK