OCW: brede alfa-studie moet

Nieuws | de redactie
3 mei 2012 | Zijlstra steunt de schaalvergroting en verbreding van alfastudies, zoals de talen. “Dat kan inderdaad betekenen dat kleine opleidingen verdwijnen.” Bredere studies kunnen volgens hem wenselijk zijn vanwege de kwaliteit en efficiency en bovendien nieuwe soorten studenten trekken.

De staatssecretaris noemt het aanbod van opleidingen in veletalen “van groot belang vanuit nationaal cultureel belang en voorde Nederlandse economie en export.” Maar niets staat in de weg datzulke talen ook via brede bachelors aangeboden kunnen worden.Vanuit doelmatigheids- en kwaliteitsoverwegingen kan dit zelfsaanbevelenswaardig zijn, schrijft hij in antwoord op vragen van deCDA-leden De Rouwe en Ferrier.

Niet uit losse pols

Het kabinet wijst er op, dat profileringskeuzes entaakverdelingsafspraken veel meer inhouden dan een zwart-witvraagstuk van behoud of verdwijnen van (kleine) opleidingen. Eengrote variëteit van oplossingen en aanpakken wordt reeds nu in ganggezet. Samenvoegingen, verbredingen, concentraties, combinaties vanmeerdere instellingen rond één aanbod, zoals de landelijke masterwiskunde, zijn allemaal als vormen van maatwerk aan de orde. 

De instellingen kunnen dit bovendien niet uit de losse pols of’opportunistisch’ inrichten, zo geeft Zijlstra nadrukkelijk aan. Deprofileringsplannen moeten passen bij de afspraken, die zij in 2010hebben gemaakt bij de implementatie van de lange termijn visiesrond de Geesteswetenschappen. Daar zullen de Review Commissie VanVught en het kabinet dus scherp op toezien, zo laten de antwoordenvan de staatssecretaris impliciet merken.

Verbreding van kleine alfa/talenstudies kan ook op een anderemanier de kwaliteit en duurzaamheid van dit opleidingsaanbodverhogen en versterken, redeneert de bewindsman. Bredebachelors kunnen nieuwe groepen studenten weten te trekken. Er zijnimmers nog veel studenten die in de huidige opzet van hetaanbod, ondanks talent en belangstelling op dit terrein, nietbij zo’n specialisme, taal of kleine alfadisciplineterecht komen. “Niet iedereen weet voordat hij gaat studerenal precies wat hij wil.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK