Transparantie over profilering zwak

Nieuws | de redactie
30 mei 2012 | De HO-instellingen verstoppen zich. Binnen de Reviewcommissie Van Vught groeit irritatie over hun opvallende gebrek aan openheid over hun prestatieafspraken, eigen ambities en profielen die daarin op tafel zijn gelegd. UU-voorzitter Yvonne van Rooy scoort. De studenten verliezen geduld.

Alle hogescholen en universiteiten hebben hun pakket voor deprestatieafspraken rond profilering en differentiatie ingediend bijde Reviewcommissie. De plannen van de universiteiten zouden albehandeld zijn en die van de hogescholen worden dezer dagen scherpgetoetst. Verschillende instellingen hebben al ‘uitnodigingen’ontvangen om aanvullende of verhelderende informatie televeren.

Vermijding na eensgezindheid

Bij de analyse en behandeling valt op, zo verneemtScienceGuide, hoe anders de HO-instellingen nu handelendan bij de publicatie van het rapport-Veerman, de grondslag waarophet vervolg inclusief de Reviewcommissie is gebouwd. De groteeensgezindheid en zelfs het gezamenlijk manifest van WO en HBO metISO en LSVb lijken nu primair te zijn ingeruild voor het vermijdenvan zo veel mogelijk transparantie.

Tot verbazing van beoordelaars van de Reviewcommissie hebben deinstellingen de voorstellen, met hun ambities enprofiel-zwaartepunten, veelal niet openbaar gemaakt. Eeninhoudelijke discussie of zinvolle onderlinge vergelijkingen komenzo niet tot stand. Dat was vanuit het advies van de commissieVeerman wel de bedoeling geweest.

Zelfs binnen de koepels van hogescholen en universiteiten blijktmen zeer beperkt op de hoogte van de toekomstperspectieven van deeigen lid-instellingen. Verschillende van hun leden zijn niet vanplan de collega’s of de gezamenlijke vereniging inzage te geven inwat is ingediend bij Van Vught c.s. Daar lessen uit trekken of bestpractices uit verzamelen wordt zo voorlopig niet mogelijk,betreuren verschillende experts bij die koepels.

Geen reden tot  treurnis

Vanuit instellingen wordt hierop echter ook gewezen naar deReviewcommissie zelf. Deze had bij haar taakstelling en uitwerkingvan de aanpak zo’n openbaarheid en interactie voor ‘lessonslearned’ wellicht met meer nadruk, ook tegenover OCW, moetenmelden. Vooral ook, omdat men er bij de instellingen vanuit gaat,dat na de eerste beoordelingen nog zinvolle discussies over zulkelessen mogelijk en nodig zullen zijn.

Dat ‘hun’ koepels op dit punt weinig actief kunnen zijn, achtmen geen reden tot treurnis nu. Men trekt liever eerst zelf lessen,ook met HO-collega’s in de regio of allianties in wording, zonderdat mogelijke concurrenten onder de collega’s onder de koepelledennu al zouden meelezen. Dat speelt in het bijzonder bij devoorzetten om nieuwe Centres of Expertise op zwaartepunten vangecombineerd onderwijs en praktijkonderzoek toegewezen te krijgenbinnen het HBO.

Opvallend transparant Utrecht

Er zijn echter uitzonderingen op het gebrek aan transparantie,zo werd ScienceGuide met enige nadruk gezegd. Tot deweinigen die direct volledige transparantie hebben betracht hoortde UU. Deze heeft haar prestatieafspraken-pakket direct publiekgemaakt. Collegevoorzitter Yvonne van Rooy gaf daarbij aan in tezetten op “op matching of selectie voor alle eerstejaarsstudenten.” In 2016 moet 12% van de studenten deelnemen aan honoursonderwijs, een relatieve toename met een derde.

In het wetenschappelijk onderzoek kiest Utrecht voorconcentratie op vier, grote dragende thema’s: Life Sciences,Duurzaamheid, Instituties en Jeugd & Identiteit. In 2020 zalhet aantal onderzoeksgroepen met de hoogste waardering met 10% zijngestegen. In 2016 moet tenminste 2,5% van de rijksbijdrage aan devalorisatie besteed worden. Ook zal het aantal studenten datondernemerschapsonderwijs volgt dan ruim verdubbeld zijn.

De universiteit heeft het maken van prestatieafsprakengecombineerd met het opstellen van een nieuw strategisch plan2012-2016 en ook dit direct publiek gemaakt. Ook hebben de Universiteit Leiden, de TU/e, Radboud en de Erasmus Universiteit inmiddels hunprofileringsdocumenten bekendgemaakt. Bij de hogescholen is men weldoende de eigen pakketten voor interne dialoog open te stellen,maar actieve openbaarheid is daar minder aan de orde, zo lijkthet.

De VSNU heeft overigens inmiddels besloten op 5 juni de plannenvan de universiteiten als pakket publiek te maken. Hoewel menoorspronkelijk de formele lijn wilde volgen en in het najaar deprofieldocumenten naar buiten zou brengen, is nu vastgesteld, datverschillende instellingen zelf hun plannen bekend hebben gemaakt.Derhalve is besloten op 5 juni met het geheel naar buitente komen.

Studenten waarschuwen voor het laatst

Wie van deze gebrekkige openheid langzamerhand tabak hebben,zijn de studenten. “Wij waren partners en medeondertekenaarsvan het manifest met VSNU en HBO-raad om ‘Veerman’ uit te voeren.Deze profileringsdocumenten zijn daar de directe uitwerking van enwij willen nu ook mee kunnen discussiëren. Studenten willenmeedenken over het profiel en de prestaties van ons hogeronderwijs, natuurlijk!” zegt ISO-voorzitter SebastiaanHameleers.

Hij wil met zijn leden vooral kunnen “leren en lessen trekkenuit dit hele proces. Daar was het bij Veerman toch om tedoen?  Hoe komen we tot zwaartepunten, tot differentiatie? Watzijn de beste profielen, al naar gelang de rol en de plaats van dehogescholen en universiteiten? Die openheid van tijdens deVeerman-fase moet blijven of in elk geval terugkomen.”

Het ISO wil “ver gaan om dit te bereiken. Het is van grootbelang voor het draagvlak en de kwaliteit als hier meer openheidbij komt. Laat de Reviewcommissie of anders OCW de instellingenhier op aanspreken en stimuleren al hun stukken publiek te makenvoor een serieus debat. En zou dat niet genoeg zijn, dan zijn wijbereid verdergaande middelen in te zetten om zulke transparantie opte eisen.”

Update:

De VSNU reageert op de publicatie op ScienceGuide. Hoewel vanvier universiteiten de profileringsplannen onder de aandacht wordengebracht en ook het plan van publicatie van het geheel op 5 juni isvermeld, is de WO-koepel ongelukkig met het artikel. Menformuleert dit als volgt:

“Op 30 mei publiceerde ScienceGuide een artikel met de titel”Transparantie over profilering zwak” waarin wordt gesuggereerd datde universiteiten geen openheid geven over de prestatieafspraken.De universiteiten hebben begin mei de inzet voor deprestatieafspraken ingediend bij de Reviewcommissie die hen daaropmedio mei heeft bevraagd. Universiteiten hebben tot 4 juni de tijdgekregen voor kleine aanpassingen of toelichting.

Op 5 juni zullen alle plannen van de universiteiten op deVSNU-website worden geplaatst. Deze zomer worden de plannen verderbesproken waarna de instellingen pas dit najaar komen totdefinitieve prestatieafspraken met OCW. Door de inzet voor deprestatieafspraken online te plaatsen, handelen de universiteitenjuist heel open en transparant.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK