Nieuw HBO in Amsterdam

Nieuws | de redactie
26 juni 2012 | Het begint als hogeschool, maar de Educatieve Alliantie zal als hybride HO de lerarenopleidingen in ons land transformeren. Drie hogescholen gaan een nieuw cluster lerarenopleidingen vormen gevestigd in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Zwolle.

De timing is perfect. Als deel van de prestatieafsprakenin het HBO en aan de vooravond van Obama’s ‘Excellence in Teaching’topconferentie in Amsterdam gaan Ipabo, Windesheim en Inholland hunlerarenopleidingen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam, Alkmaar,Den Haag, Almere, Haarlem en Zwolle een nieuwe, geïntegreerde startgeven. Daar zal  de onderwijskundige en pedagogischetak van de VU bovendien over enige tijd mee gaansamenwerken. 

In de Educatieve Alliantie willen de drie hogescholen hunkrachten bundelen en zo de leraar van de volgende generatieopleiden. Het gaat daarbij om het gezamenlijk ontwikkelen vanonderwijs, mét het werkveld. Onderzoek speelt daarbij eenbelangrijke rol bij het verhogen van innovatiekracht.

Kleinschalige colleges in landelijk netwerk

De CvB’s hebben daarover overeenstemming bereikt voor hetHBO-deel. Men zal beginnen het Pabo-aanbod te integreren en depraktijkgerichte onderzoekstaken vanuit de lectoraten bijeen tebrengen tot een krachtig kenniscentrum in Amsterdam. DeVO-lerarenopleidingen zullen daar stapsgewijs aan wordentoegevoegd.

De gedachte van de Alliantie is dat het onderwijs van detoekomst plaatsvindt op kleinschalige Colleges, die sameneen landelijk netwerk vormen. Studenten krijgen hoogwaardigonderwijs met een duidelijk profiel, in een ambitieuze omgevingwaarin zij gestimuleerd worden hun toekomstige baan vanuit hunpersoonlijke beweegredenen uit te voeren. In drie regionalepilotprojecten die in het najaar van start gaan wordt het begripColleges verder vormgegeven.

De nieuwe Alliantie zal zich volledig richten op hetopleiden tot docentschap in een urbane omgeving, met een bredeconfessionele grondslag en missie. Het plan is de vele duizendenstudenten te verzamelen in een reeks kleinschalige ‘colleges’ in desteden en het onderzoek in een Centre of Expertise, zoals deReviewcommissie Van Vught dit kan ’toewijzen’ aan krachtige,prioritaire HO-kwaliteitsthema’s.

Echt Amsterdamse onderwijsnaam

Door de combinatie van HBO-aanbod, praktijkgestuurd enacademisch onderzoek en WO-aanbod willen de partners in ons landeen soort ‘Finse’ lerarenopleiding laten ontstaan, waarnadrukkelijk ook academisch ambitieuze VWO’ers hun plek kunnenvinden.

Om misverstanden te voorkomen heeft men vooralsnogafgezien van een specifieke HO-benoeming als ‘hogeschool’ of’universiteit’. De naam Educatieve Alliantie kan te zijner tijdworden vervangen door een specifieke onderwijsnaam.  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK