Stop The Voice of Holland-onderwijs

Nieuws | de redactie
31 augustus 2012 | Als het aan werkgeversvoorzitter Ineke Dezentjé ligt, is het afgelopen met ‘beroemd willen worden’, kinderen moeten weer eens de schoonheid van een écht vak gaan waarderen: techniek. Bijkomend voordeel: werkgelegenheid verzekerd.

Het Albeda college in Rotterdam had dit jaar de voorzitter vande Vereniging FME-CWM (technologische industrie), Ineke DezentjéHamming-Bluemink, uitgenodigd om een openingsspeech te geven. Datheeft het Albeda college geweten. In een van-dik-hout toespraak,gaf de werkgeversvoorzitter de ROC’s er flink van langs:

“De ROC’s leveren niet het excellente beroepsonderwijs dat detechnologische industrie nodig heeft. Geen wonder dus datbedrijfsscholen als paddenstoelen uit de grond schieten.” Kortom:”De ROC’s hebben ons niet gebracht wat we ervan haddenverwacht.”

Dat was een behoorlijk kritisch verhaal, kwam dat u niet opboegeroep te staan?

“Toen ik vertelde dat ik het belachelijk vond dat bij ROC’stechnieklokalen na drie uur ’s middags vaak gesloten zijn, en dater weinig mogelijkheden zijn om ’s avonds modules te volgen, kreegik zelfs applaus! En een paar boe’tjes misschien. Toch, ik wasaangenaam verrast.”

“Ik denk dat er ook veel docenten zijn die ervan balen dat zealtijd in de duurste tijd op vakantie moeten. En die langeschoolvakanties dateren uit een tijd dat Nederland noghoofdzakelijk agrarisch was en de kinderen ’s zomers op het landmoesten helpen! Het beroepsonderwijs moet in dat opzicht echtbeter, met losse modules voor volwassenen die zich om willenscholen bijvoorbeeld.”

Wat is de kern van het probleem bij de ROC’s?

“We hebben de rare situatie dat bedrijfsscholen alspaddenstoelen uit de grond schieten, terwijl we door de staatbekostigde ROC’s hebben die eigenlijk die bedrijfsscholen zoudenmoeten zijn. De financiële prikkels bij de ROC’s staan volledig deverkeerde kant op: men wordt afgerekend op het aantal diploma’s enniet op het aantal arbeidsmarktrelevante diploma’s.”

“Vraag aan kinderen wat ze willen worden en je krijgt hetantwoord ‘beroemd’. Geïnspireerd doorThe Voice of Hollandstromen deopleidingen ‘Entertainment’ en ‘Media’ vol: laat alles maar komen!De verleiding wordt groot om de techniek-opleidingen te schrappen.Maar dan gaan we echt de bietenbrug op.”

Welke boodschap wilt u bij de start van het academisch jaarmeegeven aan de rest van het onderwijs?

“Wat het HBO betreft: ik vind dat dat wel erg in deonderzoeksfeer terecht dreigt te komen. Ik zou zeggen: schoenmaker,houd je bij je leest. De ‘B’ van beroepsonderwijs moet centraalblijven staan in het HBO. De Pabo’s moeten ervoor zorgen dat deleraren van de toekomst vooral veel stages gaan lopen, zodat zelater aan de kinderen in het lager onderwijs een inspirerendverhaal over de technologische industrie kunnen vertellen. En aande universiteiten: geef studenten zo goed mogelijk onderwijs.Hoogleraren zijn veel te veel met hun eigen carrière bezig en zijnvooral in het buitenland te vinden of bezig met artikelen. Lieverzou ik zien dat zij zich op hun studenten zouden concentreren.”

U baarde opzien met de opmerking dat bètastudies gratiszouden moeten worden. Daarvan zei Halbe Zijlstra dat technologischebedrijven hun personeel ook gewoon meer zouden kunnenbetalen.

“Dat is echt totale onzin! Er wordt fatsoenlijk betaald in dezesector. Bovendien zijn er goede doorgroeimogelijkheden.”

Gratis bètastudies zou bovendien mensen wegtrekken uitandere tekortsectoren

“Nou dat kan ik me niet voorstellen. Zolang studies als ‘Paardenmanagement‘ nog mensentrekken…”

Op de topsectoren is de laatste tijd veel kritiek gekomen,is die kritiek terecht?

“Voor de verdienkracht van Nederland zijn de topsectoren deeerste prioriteit. Alleen met de maakindustrie gaan we het maken inde wereld. We willen economisch concurrerend blijven én tot de top5 van de wereldwijde kennisnaties behoren. Beide doelstellingenkunnen alleen behaald worden, als we stevig op de topsectorenblijven inzetten.”

Er werd ook gezegd dat het topsectorenbeleid een’grondgedachte’ ontbeerde; dat het geen antwoord gaf op demaatschappelijke vraagstukken van de toekomst.

“De hele uitwerking van het topsectorenbeleid in een humancapital agenda en een internationaliseringsoffensief is vanuit hetbedrijfsleven zelf gekomen,bottom up, dat is in ieder geval winst.Verder is de technologische industrie bij uitstek bezig met hetformuleren van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Hetzijn juist onze bedrijven die klimaatoplossingen en zorgoplossingenbedenken.”

Uw stelling is dat we ons ‘uit de recessie moeteninnoveren’, hoever zijn we daarmee volgens u?

“Ik kan niet zeggen dat we al zover zijn. Gelukkig is deFME-input in de verschillende verkiezingsprogramma’s goedovergenomen. Zo denken we bijvoorbeeld dat het cruciaal is om eenvolwaardige Minister van Buitenlandse Handel aan te stellen, enniet eentje die zijn aandacht moet verdelen tussenhandelsbevordering, Hedwige-polders en EHEC-bacteriën.”

“Daarnaast hebben we een ontstellende hoeveelheid handelsmissiesnodig. Je ziet dat opkomende markten veel overheidsinvesteringendoen om innovatie te bevorderen. Onze export, zo’n € 55 miljard perjaar, is extreem belangrijk. Nederland heeft immers geen grotethuismarkt.”

“Cleantech is volgens mij een megakans om Nederlandonvergetelijk op de kaart te zetten. Daarbij hebben we tweehindernissen: bedrijven kunnen moeilijk kredieten krijgen enNederland is een klein landje, waardoor we weinigschowcaseshebbenom nieuwe technologieën in werking te kunnen laten zien. Het ismijn persoonlijke missie om steun voor deze ambitie te vinden:duwen, trekken, schoppen, ik doe alles.”

Bij de ruimtevaartsector heeft uw persoonlijke betrokkenheidalvast goed gewerkt.

“Die ruimtevaartsector heeft zo’nspin offop andere sectoren. Devindingen die op ESTEC worden gedaan, kun je op zoveel manierentoepassen, in de zorg bijvoorbeeld. Die sector moeten wekoesteren.”

FME pleit voor opname van kenniswerkers in Oost-Europa,Zuid-Europa en Turkije. Hoe denkt u de politieke partijen hierinmee te krijgen?

“Ik ben druk bezig. In ieder geval heb ik onlangs al voor elkaargekregen dat mensen die hier naartoe komen om een training tevolgen – bijvoorbeeld hoe zij een machine van ASML moeten bedienen- geen vergunning meer nodig hebben. Instroom van kenniswerkers,ook op mbo-niveau, is hard nodig. Als je deze kenniswerkers nietwilt, dan wil je ook de maakindustrie niet in Nederland.”

U pleit namens de werkgevers in de technologiesector vooreen stabiel meerderheidskabinet: ziet u die al aan de horizonopdoemen?

“Voor het bedrijfsleven is continuïteit ontzettend belangrijk.Als een kabinet telkens maar twee of drie jaar zit, creëert datgrote onzekerheid. Regelgeving gaat telkens weer op de helling. Ikga geen stemadvies afgeven, maar in deze tijden zullen we het echtvan de middenpartijen moeten hebben. De SP komt op voor deschoenmaker in de straat en vindt lastenverzwaring voor bedrijvengeen enkel probleem. Dan kloppen de prioriteiten niet.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK