Wie doet wat voor kennis?

Nieuws | de redactie
27 augustus 2012 | De SP bezuinigt op onderwijs. De PVV het meest: bijna €2 miljard. |Er zijn opvallende uitkomsten in de CPB-doorrekeningen van de programs. VVD, CDA, CU en SGP trekken per saldo extra geld uit voor innovatie, terwijl PVV, SP, D66, GL daar bezuinigen. CDA, D66, SGP, VVD, SP, CU en GL intensiveren bij de wetenschap.

De cijfers laten de volgende interessante vaststellingen zien ophet gebied van het kennisbeleid.

Zes partijen (GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en VVD)intensiveren per saldo op onderwijs. Drie (PVV, DPK en SP) buigenom op onderwijs. Het CDA bezuinigt niet op onderwijs, enintensiveert ook niet. GroenLinks en D66 intensiveren metrespectievelijk 2,4 mld euro en 1,7 mld euro het meest, terwijl dePVV met 1,9 mld euro het meest ombuigt.

VVD, PvdA, D66, GroenLinks en DPK willen een sociaal leenstelselin het hoger onderwijs. Deze maatregel zorgt voor een toename vande private bijdrage en een beperkte afname van de deelname aan hethoger onderwijs. GroenLinks is voor het verlagen van het wettelijkverplicht collegegeld, SGP voor verhogen.

Kost en baat

Door de toename in het opleidingsniveau stijgt dearbeidsproductiviteit en neemt na verloop van tijd hetarbeidsaanbod weer toe. Hoger opgeleide mensen participeren immersmeer op de arbeidsmarkt. De onderwijsmaatregelen van SGP, CDA en SPleiden op termijn ook tot positieve, maar kleinere bbp-effecten. DePVV realiseert op lange termijn een klein negatief totaaleffect.Dit wordt in belangrijke mate bepaald door klassenvergroting, watbudgettair veel oplevert, maar op lange termijn tot een iets lagerearbeidsproductiviteit leidt.

Met uitzondering van de PVV geldt voor alle partijen dat dekosten van de maatregelen in termen van bbp op korte termijn groterzijn dan hun (financiële) opbrengsten. Deze kosten zijn deelsbudgettair. Daarnaast gaan mensen ten gevolge van de maatregelenlanger naar school waardoor meer onderwijskosten worden gemaakt enhet arbeidsaanbod in eerste instantie daalt.

Effecten op langere termijn

Echter, de kost gaat voor de baat uit en na enige tijd ontstaaner netto opbrengsten. Door de toename in het opleidingsniveaustijgt de arbeidsproductiviteit en neemt na verloop van tijd hetarbeidsaanbod weer toe. Hoger opgeleide mensen participeren immersmeer op de arbeidsmarkt. Het volledige effect wordt pas na langetijd bereikt. Op dat moment is de hele beroepsbevolking beteropgeleid. Het totale effect uitgedrukt in percentage bbp is de somvan de hogere arbeidsproductiviteit en arbeidsaanbod, minus debudgettaire- en onderwijskosten.

D66, VVD en PvdA realiseren met hun onderwijsbeleid op de langetermijn een groot positief effect in termen van percentage van hetbbp. De ChristenUnie realiseert een kleiner effect, omdat slechtsin beperkte mate wordt ingezet op kansrijke institutionelemaatregelen. GroenLinks intensiveert weliswaar het meest inonderwijs, maar investeert relatief beperkt.

Investeren in innovatie

VVD, CDA, ChristenUnie en SGP trekken per saldo extra geld uitvoor innovatie, terwijl PVV, SP, D66, GroenLinks en DPK bezuinigen.De PVV schaft het beleid terzake nagenoeg af. De VVD investeertdaarentegen het meest hierin. D66 en SGP zijn de enige tweepartijen die kiezen voor zowel intensiveringen als ombuigingen opde innovatiemiddelen. De PvdA brengt geen structurele veranderingaan in het budget voor innovatiebeleid.

Zij richt wel wel een nationale investeringsbank op, even als deSP. Hiervoor trekt de PvdA gedurende de periode van 2013 tot 2015in totaal 0,6 mld euro uit. De SP reserveert in 2013 eenmalig 0,2mld euro voor een dergelijke investeringsbank. Vijf partijenbrengen veranderingen aan in het fiscale innovatiebeleid (PVV, SP,D66, GroenLinks en SGP). Zij buigen per saldo om, hoewel D66 en SGPop onderdelen van het fiscale innovatiebeleid juist meerbesteden.

Meer voor wetenschap

CDA, D66, SGP, VVD, SP, ChristenUnie en GroenLinks intensiverenop wetenschap. Deze extra’s variëren van 0,05 mld euro (GroenLinks)tot 0,3 mld euro (CDA). De PvdA neemt geen aanvullendeinvesteringsmaatregelen op het gebied van wetenschap. De PVV buigt0,18 mld euro om.

Het CDA zet 0,3 mld euro in op meer fundamenteel onderzoek,gericht op vernieuwende producten en diensten in de negentopsectoren middels innovatiecontracten. D66 stelt 0,25 mld eurobeschikbaar voor NWO, grootschalige onderzoeksfaciliteiten ensuccesvolle projecten van universiteiten en kennisinstellingen. DeSGP verhoogt de middelen binnen de eerste geldstroom en NWO met0,15 mld euro.

De VVD investeert 0,1 mld euro in fundamenteel onderzoek en deChristenUnie investeert 0,10 mld euro in onderzoekscentra enlaboratoriumonderzoek. De SP intensiveert 0,1 mld euro opwetenschappelijk onderzoek door universiteiten en GroenLinks wilonderzoekers belonen voor toegepast onderzoek (0,05 mld euro).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK