Kamer en Rekenkamer samen op pad

Nieuws | de redactie
19 december 2014 | De Onderwijscommissie van de Tweede Kamer krijgt mandaat om de Rekenkamer voor het lerarenbeleid van OCW de financiële kaders en doelen te laten analyseren. Dit vanwege “de zorg dat het extra geld voor onderwijs, oplopend tot €1,2 miljard, niet goed te volgen is.”

Het plan om de extra investeringen vanuit OCW veel scherper en nadrukkelijker in het voortraject te laten onderzoeken en te bezien op doeltreffendheid, was enige tijd geleden al gerezen. De begrotingsrapporteurs van de Kamercommissie – Duisenberg (VVD) en Rog (CDA) – hadden aangegeven, dat dit de beste weg zou zijn om te voorkomen, dat de Kamer als controleur van het (begrotings)beleid gedurig achter de feiten aanloopt. Zeker bij de grote uitgaven voor meer en betere leraren en de voorziene investeringen in HO-kwaliteit uit het studievoorschot is dit een punt van grote zorg bij de Kamerfracties.

Onhelder lerarenbeleid

Vooral in het lerarenbeleid is nog sprake van vage, oncontroleerbare uitgaven, waarvan het effect ook door de Algemene Rekenkamer achteraf niet adequaat is vast te stellen. Het gaat daarbij om zeer grote bedragen en extra investeringen, die de Kamer feitelijk niet kan ‘volgen’.

Ook is het realiteitsgehalte van de voorziene prestaties of kwalitatieve effecten soms moeilijk ernstig te nemen. De minimale voortgang bij de registratie in het lerarenregister – en ook bij het schoolleidersregister – staat bijvoorbeeld in schril contrast tot de streefdoelen. De rapporteurs meldden daarom aan de Kamer eind oktober: “De overzichtstabel lerarenintensiveringen is informatief, maar geeft geen inzicht of geld daadwerkelijk in de klas komt.”

Zij volgden hierin de analyses van de Rekenkamer, die al vaker er op wijst dat in de OCW-begroting grote bedragen voor ‘goede doelen’ worden opgenomen zonder dat kwalitatief en kwantitatief heldere verwachtingen – of afspraken met de ontvangers – zijn opgesteld over de realisaties van de ambitie. De prestatieafspraken met HBO en WO en de monitoring en rapportages door de RCHO bleken hierop een opvallende, gunstige uitzondering. Juist bij de kwaliteit van leraren, de ambities ter verbetering daarvan en de investeringen daarin ontbreken veelal zulke heldere doelstellingen en afspraken.

Positieve conclusie

De Commissie voor de Rijksuitgaven van de Kamer heeft inmiddels het voorstel van de onderwijscollega’s bekeken en is daar zonder meer positief over. Daarmee kan vanuit de Tweede Kamer dit nu met de Rekenkamer in gang gezet worden.

De financiële specialisten zeggen hierover: “Hoewel de vraag om ex ante onderzoek voor de Algemene Rekenkamer minder gebruikelijk is, is de Algemene Rekenkamer wel de partij die inzicht heeft in onderwijsindicatoren en de geldstromen rondom lerarenintensiveringen.  Zo heeft de Algemene Rekenkamer in haar recente aandachtspuntenbrief bij de begroting 2015 inzicht gegeven in de bestemming van de extra gelden voor onderwijs en heeft daarbij aangegeven dat er achtergrondkennis nodig is voor goed overzicht op extra geld voor onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK