Delftse Ekolectric bekroond

Nieuws | de redactie
3 februari 2016 | De eerste Pro-Motor Award vanuit het bedrijfsleven voor succesvolle voorbeelden van innovatie in de Centres of Expertise in het HBO en de Civ’s in het MBO is gewonnen door het Ekolectric project uit Delft. “De resultaten zijn letterlijk al onderweg, zichtbaar in het verkeer gebracht als waterstof bus en elektrische auto’s,” zegt de jury.

Het rapport van de jury onder leiding van Siemens-topman Ab van der Touw beschrijft de innovatieve kanten en functie als rolmodel van de vijf genomineeden voor deze nieuwe prijs. Over Ekolectric stelt de jury dat dit ”eigenlijk alle ingrediënten bevat van een veelbelovend en verrassend initiatief in de innovatieketen. En de resultaten zijn letterlijk al onderweg, zichtbaar in het verkeer gebracht als waterstof bus en elektrische auto’s.”

“Daar komt bij dat hier studenten van MBO, HBO en WO samen daaraan werken en dat vooral doen in een voortdurende interactie van theorie en praktijk. Het is ‘hands on’ en men zit er niet vast aan het geven van les over de technologie van het verleden, maar werkt aan het samen ontwikkelen van de techniek van de toekomst. De triple helix is in dit project krachtig ontwikkeld en men is reeds nu bezig zelf en met elkaar te kijken naar de toekomstige doorontwikkeling.”

De droom in beeld gebracht

De jury waarin onder meer Kristel Baele, Paul Rullmann en Tom Hoven zitting hadden maakte tijdens de General Assembly van de Centra in MBO en HBO te Rotterdam bekend wie de winnaar is van deze eerste prijs vanuit het bedrijfsleven en onderwijs samen voor de beste voorbeelden vanuit de triple helix.

De vijf genomineerden voor de prijs waren: Knowledge Mile Community: ‘Applied Research Ecosystem’ van Amsterdam Creative Industries Network; het werk-leren programma ‘Samen werken en leren met energie’ van Sustainable Electric Energy Centre of expertise; project Ekolectric van HighTechCentreDelft; Kartrekker Loek van Seeters werkzaam bij Automotive Centre of expertise; en tot slot de Duurzaamheidsfabriek, vanuit de PPS Verbrandingsmotoren, CIV Energie en CIV Maritiem.

Winnaar Ekolectric ontvangt onder andere een filmcrew en fotograaf om de droom en de mensen achter die droom in beeld te brengen. Daar bovenop komen nog, een onderzoek naar het thema van de droom bij een hogeschool én bijzondere media aandacht. Zo zal ScienceGuide elk jaar met de actuele winnaar ‘op stap gaan’ om de lessons learned uit hun innovaties te verspreiden en te delen met ROC’s en hogescholen. Loek van Seeters van DAF kreeg van de jury een bijzonder vermelding vanwege zijn rol als pionier en aanjager vanuit het bedrijfsleven.

U leest het juryrapport hieronder

 

JURY RAPPORT PRO-MOTOR AWARD 2016

 

Het was er nog niet. Nu wel. Een blijvende bekroning uit het bedrijfsleven en de samenleving in den brede voor het beste dat MBO en HBO als inspiratie weten te brengen. De Pro-Motor Award.

Pro.

Het is een prijs voor mensen in het onderwijs en de beroepspraktijk bekroont die zich samen inzetten voor nieuwe dingen en nieuwe durf. Aandacht voor anti-bewegingen is er genoeg. Beloning voor gemopper sowieso.

Motor.

Een prijs die mensen in het MBO en HBO wil aanmoedigen in beweging te blijven, een motor van innovatie te zijn en nog meer te willen worden. Een ‘zet hem op’ award. Daar komt bij dat een goede motor pittig weet te draaien en daardoor vanzelf anderen weet te trekken en te bereiken. Daarom heeft de jury juist ook naar dat aspect gekeken bij zijn afwegingen. Bij elk van de nominaties is gekeken naar hun bijzondere kwaliteiten – en dat zijn er vele die navolging verdienen – en meer in het bijzonder naar hun kansen op disseminatie en opschaling.

Rolmodellen

Uit heel het MBO en HBO werden voordrachten gedaan en verdienstelijke mensen en activiteiten ingediend. Over de volle breedte van innovatie en de partnerschappen die deze waar maken. Daarmee maakten zij even zovele rolmodellen zichtbaar voor het beroepsonderwijs van onze tijd en voor iedereen in bedrijfsleven en samenleving die daar een warm hart voor heeft en de waarde van kent en beseft.

Rolmodel moeten allen in MBO en HBO willen zijn. De HBO Centres of Expertise en MBO Centra voor innovatief vakmanschap zijn er voortrekkers in. Bedrijven en organisaties willen die rol daarom zowel valideren als aanmoedigen. Dat is de kern van de Pro-Motor Award.

De Centra in MBO en HBO verdienen dit voluit. De meest recente midterm review van hun ontwikkeling liet zien dat ruim 1300 bedrijven zich nu al aan hen verbonden hebben om zo samen de triple helix van innovatie een succes te maken. De term ‘gouden driehoek’ daarvoor is zonder meer terecht. Daar is nog een boeiend bewijs voor. Zeer onlangs is Europees een quickscan uitgevoerd van zulke centra in het beroepsonderwijs. Daaruit blijkt dat eigenlijk alleen in ons land dat onderwijs echt voluit deel weet uit te maken van de innovatieketen, dankzij de rol die de Centra zijn gaan spelen.

Een korte kenschets van elk van de vijf genomineerden mag daarbij helpen.

Ten eerste de  Knowledge Mile Community van het Amsterdam Creative Industries Network

Hier is men gaan werken aan een lange-termijn regionale samenwerking waarin stakeholders samenkomen om innovatieve oplossingen voor grootstedelijke problemen te testen, te ontwikkelen en te tonen. Deze voordracht valt op door de wijze waarop diverse participanten in een netwerk zich hebben weten te organiseren om een bepaald doel/visie te bereiken. Amsterdam Creative Industries Network weet via de Knowledge Mile community het complexe thema van de grootstedelijke gebieden en hun uitdagingen multidisciplinair aan te pakken door samen te werken met regionale en lokale partijen, inclusief de bewoners en bedrijven. Deze participatie-organisatie is een innovatieve aanpak die veel potentie heeft voor andersoortige vraagstukken binnen Nederland.

Als tweede het programma ‘Samen werken en leren met energie’ van het Sustainable Electric Energy Centre of expertise.

Hier biedt men een programma dat zij-instromers een hbo-studie voor 2 dagen per week laat combineren met een nieuwe baan voor 3 dagen per week als trainee bij één van de partnerbedrijven. Deze voordracht overtuigt vanwege de nieuwe innovatieve leermethodes en aanpakken. Het Leven Lang Leren thema wordt in dit programma aangepakt, door de focus op zij-instromers. Hierbij is tevens een vertaalslag gemaakt van een succesvol mbo-concept (BBL) naar een duaal hbo-traject. De betrokkenheid van het bedrijfsleven via het traineeship is groot. Het duale traject kent tevens de potentie voor andere sectoren/regio’s om via deze wijze van les geven, nieuwe onderwijsaanpakken te generen.

Derde genomineerde is het Project Ekolectric van het HighTechCentreDelft

Dit initiatief presenteert een ‘keten overschrijdende’ aanpak  waarin Accenda B.V. initiator is samen met gemeente en onderwijs. Met hen werkt men in een gezamenlijk verband aan elektrisch rijden en techniekonderwijs. Deze voordracht blinkt uit in de wijze waarop innovatie en kennis uit de praktijk, het bedrijfsleven, in het beroepsonderwijs gebracht wordt. Ook wanneer het gaat om implementatie en onderhoud. Accenda B.V. innoveert en betrekt hierin wo, hbo en mbo om met elkaar deze materie uit te diepen en op te pakken. De ketenaanpak zorgt voor een optimale en efficiënte kenniscirculatie tussen bedrijf en onderwijs.

Als vierde is genomineerd Loek van Seeters, Chief Engineer bij DAF en het Automotive Centre of expertise.

Deze ‘kartrekker’ pur sang is een ambassadeur van publiek-private samenwerking waarbij hij het o.a. voor elkaar heeft gekregen dat de drie concurrerende Automotive hogescholen samen gingen werken. Hij zet er in zijn werk op in, dat mensen uit bedrijfsleven en scholen niet in een vraag-aanbod of opdrachtgever-opdrachtnemer relatie zitten, maar in cocreatie het onderwijs en innovatie vormgeven. Van Seeters heeft de samenwerking op gang gekregen, commitment vanuit bedrijfsleven behaald en concurrentie weten weg te masseren. De uitkomst hiervan is dat het de samenwerking is gelukt om te continueren tot en met 2020.

Ten vijfde de Duurzaamheidsfabriek van de PPS Verbrandingsmotoren, CIV Energie en CIV Maritiem

Vanuit deze organisaties is een open innovatie infrastructuur tot stand gebracht waarin bedrijven toegepast onderzoek en valorisatie najagen in innovatieprojecten waar onderwijs aan wordt gekoppeld voor nieuwe generatie technici. Bijzonder daarbij is de fysieke locatie waar bedrijven en scholen op één plek samen werken. Daar worden ondernemers, studenten en docenten direct met elkaar verbonden. Hoewel de fabriek zelf niet zozeer ‘nieuw’ is, is dit het onderwijsconcept waarin innoveren, leren en werken worden gecombineerd, inspirerend en kansrijk voor de toekomst en doorvertaling in andere centra van MBO en HBO.

Niet bang aangelegd

De jury wil onderstrepen dat de kwaliteit van het gebodene bij alle vijf hoog is. Daarbij verdient vermelding dat in bijna elke kandidaat de keten MBO-HBO-WO zichtbaar is en uitgediept wordt. Te meer omdat het ook helder is, dat het MBO bij de ontwikkeling van de Centra – en ook bij deze Pro-Motor Award – nog extra impulsen, betrokkenheid en aansporing kan gebruiken.

Nog een accent wil de jury in dit verband zetten bij deze eerste prijsverlening. In elk van de genomineerden springt er een eigenschap uit.  Men is allerminst bang aangelegd. De moed tot experiment spreekt uit elk van hen. Men neemt geen genoegen met het bereikte, geijkte en bekende. En dus accepteert men ook dat dingen durven en experimenteren risico’s inhoudt. Dat niet alles meteen en overal lukt hoort daarbij. Als je met een ‘gouden driehoek’ en jong talent uit het beroepsonderwijs werkt aan de techniek van de toekomst is dat niet alleen maar – en letterlijk – het risico van het vak. Het is ook leerzaam en uitdagend tegelijk, dat dit zo is.

Deze durf tot het proberen is een cruciale eigenschap die heel het beroepsonderwijs van deze parels van innovatie kan leren. Oscar Wilde zei het al: “Imitation is the sincerest form of flattery”, of te wel:  “Nadoen is de meest oprechte vorm van vleierij.”

Bijzondere prestaties

De jury heeft elk van de vijf genomineerden goed gewogen en wil bij elk van hen graag nog enkele van hun bijzondere kenmerken en prestaties voor het voetlicht brengen.

De Knowledge Mile is een voorbeeld van Amsterdamse ‘gochme’ en lef. Men wil niets minder dan de slimste straat van Nederland vormen. Daar werkt men met heel veel partners aan. Juist ook het betrekken van burgers binnen de triple helix spreekt erg aan. Dit is ‘glocalisering op zijn best’ en de resultaten zullen in de komende jaren aandacht en verspreiding verdienen.

De Duurzaamheidsfabriek is sterk omdat men deze als proeftuin weet te laten functioneren. Zo kan men interdisciplinair werken, leren en ontwikkelen in de concrete realiteit tot bloei laten komen.  Ook is de betrokkenheid van de lokale overheid hierbij een belangrijk aspect.

Samen werken en leren met energie is een programma dat bijzondere aandacht verdient, omdat men de gebruikelijke grenzen van MBO en HBO durft te overschrijden. Het accent op Leven Lang Leren en de duurzaamheid van de gevonden formule daarvoor laten zien dat dit echt een succes kan worden.

Loek van Seeters springt in elk opzicht eruit als een bijzonder man. Hij is een pionier van grote waarde. Zo iemand moet volhouden, blijven knokken, het steeds weer proberen en moed houden. Dit heeft de jury geinspireerd om binnen de Pro-Motor Award een bijzondere categorie in het leven te roepen met een bijzondere vermelding. Wij verlenen deze als eerste en met respect en bewondering aan deze kartrekker uit het bedrijfsleven.

Het Ekolectric project bevat eigenlijk alle ingrediënten van een veelbelovend en verrassend initiatief in de innovatieketen. En de resultaten zijn letterlijk al onderweg, zichtbaar in het verkeer gebracht als waterstof bus en elektrische auto’s. Daar komt bij dat hier studenten van MBO, HBO en WO samen daaraan werken en dat vooral doen in een voortdurende interactie van theorie en praktijk. Het is ‘hands on’ en men zit er niet vast aan het geven van les over de technologie van het verleden, maar werkt aan het samen ontwikkelen van de techniek van de toekomst. De triple helix is in dit project krachtig ontwikkeld en men is reeds nu bezig zelf en met elkaar te kijken naar de toekomstige doorontwikkeling.

And the winner is…..

De jury heeft aan de hand van deze analyse en weging van de vijf genomineerden gekeken naar hun intrinsieke waarde en de kansen die zij hebben als rolmodel voor opschaling en disseminatie elders in het beroepsonderwijs. Die intrinsieke waarde is bij elk van hen bijzonder groot. Het is echt inspirerend wat hier gebeurt bij elk van hen.

De betekenis als rolmodel voor opschaling en disseminatie is ook sterk bij hen. Dat maakt de Pro-Motor Award extra de moeite waard, zo hopen wij als jury. Kijken wij naar de kansen en het potentieel voor zo’n opschaling en doorwerking elders in MBO en HBO en daarbuiten dan springt een van de vijf projecten er toch uit als een echte uitblinker.

De Pro-Motor Award 2016 gaat naar Ekolectric uit Delft.  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK