Geen publieke middelen naar Chinese RUG-campus

Nieuws | de redactie
22 juni 2017 | Minister Bussemaker wijst Paul van Meenen (D66) erop dat er geen gemeenschapsgeld naar de ontwikkeling van een campus van de RUG in het Chinese Yantai gaat. De minister reageert daarmee op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat er €2 miljoen gemoeid zou zijn met de voorbereidingen van de campus.

Het is niet voor het eerst dat D66 zich kritisch uitlaat over de ontwikkelingen van een campus in China door de RUG. Bij het eerste debat in de Kamer waarbij dit onderwerp aan de orde kwam was het Van Meenen al kritisch over de Groningse uitbreidingsplannen. “We moeten goed kijken naar hoe dat bestuurlijk gaat en de risico’s die er zijn het hoofd bieden. Het kan best dat er nu investeringen zijn, maar als dat wegvalt gaat er toch altijd publiek geld heen, dat ook hier besteed kan worden.”

De minister benadrukte toen al dat er geen publieke middelen ingezet zullen worden om deze branchecampus te starten. Inmiddels is de wet die een Algemeen Maatregel Van Bestuur mogelijk maakt om deze branchecampus wettelijk moet regelen door beide Kamers, ook met steun van D66.

Toch is Van Meenen er nog niet gerust op dat er geen publieke middelen naar de ontwikkeling van deze campus gaan. Hij stelde daarom een reeks Kamervragen. Zo wilde hij weten wat de minister vindt van de voorbereidingskosten voor de potentiële campus in Yantai, die oplopen tot twee miljoen euro. Ook vroeg hij of de minister dit een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld vindt dat bedoeld is voor onderzoek en onderwijs?

Op geen enkele wijze

De minister benadrukte in haar beantwoording nogmaals dat er met de uitbreidingsplannen van de RUG in China geen publiek geld gemoeid is. “Het uitgangspunt is dat er op geen enkele wijze bekostiging mag worden ingezet voor het verzorgen van opleidingen in het buitenland. Met andere woorden: de instelling moet de opleiding in het buitenland financieren uit private middelen. Dat geldt evenzeer voor investeringen in de voorbereidende fase.”

De minister drukt Van Meenen op het hart dat instellingen ook in de boeken moeten aantonen dat er geen publiek geld mee gemoeid is. “Instellingen zijn verplicht zich aan het ministerie van OCW te verantwoorden over de publieke en private activiteiten en de bijbehorende geldstromen in het financieel jaarverslag en het bestuursverslag. Dit is wettelijk geregeld. Een zorgvuldige scheiding van de publieke en private geldstroom is onderwerp van toezicht door de Inspectie.”

Scheiding tussen publiek en privaat

De demissionaire minister laat tevens weten dat zij geen zeggenschap heeft over wat instellingen met hun private vermogen doen. “Het is niet aan mij om aan instellingen op te leggen waaraan zij de private middelen wel of niet besteden, zolang zij transparant verslag leggen van de scheiding tussen de publieke en private geldstroom.”

Ook is er kritiek vanuit de Kamer op de waarborging van de academische vrijheid op een dergelijke campus in Yantai. Bussemaker wijst erop dat de RUG nog wel een aantal hordes moet nemen alvorens het zo ver is. “Die aanvraag zal de RUG pas kunnen indienen op het moment dat de AMvB in werking is getreden. Deze AMvB zal in of na de zomer voorgehangen worden in de Eerste en Tweede Kamer. Op het moment dat er een aanvraag van de RUG ligt, zal ik beoordelen of deze voldoet aan de eisen zoals die in de AMvB zullen worden uitgewerkt. “

Inmiddels heeft OCW een internetconsultatie openstaan voor deze AMvB. Iedereen kan suggesties inbrengen om de concepttekst van de AMvB aan te vullen of te verbeteren. Deze suggesties zullen worden meegenomen in de uiteindelijke wettekst die in het parlement wordt besproken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK