Zonder negatieve reacties is een lectoraat diversiteit niet nodig

Nieuws | door Frans van Heest
27 juni 2018 | “In essentie gaat diversiteit over iedereen,” zegt Saniye Çelik lector diversiteit van de Hogeschool Leiden. Faculteitsdirecteur Anke van Vuuren ziet dat er ook veel kritiek is op het lectoraat maar dat toont volgens haar juist het bestaansrecht aan.

Saniye Çelik, lector Diversiteit, pleit tijdens haar lectorale rede bij Hogeschool Leiden voor de belangrijke rol die het onderwijs heeft om diversiteit te stimuleren. Ook sprak Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, de nieuwe lector toe. Zij gaf aan dat er nog heel veel moet gebeuren. Zeker ook bij overheidsinstanties waar slechts 1% van de ambtelijke top een bi-culturele achtergrond heeft.

Bij de lectorale rede sprak ook de directeur Management en Bedrijf van de Hogeschool Leiden, Anke van Vuuren. “Ons beroepenveld vraagt om diversiteit, maar ook onze maatschappij en onze samenleving vragen erom. Het is belangrijk voor ons allemaal. Daarom gaat dit nieuwe lectoraat praktijkgericht onderzoek doen samen met het beroepenveld en met studenten. Want het allerbelangrijkste is dat het in het DNA van onze studenten terecht moet komen. Zodat diversiteit de normaalste zaak van de wereld zal zijn.

Hele positieve maar ook negatieve reacties

Saniye Çelik was politievrouw en is sinds september 2017 lector bij de Hogeschool Leiden. Er is sindsdien al veel gebeurd legde de faculteitsdirecteur uit. “Er is praktijkonderzoek gedaan naar diversiteit met het beroepenveld, samen met studenten en docenten. Er zijn onderwijsopdrachten over diversiteit opgenomen in het onderwijs en in bijzonder bij de opleiding HRM.

Van Vuuren: “Wij zijn blij dat Saniye Çelik onze lector diversiteit is geworden. Ze haalt volop de publiciteit, zo stond ze in het Parool met een mooi artikel. Met positieve reacties en ook hele negatieve reacties. Daarbij denk ik dan aan het gezegde: ‘Aan uw tegenliggers herken je dat je op de juiste weg zit.’ Immers als er geen negatieve reacties zouden zijn, dan zou het lectoraat niet nodig zijn.”

In haar lectorale rede legde Çelik uit dat diversiteit de normaalste zaak van de wereld is. “In essentie gaat diversiteit over iedereen. Anders gezegd, het gaat over jou en mij, over ons allemaal. Want iedereen maakt deel uit van de samenleving en iedereen die behoort (of wil behoren) tot de beroepsbevolking, moet kunnen participeren op de arbeidsmarkt. En het mooie is dat al die individuen met hun achtergrond en kwaliteit het verschil kunnen maken in de maatschappij, op het werk en in het onderwijs. Niet voor niets ambieert Hogeschool Leiden een leergemeenschap te zijn waarin iedereen ertoe doet, erbij hoort, meebouwt en bijdraagt.”

De Leidse lector stipte daarbij aan dat er betreffende diversiteit nog veel werk te doen is. “Het feit dat diversiteit nog niet overal vanzelfsprekend is, laat onverlet dat organisaties steeds meer oog hebben voor verschillen. De toenemende vraag naar maatwerk is daar een sprekend voorbeeld van. Dat zien we bijvoorbeeld in de jeugdzorg waar een persoonsgebonden budget de mogelijkheid biedt om zorg op maat in te kopen. Ook in het onderwijs is er aandacht voor differentiatie en wordt er steeds vaker de balans gezocht tussen standaardisering en maatwerk. Nieuwe beoordelingssystemen en variatie in toetsing van studenten in het hoger onderwijs bloeien op als nieuwe maatwerken.”

Het moet ook voor onderwijsinstellingen als de Hogeschool Leiden een belangrijke taakopvatting zijn om aan diversiteit te werken. “Onderwijsinstellingen staan voor de maatschappelijke opgave toekomstige professionals toe te rusten met vakbekwaamheden van deze tijd, zodat zij kunnen functioneren in steeds diverser en internationaal wordende werkomgevingen. Daarom is het opleiden van studenten tot intercultureel competente professionals een van de kerndoelen van Hogeschool Leiden. Het inspelen op verschillen en veranderingen in de samenleving is ook een kwestie op de arbeidsmarkt. De toestroom van jonge generaties alleen al zorgt voor verschillen in drijfveren en ambities.”

Het doel van dit onderzoek is om de uitkomsten ook te betrekken bij het onderwijs. “De uitkomsten van ons onderzoek implementeren we in het onderwijs. Immers, het equiperen van studenten, onze toekomstige professionals, met de nodige competenties, is de belangrijkste maatschappelijke opgave voor onderwijsinstellingen. De hogescholen vervullen in dit opzicht de voortrekkersrol. Een ultieme vorm van kennisvalorisatie. Studenten – de werknemers van de toekomst – zullen dit inbrengen in het beroepenveld.”

Samenwerken met andere hogescholen

Het lectoraat wil bij die plannen ook expliciet de verbinding zoeken met andere onderzoekers en onderwijsinstellingen. “Het lectoraat zoekt naar meer crossovers met andere faculteiten en lectoraten van de hogeschool en met andere hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen. Met deze brede aanpak werkt het lectoraat aan de ambities van Hogeschool Leiden om een leergemeenschap te zijn, waar onderwijs en beroepenveld elkaar ontmoeten en samen leren, onderzoeken en verbinden.”

Een van de andere sprekers tijdens de lectorale rede was de voorzitter van de SER, MariëtteHamer zij gaf aan dat zij zich helemaal aansloot bij woorden van Saniye Çelik. “Ik ben heel blij met de lectorale rede. Zij betoogt volkomen terecht hoe we van diversiteit de gewoonste zaak van de wereld moeten maken. Want we zien: de intenties van organisaties zijn niet genoeg, ze moeten in actie komen.”

Hamer zei dat zij zich al heel haar werkzame leeftijd inzet voor meer vrouwen op belangrijke posities. “Al bijna mijn hele werkzame leven zet ik mij in voor het bevorderen van diversiteit. Zoals emancipatie van vrouwen maar ook van minderheden.

Dominante wittemannencultuur

Anno 2018 gaat dit nog steeds heel erg moeizaam. “We blijven ook zien dat het maar een klein aantal vrouwen lukt om een toppositie te bekleden,” zegt Hamer. “Dat is vreemd als je bedenkt dat vrouwen sinds midden jaren ’90 hoger opgeleid zijn dan mannen. Aan het talent ligt het dus niet. Ook cultureel talent stroomt maar zeer beperkt door naar de top. De dominante wittemannencultuur is helaas nog steeds de norm. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Hamer benadrukte dat er nog veel werk te doen is ook als men kijkt naar de bestuurlijke top van de verschillende ministeries. “Bij de overheid heeft 1% van de top een andere culturele achtergrond, dat maakt een verdubbeling heel makkelijk je zit zo op 2% maar dit moet echt veel beter. De top moet dit ook weten. Dat zeg ik ook vaak tegen vrouwen die een plek krijgen: neem iemand mee, ook bij een vacature moet je daar scherp op zijn en zeggen ik wil een tijdje alleen mensen met die en die diverse achtergrond.”

De voorzitter van de SER wees erop dat iedereen hierbij betrokken moet worden om van diversiteit ook daadwerkelijk een succes te maken. “Aandacht voor de juiste voorwaarden resulteert vooral in veel kansen: niet alleen voor mensen zelf, maar voor bedrijven en organisaties en voor de samenleving als geheel. Ik geloof erin dat we het met elkaar moeten doen. Dat betekent voor mij dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zich te ontplooien. Dat we aanwezig talent volop moeten benutten. Zodat iedereen betekenis vol kan bijdragen aan onze samenleving. Zodat diversiteit vanzelfsprekend wordt. Ik wens dr. Saniye Çelik heel veel succes toe met deze missie en heb er alle vertrouwen in dat zij in deze missie zal slagen, samen met ons!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK