Nijmeegse studenten maken actieplan voor studentenwelzijn

Nieuws | door Esther Baar
9 augustus 2018 | Studenten van de Radboud University Honours Academy voerden een onderzoek uit naar de manieren waarop de RU stress en eenzaamheid onder haar studenten kan verminderen. Het concept Radboud Cares, waarbij er vooral gekeken wordt naar het bespreekbaar maken van studentenwelzijn kan volgens hun ingezet worden om op een positieve manier het welzijn van studenten te verbeteren.
Foto: Wikimedia Commons

Op initiatief van de Universitaire Studentenraad zette de Radboud Universiteit in mei 2017 een enquête uit over het welzijn onder haar studenten. Deze werd door ruim 20% van de studenten ingevuld. Hoewel het overgrote deel aangaf zich veilig te voelen, kwam ook naar voren dat tweederde van de studenten regelmatig stressklachten ervaart en meer dan de helft van studenten druk ondervindt wat een negatieve invloed heeft op welzijn en studie.

Naar aanleiding van deze bevindingen voerden zeven studenten onder begeleiding van twee docenten, Dr. Floor Binkhorst en Dr. Maaike Verhagen, een volgonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek was om advies te geven over hoe het studentenwelzijn verbetert kan worden. Om een antwoord op die vraag te vinden werden er focusgroepen met studenten georganiseerd om dieper in te gaan op de problematiek, maar werd er ook gesproken met studieadviseurs en studentenpsychologen. Daarnaast werd er gekeken hoe andere universiteiten in Nederland dit probleem aanpakken.

Holistische aanpak

Een van de uitgangspunten voor een oplossing is volgens het onderzoek dat de universiteit als geheel moet zorgen voor een beter studieklimaat: de zogenaamde holistische aanpak. Deze strategie benadrukt het belang van een systeem dat problemen oplost in plaats van losse onderdelen. Dit soort beleid wordt bijvoorbeeld uitgedragen bij King’s College in London wat onder de naam ‘Kings Cares’ aangeeft dat er wordt gewerkt aan de verbetering van het welzijn onder studenten.

Op de RU zou een dergelijke aanpak inhouden dat de gehele universiteit als gemeenschap de verantwoordelijkheid draagt voor studentenwelzijn, en niet een specifieke organisatie, onderverdeeld per faculteit. Iemand binnen het College van Bestuur zou dan ook de zorg voor studentenwelzijn moeten dragen, om zo op centraal niveau het overzicht te houden. Volgens het rapport hoeft er geen organisatorische verandering plaats te vinden maar is moet er vooral een verandering in houding komen ten aanzien van studentenwelzijn. “Zo wordt er binnen dit rapport uitgegaan van de bestaande krachten om problemen op te lossen”

Verbeterde zichtbaarheid

Het rapport komt met een vijftal oplossingen waardoor de student en studentbegeleiding elkaar beter kunnen bereiken. Een eerste is het verminderen van de stigmatisering van mentale problemen. “Als studenten zelf minder vooroordelen hebben ten opzichte van hun eigen problemen zoeken ze sneller hulp.” Vermindering van stigma kan plaatsvinden door educatie en contact met mensen uit gestigmatiseerde groepen.

Daarnaast moeten de services die de universiteit aanbiedt makkelijker te vinden zijn voor studenten. Concreet stelt het rapport voor om het een beslisboom aan te brengen op de webpagina over studentbegeleiding om zo de huidige ‘information overload’ tegen te gaan. De Universiteit Maastricht maakt al gebruik van een dergelijke boom, die uitgaat van het probleem in plaats van het aanbod. Zo krijgen studenten alleen relevante informatie te zien.

Als geheel zou sociaal-emotioneel welzijn meer onder de aandacht gebracht moeten worden. Dit zou volgens de studenten kunnen door ‘Radboud Cares’ als concept te promoten en via informatieverspreiding, bijvoorbeeld tijdens de introductie. De studenten benoemen ook het belang van taalgebruik. De taal moet “aantrekkelijk en toegankelijk zijn” en niet “kleurloos”. Zo wordt in het rapport de term ‘sociaal-emotioneel welzijn’ gebruikt in plaats van ‘mentale gezondheid’, vanwege de negatieve connotaties van het woord ‘mentaal.’

Meer sociale cohesie

Andere oplossingen die worden aangedragen betreffen sociale cohesie, hersteltijd, en de inrichting van studentbegeleiding. Sociale cohesie gaat over de banden tussen medewerkers en studenten en studenten onderling, die van belang zijn voor de leefbaarheid en bevordering daarvan. Deze kan verbeterd worden door te bijvoorbeeld buddy-systemen of coaching uit te breiden.

Studenten op de RU hebben op dit moment te weinig tijd om volledig te herstellen na een drukke periode, en daarom kan er volgens het rapport gedacht worden aan veranderingen in het jaarrooster of bijvoorbeeld het inlassen van een vrije week na elke tentamenperiode. Extern herstel onder studenten kan worden gestimuleerd door betaalbare sportmogelijkheden aan te bieden en die onder de aandacht te brengen.

In strijd met gelijkheidsbeginsel

De laatste oplossing betreft de inrichting van studentbegeleiding, die per faculteit op de RU erg verschilt. Dan gedacht worden aan de verschillen in de verhouding studieadviseurs-studenten, de taken die de studieadviseurs uitvoeren, de hoeveelheid contact met de studieadviseur. Volgens het rapport zijn deze grote verschillen binnen de Radboud Universiteit in strijd met het ‘gelijkheidsbeginsel’ en zou er daarom in de eerste plaats gezocht moeten worden naar de beste manier van studentbegeleiding, om deze vervolgens over de gehele universiteit te implementeren.

In het slot van het onderzoek benoemen de studenten het feit dat ze geen verder onderzoek hebben gedaan naar de effecten van het leenstelsel ook al was dit de oorspronkelijke aanleiding voor de enquête in 2017. Hoewel financiële zorgen veelvuldig terugkwamen in de antwoorden van studenten en focusgroepen, gaven studieadviseurs juist aan dat er naar hun mening “geen wezenlijk verschil” is in het stressniveau van studenten, na de invoering van het leenstelsel.

Esther Baar : 

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK