Leren van docenten

Nieuws | de redactie
13 februari 2008 | Hoe kunnen docenten leren van elkaar? Aan know-how op dat gebied is veel behoefte, zo bleek donderdag bij de startconferentie van het Expertisecentrum Leren van Docenten. In haar keynote speech ging Prof. Judith Warren Little van de University of California te Berkeley in op de vraag hoe docenten door intervisie van elkaar kunnen leren.

Als docenten elkaar vertellen wat er in hun klas gebeurt en hoe zij daarmee worstelen, kunnen collega’s hen helpen dit probleem te analyseren en in de juiste context te plaatsen. In de reacties uit het publiek op de lezing van Warren Little klonkn al een opdracht voor het Expertisecentrum door: het is goed dat docenten participeren in intervisie, maar wat is daarvan nu het effect op hun manier van lesgeven? Empirisch materiaal op dat punt zou kunnen helpen werkvormen van intervisie beter vorm te geven.

Het expertisecentrum Leren van Docenten moet antwoord geven op de kennisparadox in het onderwijs, die inhoudt dat resultaten van onderwijskundig onderzoek maar mondjesmaat doorsijpelen naar de scholen. Het expertisecentrum wil scholen en docenten helpen hun weg te vinden in het woud van informatie die er al is. Tegelijkertijd zal het expertisecentrum erin moeten slagen een commercieel ‘gat in de markt’ te vinden. Want de startsubsidie van OCW voor dit centrum houdt op na 2008.

Nieuw expertisecentrum
In 2007 is door het ministerie van OCW het expertisecentrum Leren van Docenten ingesteld. Het expertisecentrum Leren van Docenten is een landelijk centrum dat kennis en expertise over leren, opleiden en professionaliseren van docenten verzamelt, ontwikkelt en toegankelijk maakt voor een ieder die zich bezig houdt met het leren van docenten in de vorm van opleiding en professionalisering. Het centrum is een door het ministerie van OCW ingesteld samenwerkingsverband van het ICLON, IVLOS, Educom, Interactum en de Hogeschool Rotterdam. Het ICLON is penvoerder.

In het kader van het ondersteunen en verhogen van de kwaliteit van docenten, is er een toenemende aandacht voor het leren van docenten. Er is momenteel een groot aanbod van uiteenlopende professionaliseringstrajecten voor docenten, maar er is nog weinig empirisch bewijs van de resultaten van deze trajecten. Daarnaast is er behoefte aan meer gedetailleerde kennis over de schoolorganisatorische randvoorwaarden en werkcondities van docenten, die in grote mate bepalend zijn voor het succes of voor het falen van deze professionaliseringstrajecten.

Het expertisecentrum richt zich op het leren van docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende fasen van de beroepsloopbaan: docenten in opleiding, beginnende docenten, ervaren docenten en senior docenten.

Het expertisecentrum sluit aan bij recente en empirische inzichten over het leren van docenten. Het centrum richt zich daarom met name op professionaliseringstrajecten waarin het leerproces gerelateerd is aan de werkplek en de leerbehoeften van docenten.

Werkzaamheden
– Het expertisecentrum Leren van Docenten maakt wetenschappelijke kennis toegankelijk.
– Het expertisecentrum verzamelt wetenschappelijke kennis over het leren van docenten en maakt dit toegankelijk door samenvattingen via de website te publiceren.
– Het expertisecentrum maakt een overzicht van het actuele aanbod van professionaliseringstrajecten in Nederland en geeft voor zover mogelijk de ervaringen van deelnemers weer.
– Het expertisecentrum onderzoekt huidige succesvolle professionaliseringstrajecten voor docenten en beschrijft de resultaten in rijke praktijkvoorbeelden.
– Op basis van literatuuronderzoek en een onderlinge vergelijking van de rijke praktijkvoorbeelden worden algemene ontwerpprincipes en randvoorwaarden met betrekking tot de schoolorganisatie en werkcondities geformuleerd. Deze ontwerpprincipes en randvoorwaarden kunnen handvatten geven voor het ontwikkelen van succesvolle professionaliseringstrajecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK