Minor boort nieuw goud aan

Nieuws | de redactie
30 september 2009 | “De educatieve minor brengt nieuw élan in het lerarenvak.” Staatssecretaris Van Bijsterveldt was bij de kick-off aan de VU van de nieuwe minor opgetogen dat een jaar na het ontstaan van het idee, de educatieve minor nu al van start gaat. “Dit initiatief was hard nodig voor zowel VO als WO.”

VU-voorzitter René Smit stelde bij de opening dat het tijd werddat het WO haar verantwoordelijkheid nam om de kloof met VO tedichten. Een breed offensief moet volgens hem leiden tot een nieuwpartnership tussen VO en WO, één waar beide bij gebaat zijn.Zodoende moet het WO bijdragen aan het oplossen van het’gigantische’ probleem van het lerarentekort. “Het gehele WO heeftin het verleden hard verzaakt. Daarom hebben wij ons bij de VU nugeen inspanningsverplichting gesteld, maar eenresultaatsverplichting. Wij nemen deze taak heel serieus. Op hetresultaat mogen wij straks afgerekend worden”, aldus Smit.

Groot animo

De educatieve minor is een stap van het WO om meeracademici voor de klas te krijgen. De animo van studenten voor deminor is in de aanmeldingsperiode bijzonder groot gebleken. Deklassen zitten vol. De minor voldoet duidelijk aan een behoefte, zohad Smit al voorspeld.

“De afstand tussen VO en WO was veel te groot geworden, ook voorstudenten. Vroeger was het normaal dat studenten voor de klasstonden, maar dat is al geruime tijd niet langer het geval. Deeducatieve minor biedt studenten de kans te ruiken aan hetlerarenvak. Ze krijgen een goede opleiding, leren in de praktijk enals ze na afloop erachter komen dat het vak niets voor hen is, dankan dat. Dan is er niets verloren, maar zijn ze wel een waardevolleervaring rijker.”

Vak met een ’twinkeltje’

Van Bijsterveldt toonde zich erg blij met de verrichte inspanningenvan de WO- en VO-sector die de minor snel op poten hebben gekregen.”Qua belangstelling is de minor nu al een succes. Hij brengt hetnodige élan terug in het vak. Het leraarschap moet een vak wordenals alle andere, maar wel één met een ’twinkeltje’.”

“Het succes van de minor valt en staat straks met een perfectgeregelde stagebegeleiding op het VO”, voorspelde Van Bijsterveldt.”Hier zal geld voor beschikbaar komen. Dit initiatief geniet breeddraagvlak in de Kamer, dus de nodige regelgeving komt er wel. Wezijn ervan overtuigd dat we op deze wijze nieuw goudaanboren.”

Geen Erasmus

“Stapje voor stapje moet dit project worden uitgebreid worden. Het moge duidelijk zijn dat we eigenlijk nog veel meerstudenten nodig hebben die les willen gaan geven. Maar we moeten deminors niet teveel onder druk zetten en de kwaliteit van de minorsblijven waarborgen. De NVAO zit hier kort op. Niet voor nietshebben we één soortgelijke minor van de Erasmus Universiteitvoorlopig de wacht aangezegd.”

Hoop…

VSNU-voorzitter Noorda noemde het een doorn in het oog vanhet WO dat er al jaren zo weinig studenten na hun studie leraarwerden. “Ik heb het vertrouwen dat deze minor hier verandering inkan brengen.” Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad, hoopte dat meeracademici in het onderwijs kon zorgen voor ‘meer balans enevenwicht in het team’. “Er zijn verschillende disciplines nodig ineen school. Daar hoort zeker ook een academische bij.”

…Zorg

Noorda had nog wel één zorg. “Het is belangrijk dat deminorstudenten niet direct in het VO blijven hangen, maarterugkeren om een educatieve master te voltooien. De bachelorblijft een onvolledige kwalificatie. Universiteiten moeten ervoorzorgen dat het volgen van een master niet nodeloos ingewikkeldwordt. Het traject naar de master en hoe deze eruit zou moetenzien, daar moeten we nog eens heel goed naar kijken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK