NVAO moet betalen bij vertraging

Nieuws | de redactie
8 januari 2010 | Niet goed, geld terug. Als uw accreditatie niet op tijd is afgehandeld kunt u als hbo- of wo-opleiding compensatie krijgen van de NVAO. De nieuwe 'wet dwangsom' verplicht daartoe.

Op 1 oktober 2009 is in werking getreden de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdigbeslissen. Uitgangspunt van deze wet is dat de overheid eenbetrouwbare partner wil zijn van burgers, bedrijven enmaatschappelijke organisaties. Dat kan zij onder andere zijn doortijdig een beslissing te nemen op een aanvraag. Dit geldt ook voorvisitaties en accreditaties.

De NVAO valt namelijk onder de werking van deze wet, zo maakt zijbekend. “De Wet dwangsom biedt de aanvragende instelling demogelijkheid om een vergoeding (dwangsom) van de NVAO te krijgenindien zij een besluit op een aanvraag (of op bezwaar) niet tijdigneemt.”

Tijdig beslissen betekent in het geval van een aanvraag omaccreditatie op dit moment drie maanden en in het geval van eenaanvraag om een toets nieuwe opleiding zes maanden. De NVAO streefter naar binnen deze termijnen een beslissing te nemen. Daartoeheeft zij inmiddels een aantal interne maatregelen genomen.

Eén daarvan is dat zij de communicatie naar instellingen wenst teverbeteren in ieder geval bij een dreigende overschrijding van debeslistermijn. In dat geval zal de NVAO uiterlijk één maand voorhet verstrijken van die termijn in contact treden met deaanvragende instelling. Verder zal de NVAO de informatie over devoortgang van de behandeling van een aanvraag verbeteren.

Vanaf 1 januari 2010 geldt de volgende procedure:

  1. Gestreefd wordt naar een beslissing op een aanvraag binnen zesmaanden, zowel voor accreditaties als voor toetsen nieuweopleiding;
  2. In geval van voorziene termijnoverschrijding zal ten minste éénmaand voor het verstrijken van de zesmaandentermijn contact wordenopgenomen met de aanvragende instelling;
  3. In alle gevallen wordt gestreefd naar een tijdige en adequateinformatie over de voortgang in de behandeling van eenaanvraag.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK