Grote prijs voor slimme verbranding

Nieuws | de redactie
30 maart 2010 | Technologiestichting STW heeft prof.dr. Philip de Goey, hoogleraar Verbrandingstechnologie aan de TU/e, benoemd tot Simon Stevin Meester 2010. Dit is de grootste Nederlandse prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. Hij ontvangt hierdoor een half miljoen euro, die hij vrij mag besteden aan onderzoek.

STW kent de onderscheiding toe aan De Goey op basis van zijnvoortreffelijke fundamentele onderzoek dat hij weet te koppelen aanpraktische vraagstukken. De laureaat ontvangt de prijs op 7 oktober2010 tijdens het STW-Jaarcongres 2010 in Nieuwegein. 

Philip de Goey is een voortrekker en pionier op het gebied vanverbrandingstechnologie. Zijn systematische onderzoek naar hetfundamentele gedrag van vlamfronten vormt de grondslag waaropschonere en zuinigere verbrandingtechnieken kunnen wordenontwikkeld. De basis van de goede resultaten ligt in het succesvoltoepassen van ‘multi-scale’ technieken, waardoor de vergaardefundamentele kennis gebruikt kan worden in actuele vraagstukken inde industrie.

Schone en zuinige verbranding

Het werk van De Goey en zijn groep richt zich op schone enzuinige verbranding in gasturbines, motoren, kleinschalige brandersen biomassasystemen. Door het analyseren  van vlamfronten enhet bestuderen van het verbrandingsgedrag van een breed scala aanbrandstoffen is De Goey erin geslaagd betere modellen op te stellenen te valideren, van waaruit schonere en zuinigereverbrandingstechnologieën ontwikkeld kunnen worden.

“Het is ons gelukt op basis van deze modellen op allerlei niveausnaar het verbrandingsproces te kijken. In deze ‘multi-scale’technieken ligt de kracht van het onderzoek,” legt De Goey uit. Hetis dan nog mooier wanneer deze modellen kloppen met experimenten inhet laboratorium en dat dan samen met de industrie  praktischeverbrandingssystemen verder ontwikkeld en ontworpen kunnenworden.

De onderzoeksgroep van De Goey neemt niet alleen de traditionelefossiele brandstoffen onder de loep, maar onderzoekt ook deeigenschappen van toekomstige brandstoffen, bijvoorbeeldgeproduceerd uit biomassa. “Zo doen we onderzoek naar deverbranding van brandstoffen gemaakt uit biomassa-afval, zoals destelen van maïsplanten. Het is zelfs mogelijk om rechtstreeksvanuit zonne-energie brandstof te maken”.

Dit sluit aan bij de trend om de eigenschappen van brandstoffenbeter te koppelen aan de verbrandingstechniek, zodat er steeds eenoptimaal rendement en laagste schadelijke emissies gehaald wordt.In de toekomst blijft het onderzoek naar schone en zuinigeverbranding van essentieel belang, onder andere vanwege de hogeenergieopslag van vloeibare brandstoffen, met name nodig voor zwaartransport (vliegtuigen, schepen en vrachtauto’s).

Impact en valorisatie

Dankzij onderzoek van De Goey is het mogelijk om bij lageretemperaturen brandstoffen te verbranden, waardoor er minderschadelijke stoffen zoals NOx vrijkomen. De systematische aanpakvan De Goey heeft er toe geleid dat er de laatste jaren steeds meertoepassingen en oplossingen voor schone en zuinige verbrandinggevonden zijn. Voor al deze toepassingen is er nauwe samenwerkingmet het bedrijfsleven.

Ook zijn er vanuit het onderzoek al diverse spin-off bedrijvenopgericht, mede dankzij de STW-Valorisation Grant. “Ik zie dezeonderscheiding als blijk van waardering voor onze aanpak. De basisis gelegd door de fundamentele vlameigenschappen te analyseren.Dankzij dit stevige fundament kunnen we dit nu op verschillendegebieden optimaliseren”, aldus De Goey.

Philip de Goey heeft natuurkunde gestudeerd aan de RadboudUniversiteit Nijmegen. In 1988 is hij gepromoveerd aan de faculteitTechnische Natuurkunde van de TU/e. Sinds 2000 is De Goey voltijdshoogleraar Verbrandingstechnologie aan de faculteitwerktuigbouwkunde van de TU/e en in 2001 is hij leider van denieuwe sectie verbrandingstechnologie. Van 1999 tot 2000 was hijvisiting professor aan het ‘Institut für Technische Mechanik’ bijde RWTH-Aachen in Duitsland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK