“Advies Veerman ingrijpend en inspirerend!”

Nieuws | de redactie
13 april 2010 | De onderwijskoepels en studentenbonden juichen het advies Veerman toe. “In de periode tot het aantreden van het nieuwe kabinet wil ik mijn bijdrage leveren," zegt ook Marja van Bijsterveldt. Zij wil nu al besluitvorming door het volgende kabinet helpen voorbereiden.

Bij ongewijzigd beleid is het uitgesloten dat Nederland tot detop vijf van meest concurrerende wereldeconomieën gaat behoren.Daarom zijn volgens ‘Veerman’ ‘substantiële investeringen in hethoger onderwijs noodzakelijk om de concurrentiepositie vanNederland in de toekomst te waarborgen.’ Ook de verwachte engewenste verdere groei van het aantal studenten zal het hogeronderwijs niet aan kunnen, zo concludeert de commissie in haarrapport ‘Differentiëren in drievoud’. Lees hier de samenvatting van het rapport.

Hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten enhogescholen en meer differentiatie in het onderwijs, dat zijn driekernboodschappen uit het advies van de CommissieVeerman. Hierbij wordt er niet gepleit voor het afschaffen vanhet onderscheid tussen wetenschappelijk en beroepsgericht hogeronderwijs (binaire systeem) maar wel voor het flexibeler maken vanhet systeem.

De commissie bepleit betere matching zonder nieuwetoegangsdrempels. Het hoger onderwijs moet snel beter: meeraandacht voor studiesucces, diversiteit, het uitdagen van talent,flexibiliteit en maatwerk. Daarbij pleit de commissie ook voor eenwijziging in de bekostiging. HO-instellingen moeten meer wordenbeloond op prestaties en minder op studentenaantallen.

Reactie Van Bijsterveldt

In een brief aan de Tweede Kamer noemt staatssecretaris vanBijsterveldt Veermans rapport “een belangrijk, richtinggevendadvies dat de noodzaak van een kwaliteitsagenda voor het hogeronderwijs, onderbouwt.”

“De commissie houdt een pleidooi voor een door alle betrokkenen- instellingen, studenten, overheid, werkgevers en werknemers -gedragen visie op het hoger onderwijs”, aldus Van Bijsterveldt. “Inde periode tot het aantreden van het nieuwe kabinet wil ik daarmijn bijdrage aan leveren. Ik zal met de instellingen en destudenten spreken om een aantal thema’s uit het rapport samenverder uit te werken en besluitvorming door een nieuw kabinet waarmogelijk voor te bereiden.”

Maatschappelijk convenant HO

De VSNU, HBO-raad, ISO en LSVb spreken van een stevig ensamenhangend advies dat ook nog eens ingrijpend en inspirerend is.”Klip en klaar toont de commissie aan dat verhogen van kwaliteit endiversiteit veel inspanning vraagt”, volgens Henno van Horssen,voorzitter van het ISO. Jasmijn Koets, woordvoerder LSVb: “Wezijn het van harte eens met de commissie dat de ambities voor detoekomst niet in een context van bezuinigingen gerealiseerd kunnenworden”. De koepels en studenten verklaarden vandaag dat ze voor dekabinetsformatie met een maatschappelijk convenant hoger onderwijskomen waarin ze de koers voor de komende jaren verderuitwerken.

Het volledige rapport van Veerman vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK