Oudere docent niet afgeschreven

Nieuws | de redactie
26 april 2010 | Hoe houdt de hogeschool en universiteit haar broodnodige, oudere docenten vast? VU-econoom Dorien Kooij laat zien welke benadering en instrumenten helpen.

Oudere werknemers vinden het belangrijker dan jongere werknemersom zinvol en interessant werk te doen waarbij ze hun kennis envaardigheden benutten. Salaris en promotie vinden ze, vergelekenmet hun jongere collega’s, minder belangrijk.

Econoom Dorien Kooij onderzocht hoe motivatie verandert metleeftijd en welke ‘personeelsinstrumenten’ belangrijk zijn vooroudere werknemers. Haar onderzoek levert kennis op die organisatieskan helpen oudere werknemers te motiveren en behouden. Belangrijk,aangezien de beroepsbevolking vergrijst. Kooij promoveerthierop 27 april bij de VU-faculteit EconomischeWetenschappen en Bedrijfskunde.

Haar onderzoek laat zien dat niet alleen leeftijd bepaalt ofiemand ‘oud’ is. Zo hebben vooral leeftijdsgerelateerde factoren,zoals gezondheid en toekomstperspectief, invloed op de motivatie omlanger door te werken. Een werknemer die het gevoel heeft nog eenlange toekomst voor zich te hebben, is meer gemotiveerd om langerdoor te werken.

Volgens (personeels)managers en werknemers hebbenpersoneelsinstrumenten voor jongere en oudere werknemers vierverschillende doelen: ontwikkelen (zoals training), behouden (zoalsflexibele werktijden), benutten (zoals taakverrijking) en ontzien(zoals demotie).

Zoals verwacht blijken ‘ontzie’-instrumenten belangrijker teworden met leeftijd. Dit geldt echter alleen voor hoger opgeleideen mannelijke werknemers en niet voor lager opgeleide envrouwelijke werknemers. Een mogelijke verklaring is dat lageropgeleide en vrouwelijke werknemers andere strategieën ofhulpmiddelen gebruiken om succesvol oud te worden op hetwerk.

Daarbij laat het werk van Kooij zien dat de invloed van’ontwikkel’-instrumenten niet verandert metleeftijd. “Ontwikkel’-instrumenten hebben een positieveinvloed op de motivatie om langer door te werken. Organisatieskunnen hun oudere werknemers dus langer behouden door’ontwikkel’-instrumenten aan te bieden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK