Veenstra over Veerman

Nieuws | de redactie
15 april 2010 | Robert Veenstra (Stenden) wil dat het HO de handschoen van Veerman opneemt. Maar over binariteit zou nog eens kritisch nagedacht mogen worden. "Want binnen een scherper geprofileerde hogeschool, met selectie aan de poort, is de geboden kwaliteit van cruciaal belang voor een duurzame ontwikkeling van het hoger onderwijs."

In het advies nodigt de commissie de belanghebbende partijen uithet met elkaar eens te worden over de hoofdlijnen uit het advies enelkaar te vinden in een soort ‘Maatschappelijk Convenant HogerOnderwijs’. Dinsdagochtend hebben de betrokken instellingen,waaronder Stenden, met elkaar afgesproken dat zij de handschoenopnemen en op korte termijn met het gesprek hierover willenbeginnen. De ambitie is om dit voor de zomer af te kunnen rondenmet het oog op de kabinetsformatie, waarin -afgaande op deverkiezingsprograms van de politieke partijen- het hoger onderwijseen belangrijk punt van gesprek zal worden.

Hier leest u een aantal van de aanbevelingen van decommissie-Veerman met de reactie van Stenden hogeschool. Samengevatsluiten de aanbevelingen in sterke mate aan bij de invulling vanhet hoger onderwijs zoals Stenden die graag zou zien als antwoordop de maatschappelijke roep om praktijkgericht hogeronderwijs. Het advies sluit daarnaast zeer goed aan bij deplannen die Stenden hogeschool samen met de 3 andere hogescholen inNoord-Nederland onlangs heeft gepresenteerd om de transitie naareen kenniseconomie in deze regio te stimuleren en tefaciliteren.

-Selectie: De commissie stelt voor om inprincipe elke instelling het recht te geven om te selecteren, ookaan de poort. De overheid moet dit in wet- en regelgeving mogelijkmaken, maar ook de randvoorwaarden meegeven.

Deze aanbeveling past in de lijn die Stenden hogeschool sindsjaren voorstaat. In de internationale omgeving waarin Stendenopereert, is het volstrekt gebruikelijk om selectie aan de poort tehanteren. In de praktijk levert dit meer gemotiveerde studenten op,met alle voordelen van dien.

Profilering door instellingen stimuleren en prestatiesbelonen: de commissie daagt instellingen uit een scherperprofiel te kiezen en stelt voor dat de overheid de instellingendaartoe moet stimuleren. Hiertoe moet een Europesemultidimensionale classificatie verder worden ontwikkeld voortoepassing in de Nederlandse context. Het aandeel studentgebondenfinanciering moet geleidelijk afnemen ten gunste van een groeiendaandeel missiegebonden financiering waarbij de keuze voor eenbepaald profiel en de daarop gebaseerde prestaties wordenbeloond.

Dit is voor Stenden een helder en logisch vervolg op debeleidslijnen die door het ministerie van OCW de afgelopenjaren zijn vastgelegd. De aanbeveling tot profilering sluitnaadloos aan op de huidige strategie van Stenden en het huidigeprofiel. Stenden heeft nadrukkelijk gekozen voor een internationaalprofiel, voor opleidingen op 5 domeinen en voor hoogwaardigekenniscentra zoals het Europees Toeristisch Instituut, hetKenniscentrum Sociale Innovatie en het Centrum voorLeiderschap.

Investeren in onderzoek: in de overtuigingdat onderzoek onmisbaar is voor de Nederlandse concurrentiepositieen dat al het hoger onderwijs vervlochten moet zijn met onderzoek,pleit de commissie voor een gerichte investeringsimpuls in hetonderzoek aan universiteiten en in toegepast onderzoek aanhogescholen.

Ook dit past in de huidige lijn van Stenden: lectoraten vormenvoor Stenden een belangrijke stimulans voor toegepast onderzoek,mede door de sterke band met het werkveld. Het percentage lectorenper student is bij Stenden hogeschool relatief hoog en het aantallectoraten zal ook dit jaar weer stijgen.

Associate degree: de commissie stelt voordat de minister van OCW in de loop van 2010 overgaat totdefinitieve invoering van de Associate degree.

Dit is een lang gekoesterde wens van Stenden waarmee nietalleen de Associate degree de erkenning krijgt die hij verdient,maar waarmee ook een nieuwe kans op hogere opleiding wordt gebodenaan werkenden in Nederland. De afgelopen weken hebben de eerstemedewerkers van grote bedrijven die eerst een AD-traject hebbendoorlopen, hun Bachelors-diploma behaald bij Stenden. Daarmee ishun opleidingenpeil sterk gestegen. Daarnaast is een aantal AD invoorbereidingen ten behoeve van onze vestiging in Emmen.

Een nieuw arrangement voormasteropleidingen: de commissie stelt voor om het aanbodvan masteropleidingen te verruimen en de professionele master eenmeer structurele inbedding te geven. Zij pleit daartoe voor eenzorgvuldige uitbreiding van bekostigde professionele masters. Inaansluiting hierop stelt de commissie voor om een verkenning uit tevoeren naar de introductie van onderwijsrechten met het oog op degewenste flexibiliteit voor leven lang leren, om te beginnen voorstudenten van 30 jaar en ouder.

Beide punten zijn een concretisering van de bestaandemaatschappelijke ontwikkelingen, verwoord in onder meer debeleidslijnen van het ministerie van OCW. Stenden hogeschool is heteens met deze voorstellen; met het tweede voorstel wordt eenbelangrijke voorzet gedaan voor een essentieel punt in een snelleen duurzame transitie naar een kenniseconomie. Daarnaast is het eenerkenning voor het vele ontwikkelwerk dat Stenden reeds heeftverricht in het aanbieden van een groot aantal professionelemasteropleidingen in het niche-segment. Over profileringgesproken!

-Invoering van eenduidige titulatuur: decommissie beveelt aan dat de bachelor- en mastertitels wettelijkblijven vastgelegd en beschermd zijn voor zowel hbo als wo. Deinstelling kiest de toevoeging die past bij het profiel van deopleiding en verantwoordt zich daarover bij de accreditatie. Hetdiplomasupplement specificeert de inhoud van het programma en deinstelling waar de opleiding is gevolgd.

En daarmee is wat Stenden betreft de verantwoordelijkheid voorde kwaliteit en de invulling van de opleiding daar gelegd waar zijhoort te zijn, met de kwaliteitswaarborgen die nu al bestaan. Hetzal Stenden helpen om haar internationale profiel in deinternationale context beter voor het voetlicht te krijgen.

De 3 kern-aanbevelingen van de commissievoor de instellingen zijn:

1.     Kies een profiel
2.     Geef onderwijs alskerntaak meer aandacht
3.     Investeer in kwalificaties vanpersoneel

Ook hiermee is Stenden hogeschool het eens, waarbij de eersteaanbeveling door Stenden als sterk international geprofileerdehogeschool in feite al is gerealiseerd. Wat betreft deinvesteringen in de kwalificaties van het personeel: dit is eensleutel-aanbeveling voor de hogescholen met ambities. Stendenhogeschool investeert daarom dit jaar alleen al bijna E2mln in deontwikkeling van het eigen personeel. Want binnen een scherpergeprofileerde hogeschool, met selectie aan de poort, is de gebodenkwaliteit van het onderwijs van cruciaal belang voor een duurzameontwikkeling van het hoger onderwijs in Nederland.

Stenden hogeschool merkt in de dagelijkse praktijk aan de hand van20 jaar internationale ervaring al de voordelige effecten van eensterkere focus van (met name) internationale studenten op deverschillende kwaliteitsaspecten van het gebodene. Dit komt dekwaliteit voor alle studenten ten goede. Stenden vindt het eengoede zaak voor het Nederlandse hoger onderwijs dat deze kans ophet verder verbeteren van het onderwijsaanbod nu ook kan wordenopgepakt door de andere instellingen van hoger onderwijs inNederland.

De ambities voor de toekomst kunnen niet gerealiseerd worden in eencontext van bezuinigingen. Substantiële investeringen zijn absoluutnoodzakelijk om de positie in de internationale concurrentiestrijdte behouden en te versterken. Het is bittere noodzaak om gegeven deeconomische crisis en jarenlange onderinvesteringen nu echt werk temaken van de ambitie om één van de sterkste kenniseconomieën in dewereld te zijn.

– Binariteit: deze wordt door de commissiegezien als een waardevol onderscheid binnen ons bestel.

Hoewel Stenden de lijn van het betoog kan volgen, is Stendenhet op dit punt niet eens met de conclusie van de commissie. In deinternationale context van het hoger onderwijs blijft Nederlandhiermee, ook binnen de Bologna-accoorden, een onlogischeuitzonderingspositie behouden. Voor de internationaliseringswensvan de overheid is de binariteit een handicap, juist door hetgebrek aan internationaal vergelijkingsmateriaal. De commissiebiedt in haar advies wel ruimte voor classificatie en Stenden isbenieuwd hoe dit zich zal verhouden tot het waardevolleonderscheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK