Academische graad voor toerisme

Nieuws | de redactie
23 juni 2010 | Een wetenschappelijke bachelor volgen aan een hogeschool? De NHTV gaat vanaf september 2010 met de Universiteit Wageningen een ‘Bachelor of Tourism’ aanbieden. "We combineren het beste wat er qua opleidingen toerisme is in Nederland," aldus NHTV toerismedirecteur Wicher Meijer.

Joint degree

In de breed opgezette bacheloropleiding gaat veel aandacht uitnaar maatschappelijk verantwoord en duurzaam toerisme. De studieduurt drie jaar waarvan de eerste twee jaren in Breda kunnen wordengevolgd en het derde jaar in Wageningen. De studie geeft toegangtot aansluitende universitaire masteropleidingen. Het is deeerste opleiding in Nederland op het gebied van toerisme waarbij deafgestudeerden een academische graad kunnen behalen. “Vanaf 2011zullen we met Wageningen een joint degree gaan afgeven. Dit hebbenwe al besproken met de NVAO,” aldus Wicher Meijer, directeur van deAcademie voor Toerisme in Breda.

Zowel bij de werkgevers binnen de toeristische sector als ookbij potentiële studenten bestaat een grote behoefte aan eenacademische opleiding op het gebied van toerisme en naar innovatieop basis van wetenschappelijk onderzoek, zo blijkt uitmarktonderzoek. Het internationale toerisme groeit sterk, ondanksde tijdelijke teruggang door de economische crisis.

De opleiding wordt interdisciplinair opgezet, gevoed vanuitzowel sociale, economische en het omgevings- ofmilieuwetenschappelijk perspectief. Deze gezichtspunten hangensamen met de drie fundamentele pijlers van duurzaamheid: ‘people’,’prosperity’ (‘profit’) en ‘planet’. Afgestudeerden van deopleidingen hebben kennis van en inzicht in de ontwikkelingen ophet gebied van toerisme en de sociale en economische context,evenals van de gevolgen voor milieu en omgeving. “We combineren hetbeste wat er qua opleidingen toerisme is in Nederland. De expertiseuit Breda en Wageningen vult elkaar heel mooi aan.”

Onderzoek

“Er wordt al heel veel onderzoek gedaan op onze hogeschool,”vertelt Meijer. “We hebben sinds dit academisch jaar al eensamenwerking op het gebied van leisure met de Universiteit vanTilburg en Wageningen komt daar nu dus bij. Een logischevervolgstap zou zijn om dit onderzoek te bundelen in een soort vanonderzoekscentrum voor ‘leisure and tourism’. We mikken er op omook daarmee in september van start te gaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK