Kamervragen over fraude Windesheim

Nieuws | de redactie
23 juni 2010 | Jasper van Dijk (SP) vraagt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) om opheldering over een fraudezaak bij Windesheim. Zijn belangrijkste vraag: “Zijn er meer gevallen zoals deze?”

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretarisvan OCW over fraude bij Hogeschool Windesheim

1

Wat is uw reactie op het bericht dat een voormalig directeur vande Hogeschool Windesheim voor meer dan 800.000 euro heeftgefraudeerd in de periode van 2002 tot 2005? (1)

2

Deelt u de mening dat de fraude bij Windesheim onaanvaardbaaris, zeker vanwege het feit dat het om belastinggeld gaat, bestemdvoor onderwijs?

3

Hoe verklaart u de fraude bij Windesheim? Heeft dit te maken metde wijze van financiering van hogescholen (de lumpsum)? Heeft hette maken met de schaalvergroting en het feit dat managers relatiefeenvoudig grote bedragen kunnen uitgeven zonder deugdelijkeverantwoording? Zo ja, welke maatregelen gaat u daartegennemen?

4

In hoeverre heeft de Raad van Toezicht adequaat toezichtgehouden op het financiële beleid van Windesheim?

5

Hoe gaat u voorkomen dat directeuren en managers vanonderwijsinstellingen grote uitgaven kunnen doen zonder deugdelijkeverantwoording? Bent u het eens dat het toezicht op dit soortuitgaven moet worden verbeterd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welkemaatregelen gaat u nemen?

6

Zijn u meer gevallen van fraude bekend zoals bij HogeschoolWindesheim? Zo ja, welke?

 

(1)   Bron: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=112430


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK