Minder vallen, minder kosten

Nieuws | de redactie
22 juli 2010 | In de Nederlandse verzorgingshuizen vallen minimaal 200.000 ouderen per jaar. Dat komt neer op 548 bewoners per dag. Een valpartij kost gemiddeld 3400 euro aan directe medische kosten. Windesheim gaat zorginstellingen helpen bij het terugdringen van de valpartijen met 30 procent en bij het structureel voorkomen ervan.

Preventie en vermindering

Het Zorg voor Beterproject Valpreventie is een gezamenlijkinitiatief van het lectoraat Innovatie in deOuderenzorg van hogeschool Windesheim, Stichting ZorgnetwerkZwolle en omgeving, de Isala-klinieken en Vilans uit Utrecht, eentoonaangevend kenniscentrum met de ministeriële opdracht om delandelijke infrastructuur voor zorg en welzijn te moderniseren. Hetvalproject kan als pilot gelden voor toepassing elders in hetland.

Het ontwikkelde preventieprogramma moet zorgen voorwerkverlichting en deskundigheidsvergroting bij dezorginstellingen. Op den duur kunnen de zorgverleners daarvoorterugvallen op een regionaal Kennisnetwerk Valpreventie. Ditnetwerk vormt een belangrijke voorwaarde om te bereiken dat deresultaten ook in de toekomst behaald kunnen worden. Dankzij eennieuw format kunnen de deelnemende zorgorganisaties de genomenmaatregelen consolideren, zodat de verbeteringen blijvend zijn.

In de verbeteraanpak leveren zowel docenten en studenten vanWindesheim als praktijkbegeleiders en medewerkers vanzorginstellingen een bijdrage aan de structurele vermindering vanvalpartijen en de duurzame zorginnovatie. Docenten en studententrainen praktijkprojectleiders op het gebied van valpreventie enhandhaving. Op hun beurt geven de praktijkprojectleiders hun kennisdoor aan de medewerkers.

Twee weten meer dan één

“Valpreventie is geen nieuw verschijnsel in ons verpleeghuis,”aldus Manon Vos, ergotherapeut Stichting Zorgpalet en projectleiderValpreventie. Bij Zorgpalet kijken we al langer met welkemaatregelen we het risico op vallen van cliënten zo klein mogelijkkunnen houden. Maar twee weten meer dan één. Daaraan leverthet project valpreventie een essentiële bijdrage. In regionaalverband wisselen we onze kennis over valpreventie uit en delenwe successen met elkaar. Het inzicht in valrisico’s en debewustwording nemen daardoor toe. Verzorgers leren risicofactorenbeter inschatten en hun angst om cliënten ‘los te laten’ neemtaf.  Daarmee zijn onze bewoners gebaat.

Systematische aandacht en een betere inschatting van devalrisico’s verkleinen de kans op een val. Windesheimondersteunt ons bij de borging van de resultaten. Studenten helpenmet het verzamelen van data en medewerkers delen hun kennis overBest Practice of Evidence Based methodes en implementatie vaninterventies. Minder valincidenten leveren minder letsel op endaarmee verhogen we de kwaliteit van leven van onze bewoners.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK