Samen identiteit onderzoeken

Nieuws | de redactie
11 augustus 2010 | Ina ter Avest wordt per 1 september lector 'Onderwijs en Levensbeschouwelijke Identiteit' bij INHolland. Ze blijft tevens werkzaam als docent onderwijspedagogiek en opvoedingsfilosofie aan de VU.

In 2003 promoveerde cultuur- en godsdienstpsychologe Ina TerAvest aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Kinderen enGod, verteld in verhalen’. Haar  onderzoek richtte zich op deontwikkeling van het godsconcept van autochtone en allochtonekinderen in een multiculturele en multireligieuze context. Het washet resultaat van tien jaar lang groep 6 van twee basisscholen inEde observeren. De onderzoeksactiviteiten van Ter Avest kenmerkenzich sindsdien door research naar de ontwikkeling van identiteit enreligie in het publieke domein.

Profilering

De aanstelling van de lector en haar nieuwe lectoraat ‘Onderwijsen Levensbeschouwelijke Identiteit’ passen goed in het profiel vanHogeschool INHolland. Diversiteit is een van de sleutelthema’s vande hogeschool, zo vertelde CvB-lid Joke Snippe in een recent interviewmet ScienceGuide. “In het Randstedelijke palet vervullen we eenbelangrijke functie. Daar gaan we niet aan voorbij. Diversiteit isdan ook een zeer belangrijk aandachtspunt in de praktijk en in onsbeleid.” Ook gaf Snippe destijds al aan te praten met de VU overmeer dubbelbenoemingen.

Ina Ter Avest

Publicaties

Ter Avest heeft in een relatief kort tijdsbestek veel gepubliceerd. Naast diverse wetenschappelijke artikelen innationale en internationale journals, verschenen vorig jaar tweeboeken van haar hand. Samen met haar collega Gerdien Bertram-Troostschreef zij Geloven in samen leven, waarin zij verslag doen van een aantalonderzoeken naar de houding van leerlingen en docenten metbetrekking tot het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Ookgeven de auteurs een aanzet tot verdere ontwikkeling van eenpedagogiek van het samen leven. Ter Avest schreef ook mee aan hetboek Samen botsen, samen leven, een bundel waarin vijfVU-wetenschappers, elk vanuit hun eigen discipline, deonvermijdelijkheid en productieve rol van conflicten in desamenleving onderzoeken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK