De beste lector van 2010

Nieuws | de redactie
17 september 2010 | Wie mag zich Lector van het Jaar 2010 noemen? De winnaar wordt komende donderdag 23 september door ISO en ScienceGuide bekend gemaakt tijdens een congres over de Lector 2.0. U krijgt met de profielen van de genomineerden nu alvast een voorproefje van de jury.

De belangstelling onder studenten, docenten en bestuurders om’hun’ lectoren voor te dragen als Lector van het Jaar was groot.Uit de tientallen voordrachten hebben ISO en ScienceGuide eenvijftal lectoren genomineerd. Daarbij is vooral gekeken naartwee aspecten: de manier waarop de lectoren de vertaalslag weten temaken van praktijkgestuurd onderzoek naar het onderwijs in het hboen de wijze waarop ze daar studenten bij betrekken.

Een jury met daarin onder meer Prof.Dr. Frits van Oostrom(Oud-president KNAW) en Marjolein Vermeulen van hetSirius-programma voor excellentie in het HO, heeft uit de vijfgenomineerden een winnaar uitgekozen. Deze vijf lectoren zijnactief op terreinen als fysiotherapie, muziek, onderwijsinnovatieen maatschappij en recht. Hun profiel de vijf genomineerden leestu, in willekeurige volgorde, hieronder.

Rineke Smilde

Lector Lifelong Learning in Music & the Arts, Rineke Smildeis verbonden aan het Prins Claus Conservatorium van deHanzehogeschool Groningen. Zij organiseerde projecten met studentenals ‘  Opera in de bus‘ en de ‘  Operaflat‘. Tevens is zij initiator van het gezamenlijkemasterprogramma ´New Audiences and Innovative Practice´, datstudenten wordt aangeboden samen met het Koninklijk Conservatoriumin Den Haag en drie buitenlandse conservatoria. Verder is zijbetrokken bij honourstrajecten voor begaafde studenten, waarvooreen Sirius-subsidie werd toegekend.

Het lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts draagtbij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk van musici enkunstenaars door (toegepast) onderzoek te doen naar de manierwaarop kunst verbindend kan werken in de veranderende samenleving.Meer informatie over het lectoraat van Rineke Smilde leestu hier.

Bert Kalkman

Lector Exemplarisch Onderwijs, Bert Kalkman is verbonden aanHogeschool Driestar te Gouda. Hij betrekt studenten intensief bijlectoraatsonderzoeken en in het leerlandschap ‘De Archipel‘. Hij wasbetrokken bij de aanvraag van een inmiddels toegekendhonoursprogramma en bedacht een vakoverstijgende minor. De lectororganiseert uitwisselingen voor studenten met collega-instellingenin Zwitserland en Engeland.

Recent wonnen [zijn studenten] van de minorexemplarisch onderwijs de landelijke wiskundeprijs. Exemplarisch onderwijs is een manier vanlesgeven en denken waarin theorie en praktijk nauw met elkaar samengaan. Meer informatie over het lectoraat van Bert Kalkman leestu hier.

Stijn Verhagen

Lector Participatie en Maatschappelijk Ontwikkeling, StijnVerhagen is verbonden aan de Faculteit Maatschappij en Recht van deHogeschool Utrecht. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van drieminoren, één opleiding en een masterprogramma. Verhagen is binnende minor ‘  jongeren en schulden‘ met studenten bezig kennisverspreiding teorganiseren over schuldpreventie en methodieken daarvoor. Insamenwerking met twee voetbalclubs en studenten doet de lectoronderzoek naar de verbindende factor van  voetbal.

Het lectoraat richt zich op alle vormen van participatie, inbuurten, scholen, verenigingen en samenleving. Problemen rondomparticipatie van burgers lopen uiteen van integratiekwesties totsociaal isolement, van vrijwilligerstekorten tot discriminatie. Hetlectoraat onderzoekt wat sociale professionals kunnen doen om dezeproblemen op te lossen of te verminderen. Meer informatie over hetlectoraat van Stijn Verhagen leest u hier.

Frits Oosterveld

Lector Gezondheid en Bewegen, Frits Oosterveld is verbonden aande opleiding Fysiotherapie van Saxion Hogescholen. Hij is betrokkenbij de ontwikkeling van het bachelorcurriculum en isverantwoordelijk voor het curriculum van de master Musculoskeletaal,een combinatie van sportfysiotherapie en manuele therapie binnenhet onderwijs. Vanuit het honoursprogramma van zijn hogeschoolwordt geselecteerde studenten de mogelijkheid geboden om als ‘peer’van de lector een bijdrage te leveren aan het onderzoek in zijnkenniskring.

Het lectoraat Fysiotherapie en Paramedische Beroepen voertonderzoek uit, adviseert, biedt deskundigheidsbevorderendetrajecten aan en implementeer innovaties binnen de werksituatie.Meer informatie over het lectoraat van Frits Oosterveld leestu  hier.

Frans de Vijlder

Lector Governance en Innovatiedynamiek in het Onderwijs, Fransde Vijlder is verbonden aan de Faculteit Educatie van de HogeschoolArnhem Nijmegen. De lector heeft een managementgame ontwikkeldwaarin studenten (toekomstige) rollen kunnen oefenen in de schoolen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving van hetonderwijs. Deze ‘  Simulatieschool‘ heeft daarvoor ook geld gekregen in het kadervan Krachtig Meesterschap. Hierdoor kan de pilot verder wordenuitgebreid.

Het lectoraat heeft tot doel om praktische kennis entheoretische inzichten op het gebied van governance en innovatiemet elkaar te verbinden en wederzijds te versterken. Hiertoe wordtonderzoek verricht en worden adviezen gegeven. De Vijlder is ookeen regelmatig auteur van opiniestukken en discussiebijdragenopScienceGuide. Meer informatie over het lectoraat vanFrans de Vijlder leest u  hier.

Uitreiking op seminar Lector 2.0

De Lector van het Jaar 2010 wordt aan het eind van de studiedag’Lectoraat 2.0′ bekend gemaakt. De studiedag wordt gehouden inSchouwburg en Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Voor meerinformatie over het congres klikt u hier en om u aan te melden klikt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK