Is kennis nog macht?

Nieuws | de redactie
8 september 2010 | "Kennis is macht," zei Sir Francis Bacon in 1597. Cees Veerman stelt de vraag of dit nog wel zo is in zijn rede ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar van de Universiteit Utrecht. Zijn antwoord: "Alleen als we durven te veranderen en de moed hebben te kiezen."

In zijn betoog noemt oud-minister Veerman vijf redenen waaromkennis niet meer per definitie macht is. Vervolgens brengt hij”drie elementen onder de aandacht die in alle bescheidenheid gezegdmij van groot belang lijken voor een zekere keer ten gunste van destatus van de wetenschap en ten goede van het algemeen belang.”

Ethiek, verbreding en staatsschuld

“In de eerste plaats denk ik dat in de opleiding vanwetenschapsbeoefenaars en practici een essentieel element is gaanontbreken, namelijk een deugdelijke oriëntatie in de praktischeethiek. Ethiek voor onderweg, zoals Gerrit de Kruijf dat noemt. Deonophoudelijke en taaie worsteling met vragen van behoorlijk enonbehoorlijk, van goed en kwaad. Dat moet mijns inziens eenvast onderdeel worden van elke wetenschappelijke opleiding.

In de tweede plaats wil ik een pleidooi houden voor verbredingvan de opleidingen. In ons rapport over het hoger onderwijs hebbenwe daarover al een en ander opgemerkt. Met name in de bachelor faseis een bredere oriëntatie noodzakelijk, vooral in het eerstejaar. Dit vanuit de gedachte van ‘Bildung’ als ideaal vanwetenschappelijke opleiding. Een ideaal dat het verdient met krachten overtuiging weer tot grondslag te maken.”

Als derde element benoemt Veerman de noodzaak van investeren inhoger onderwijs en onderzoek. “Wat gaan we er per saldo nu ofmettertijd op vooruit. Als de staatsschuld oploopt, maar alsgevolg van investeringen met groot en aantoonbaar rendement inonderwijs en onderzoek (als politieke manifestatie van de veelbeleden wil een kenniseconomie te zijn en te blijven), dan is mijneenvoudige vaststelling dat de generatie waarvoor nu wordtgeïnvesteerd ook de generatie mag zijn die deze schuld aflost. Derente dragen we gezamenlijk dan wel.”

U leest de volledige speech van Cees Veerman hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK