Uitval kan verder omlaag

Nieuws | de redactie
14 september 2010 | De uitval in het onderwijs is al flink omlaag, maar er kan veel meer succes mee bereikt worden, analyseert het ROA. Uitvallers hebben vaak een voorgeschiedenis van problemen op school. 37% van hen spijbelt soms, 15% één tot twee keer per week en 8% dagelijks. 7% is al een keer geschorst.

Het kabinetsbeleid is er op gericht de jaarlijkseschooluitval tussen 2002 en 2012 met vijftig procent teverminderen. In het schooljaar 2008/2009 verlieten in Nederland42.600 leerlingen voortijdig het onderwijs. In het schooljaar2001/2002 waren dat er nog ruim 70.000. Hoewel daarmee eenaanzienlijke reductie is gerealiseerd, zijn er nog voldoendemogelijkheden voor scholen om het aantal voortijdig schoolverlatersverder terug te dringen.

Dit kan worden bereikt door onder meer goede voorlichting, meerbegeleiding na foute studiekeuze en meerdere instapmogelijkhedentijdens het schooljaar, zo blijkt uit het ROA rapportVoortijdige schoolverlaters: Aanleiding en gevolgen.

Er zijn zeer uiteenlopende redenen waarom jongeren voortijdig hetonderwijs verlaten. De drie belangrijkste redenen van schooluitvaldie uit het rapport naar voren komen zijn: verkeerdeopleidingskeuze (27%), gezondheidsproblemen, zowel fysiek alspsychisch (20%) en meteen willen werken (15%). 

De grootste groep voortijdige schoolverlaters uit het middelbaaronderwijs is afkomstig van het MBO. Voor deze leerlingen zijn eenverkeerde studiekeuze, gezondheidsproblemen en meteen willen werkenook de belangrijkste redenen om de opleiding voortijdig tebeëindigen. Daarnaast vormen op het VMBO problemen op school eenbelangrijke reden voor uitval: 17% van de VMBO leerlingen geeftproblemen op school aan als reden van voortijdig schoolverlaten,tegenover zo’n 10% in het overig onderwijs.

Voortijdige schoolverlaters hebben vaak een voorgeschiedenis vanproblemen op school. 37% van hen spijbelt soms, 15% spijbelt ééntot twee keer per week en 8% spijbelt dagelijks. 15% van deuitvallers is al een keer blijven zitten en 7% is een keergeschorst. Dit percentage ligt op het VMBO overigens op 19%. Uithet rapport blijkt dat het voor de echte probleemjongeren vanbelang is dat er een team van hulpverleners binnen de schoolaanwezig is. Verder zou er meer gedaan kunnen worden aanbegeleiding bij het vinden van een passende opleiding.

Eén op de twee voortijdige schoolverlaters heeft hulp aangebodengekregen om alsnog het diploma te halen, terwijl slechts één op devijf hulp kreeg bij het vinden van een passende opleiding.

Jongens blijken relatief vaker voortijdig stoppen metonderwijs dan meisjes. Hetzelfde geldt voor allochtone jongeren tenopzichte van autochtone jongeren. Voor jongens is een verkeerdestudiekeuze vaker reden tot stoppen, terwijl meisjes vaker stoppenvanwege gezondheidsproblemen. Tussen allochtone en autochtoneleerlingen zit nauwelijks verschil in de redenen voor voortijdiguitval. Allochtone leerlingen zijn voorafgaand aan de uitval weltweemaal zo vaak geschorst als autochtone leerlingen.

Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder voortijdigeschoolverlaters van het schooljaar 2007-2008. In dit schooljaarverlieten in totaal 46.800 jongeren (=100%) het onderwijsvoortijdig (d. w. z. zonder diploma op minimaal MBO niveau 2 danwel een HAVO of VWO diploma. Van hen verliet 85% (39.600 jongeren)de laatst gevolgde opleiding vroegtijdig, terwijl 15% (7.200jongeren) het onderwijs rechtstreeks verliet na het behalen van eenVMBO dan wel een MBO niveau 1 diploma.

Het rapport concentreert zich vooral op de eerste groep van 39.600jongeren (‘VSV zonder diploma’). Van deze groep is de grotemeerderheid (27.000 jongeren) afkomstig van het MBO, 9.000verlieten voortijdig een VMBO-opleiding en 3.600 het AVO. Op momentvan enquête (najaar 2009) geeft 43% van hen aan werkzaam te zijn,volgt 39% weer een opleiding en is 18% noch werkzaam noch met eenopleiding bezig.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK