Siemens CEO gasthoofdredacteur ScienceGuide

Nieuws | de redactie
27 oktober 2010 | Ab van der Touw, de CEO van Siemens Nederland, is de nieuwe gasthoofdredacteur van ScienceGuide. Hij kijkt in de week van 8 november a.s. vooruit op de kennismanifestatie 'Meet the Future' en geeft zijn visie op actuele, ingrijpende ontwikkelingen en kansen voor de kennissector.

Van der Touw is een van de keynote sprekers op Meetthe Future, waarin excellentie in het onderwijs entalentontwikkeling in de bètatechnische en andere disciplinescentraal staan. Als CEO van een kennisintensief technologiebedrijfis hij sterk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in kennis,onderzoek en innovatie en valorisatie. Zo is hij lid van de raadvan commissarissen van Jet-Net, maar ook lid van de strategischeadviesraad TNO Defensie en Veiligheid.

Als gasthoofdredacteur van ScienceGuide is hij de volgendein de reeks bijzondere mensen uit de kennissector, van AnnetteRoeters tot Robbert Dijkgraaf en Frank Vandenbroucke. U wordt vanharte uitgenodigd voor ‘Meet the Future’, aanmelden en infovindt u hier.

Een vraaggesprek van ScienceGuide met de toonaangevendeAziatische ‘kennisdenker’ Kishore Mahbubani -ook spreker op ‘Meetthe Future’- leest u hier.

Onmisbare bron van talent

Bijzonder punt van aandacht en prioriteit is voor Van derTouw de aandacht voor impulsen voor diversiteit. Zijn eigenonderneming noemt dit “een onschatbare bron van talent,creativiteit en ervaring. Hierdoor kunnen divers samengesteldeteams, bijvoorbeeld op basis van nationaliteit, etnische afkomst,sociale klasse, geslacht, leeftijd etc., problemen oplossen vanuiteen breder perspectief, waardoor ze productiever zijn en een beterresultaat bereiken. Daarnaast wil Siemens Nederland uitmaatschappelijk verantwoord oogpunt een weerspiegeling zijn van deNederlandse samenleving.”

Siemens Nederland heeft zich de afgelopen jaren actief beziggehouden met diversiteit initiatieven, een voorbeeld hier van iseen ambassadeursnetwerk. In juni 2006 is in opdracht van toenmaligMinister van Vreemdelingenzaken en Integratie gestart met het éénjaar durende project AmbassadeursnetwerkDiversiteit.

5000 stagairs erbij

Dit project gaat uit van de business case van diversiteit, namelijkdat het in het belang van de onderneming is om een diverssamengesteld personeelsbestand te hebben. Het netwerk heeft alsdoel een impuls te geven aan dit bewustzijn binnen het MKB. Ab vander Touw was de voorzitter van dit netwerk uit vijftienondernemers en topambtenaren van de Ministeries van SZW enJustitie. Deze ambassadeurs hebben getracht het bedrijfsleven testimuleren meer gebruik te maken van allochtone stagiairs enafgestudeerden.

In februari 2007 kon het netwerk laten zien dat ruim5000 allochtonen aan een stage of afstudeerplek waren geholpen.Daarnaast is de communicatie tussen stagezoeker en hetbedrijfsleven en de verschillende overheden verbeterd, zodat vraagen aanbod beter op elkaar is afgestemd en het bewustzijn over deopbrengsten van diversiteit op de arbeidsmarkt is vergroot bij dewerkgevers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK