Verslavingsspecialist wordt lector

Nieuws | de redactie
25 oktober 2010 | Maandag 1 november wordt Rob Bovens geïnstalleerd als lector Verslavingspreventie op de Christelijke Hogeschool Windesheim. Ontwikkeling van kennis en vaardigheden van preventiewerkers wordt de kern van zijn onderzoek. “Als professional moet je jezelf kennen én je doelgroepen kennen,” aldus Bovens.

Preventie centraal

Het onderzoek vanuit het lectoraat Verslavingspreventie zal zichtoespitsen op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudevan de professionals, waarbij wetenschappelijke kennis en methodenworden verbonden aan ervaring en grondhouding van depreventiewerker zelf. Daar liggen volgens Bovens de kracht en deconcrete toepasbaarheid van het lectorale onderzoek op Windesheimin de komende jaren.

In zijn lectoraat staan de persoon en de positie van depreventiewerker centraal bij het ontwikkelen van onderwijs en hetverrichten van onderzoek.  “Ten onrechte wordt ervan uitgegaandat de uitvoerders van wetenschappelijk onderbouwde methodes overvoldoende vaardigheden, zelfinzicht en stevigheid beschikken om eenoptimaal resultaat te bewerkstelligen. Dat is een onjuiste aanname.Een preventiewerker moet zijn eigen ervaringen kunnen delen met dedoelgroepen.

Hij is als professional een spiegel voor zijn cliënten. Als hijzichzelf niet kent, bereikt hij hen onvoldoende. Zijnvoorbeeldgedrag is een belangrijke factor. Onderlinge herkenning isnaast kennisdeskundigheid cruciaal om verbindingen met de cliënt teleggen. Interventies zijn slechts succesvol onder die voorwaarde.Als professional moet je jezelf kennen én je doelgroepen kennen,”aldus Bovens.

Niet alleen jongeren

Jeugd is een belangrijke doelgroep in het onderzoek van Bovens.Er is echter een maatschappelijke ontwikkeling die in deanonimiteit dreigt te raken: verslaving onder ouderen. Bovens:”Deze groep zal de komende jaren veel aandacht nodig hebben. Juistook om te voorkómen dat ouderen verslaafd raken, bijvoorbeeld dooreen hoge werkdruk in deze jachtige tijd, na hun arbeidzame leven ofdoor een scheiding op hogere leeftijd.

Preventie heeft ook veel met zingeving te maken en met hetgevoel dat je ertoe doet. Het is bovendien van groot belang om deomgeving er op een goede manier bij te betrekken. Ik verwacht dathet preventieve seniorenbeleid steeds belangrijker gaat worden.Daarop willen wij vanuit het lectoraat adequaat en concreetinspelen.”

Rob Bovens is tevens senior wetenschappelijk medewerker bij hetverslavingsinstituut Trimbos. De installatie van Bovens totlector bij Windesheim  vindt 1 november 2010 vanaf 15.00uur plaats in het Auditorium van Windesheim, Campus 2-6 te Zwolle.Na de lectorale rede van Bovens zelf zal drs. Ruud Rutten,voorzitter Raad van Bestuur van Tactus Verslavingszorg, eenreferaat houden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK