De wet van Murphy voltrekt zich

Nieuws | de redactie
16 februari 2011 | Doekle Terpstra noemt het Kamerdebat over de perikelen bij Inholland “een morele opsteker voor ons allemaal.” Hij erkent tegen ScienceGuide onverbloemd “de grote spanning die op heel onze organisatie staat.” En gaat hij Inholland nu wel of niet opknippen?

 

Het ‘algemeen overleg’ in de Tweede kamer over deinspectierapportage over diploma’s bij de opleiding MEM vanInholland kende een opvallende toon. Bijna elke spreker, inclusiefstaatssecretaris Zijlstra, legde er de nadruk op dat de focus moestliggen waar deze hoort. Op de kern van het probleem en niet op deuitwaaierende beeldvorming er omheen. Inholland-voorzitter DoekleTerpstra noemt dit “echt een morele opsteker. En die geldt voor onsallen in de hogeschool, studenten en medewerkers. Zijlstra zeinadrukkelijk dat het niet goed is om discussies zo te voeren, datje de mensen waar het om gaat onnodig beschadigt. Ook veelandere zeiden dat in de Kamer.”

Reputatieschade en werkelijkheid

“Het overleg ging over de problematiek bij MEM en dat isterecht. De focus lag daarop en daar moet het nu ook allereerst omgaan. Gelukkig zeiden verschillende Kamerleden dat ook: hetprobleem bij MEM is de kwestie en hoe dat aangepakt wordt eveneens.Het gaat er ook bij niet om als het ware het geheel van Inhollandte beoordelen, of conclusies te trekken over hoe het nieuwe collegevan bestuur zijn werk doet.”

De aanpak van de problemen is niettemin een klus die heel deorganisatie raakt. “Je merkt dat we de zaken moeten oplossenterwijl er een grote spanning op de organisatie ligt. De impactdaarvan is voelbaar, men voelt ook de last van de reputatieschadedie door een gepercipieerde werkelijkheid wordt aangewakkerd.Tegelijk zijn velen bij ons bezig met uitstekend werk, zoalsbijvoorbeeld nu weer blijkt uit de accreditatie van deLeisure-opleiding. Dat schuurt en belast de mensen. In zo’nsituatie lijkt alles mis te gaan, dan voltrekt de wet van Murphyzich.” Terpstra vindt daarom dat de uitspraken in de Kamer dat dehogeschool en de mensen daarin geen recht gedaan wordt in die”gepercipieerde werkelijkheid” van grote betekenis.

Hart onder de riem

In die uitspraken zit ook een vertrouwensvotum, zegt hij tegenScienceGuide nog eens. “Dat vertrouwen geeft ook rust en dat is bijde spanningsboog bij ons erg goed. Want die is hoog! Wij doen metelkaar een groot beroep op de organisatie en de mensen vanInholland. Dat men nu een hart onder de riem krijgt met zulkvertrouwen is van groot belang. Dat motiveert om ook echt aan tepakken.”

Het Kamerdebat liet ook merken dat men in politiek Den Haag inapril wel wil weten waar men aan toe is. Terpstra beaamt dat, ookhij wil dan duidelijkheid hebben en kunnen bieden. “Dat vertrouwenin ons moeten we dan nu ook oppakken en wij moeten leveren. Inapril zal en kan niet alles wat er aan probleempunten vastgesteldis ‘spic and span’ hersteld zijn. Daar moet je nuchter over wezen.Zijlstra zei dat hij wat dat betreft wel wil kunnen zien dat erresultaten zijn én markeringspunten voor het komende jaar: wat gaanwe wanneer verder verbeteren? Wat leveren we in dat proces? Dieomslag, daar gaat het om en terecht.”

Waarom opsplitsen?

Vanuit onder meer de SP is op tafel gelegd, dat Inholland maarbeter kan worden opgesplitst in kleinere eenheden, een soort van’defusering’in HBO-land. Ook dat gesprek is Terpstra aangegaan metbepleiters daarvan, vertelt hij. “Ik sprak er al over met Jaspervan Dijk (SP-HO-woordvoerder in de Kamer) en we gingen hetdaarbij vooral hebben over de vraag; ‘wat is je doel hiermee?’ Alsje wil dat het HBO meer kleinschalig van opzet is, dan zou je juistnaar Inholland moeten kijken. Wij hebben 35.000 studenten die over10 locaties in zeer verschillende steden en regio’s in de Randstadverdeeld zijn. Er zijn HO-instellingen, in HBO en WO, waar men veelmeer mensen concentreert op één plek.”

Volgens Terpstra is de kernvraag in dit verband een andere: “Hoehou je bij zo’n divers geheel als het onze de besturing overeind?Slaag je er in bij die regionale diversiteit bijvoorbeeld jeHBO-aanbod goed af te stemmen op de vraag van de omgeving, vanbedrijven en instellingen die hbo’ers willen hebben. Dat is eenpunt waar ik erg naar kijk nu. Want daar kunnen we sterker voor dedag komen, denk ik. De vraag rond Haarlem is anders dan die rondDordrecht en Amsterdam is echt anders dan Rotterdam, ook waar hetonze hogeschool aangaat. Daar beter op in te spelen lijkt mijcruciaal.” 

Dat dit meteen aansluit bij de opdracht vanuit ‘Veerman’ om tekomen tot differentiatie en profilering valt Terpstra direct bij.”Ja natuurlijk! We maken in dat verband nu een SWOT-analyse vanonze hogeschool en kijken daarbij bewust van buiten naar binnen.Wat vindt onze omgeving, wat heeft die nodig? Hoe weten wij daarantwoorden op te vinden met ons portfolio en onze aanpak van hetonderwijs? Begin maart is die analyse klaar. Van daaruit moeten weeen nieuwe legitimatie vinden voor de maatschappelijke opdracht vanonze hogeschool.”

Beroepstrots hervinden

In die hogeschool komt “het primaire proces weer centraal.”Terpstra noemt dat “de filosofie van Lieteke”, zijn nieuwe collegain het CvB. “We willen deze hogeschool haar beroepstrots latenhervinden. De organisatie, ook de diensten in de instelling, zijner om de rol en de roeping van het onderwijs en de docent tot bloeite laten komen. Dat is waar het om gaat als je praat over’professionele ruimte’.  Dat komt bovendien niet zomaar ergensvandaan. Die roeping is de kern van wat de WHW ons als het wareopdraagt. Die maatschappelijke opdracht is het referentiekader voorde professionele ruimte.”

Terpstra stipt aan dat men dit besef ook bij de mensen in dehogeschool weer tot leven wil wekken. Zelfs in deintroductiecursussen voor nieuwe medewerkers zou meer plaats moetenkomen voor meer dan de logistieke informatie voer de hogeschool.”Misschien moeten we wel een ‘cursus WHW’ daarin opnemen. In elkgeval een bewuste aandacht voor ‘waarom doen wij dit werk hier enwaarom pakken wij dit met elkaar zó aan?’ Die nadruk op het waarom,die opdracht vanuit de WHW, die zijn geen last op ons werk, maareen deugd en een uitdaging daarvoor.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK