AAUP looft AUP

Nieuws | de redactie
15 maart 2011 | Hoe kunnen academische uitgevers het best inspelen op de overgang naar Open Access publishing? In een onderzoeksrapport van de Association of American University Presses wordt het model van Amsterdam University Press als veelbelovend voorbeeld aangehaald. Ook de KNAW is om en zal ‘digitale duurzaamheid’ nastreven.

De Association of American University Presses (AAUP)heeft onlangs het rapport Sustaining Scholarly Publishing:New Business Models for University Presses uitgebracht, waarinzij toelicht hoe AAUP-leden wetenschappelijk uitgeven kunnendoorontwikkelen naar een breed spectrum van creatieve engezamenlijke digitale initiatieven. Het rapport identificeertelementen van huidige wetenschappelijke uitgeefpraktijken die demoeite waard zijn om te behouden en benoemt de uitdagingen van deovergangsperiode naar Open Access effectieve businessmodellenhierbij.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks), bestaanduit verschillende Europese university presses en waarvan AUPcoördinator is, wordt in het rapport  uitgebreid besproken.Het rapport beschrijft het publicatiemodel van OAPEN, waarbijuitgevers een publicatiebijdrage kunnen ontvangen voor het vrijtoegankelijk maken van wetenschappelijke boeken en concludeert datAUP Open Access-uitgeven heeft geïntegreerd in hetuitgeefbeleid.

KNAW-beleid

Ook de KNAW maakt onderdeel uit OAPEN. De Akademie steldeonlangs dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geldgefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn en dat zijdaarom in eigen huis Open Access en digitale duurzaamheid zalrealiseren. In beginsel worden alle publicaties vanKNAW-onderzoekers vrij toegankelijk. Dat gebeurt bij voorkeurdirect, maar uiterlijk na achttien maanden. Onderzoeksdata wordenvrij toegankelijk gemaakt en duurzaam opgeslagen, tenzij dringenderedenen – privacy, wettelijke regelingen – daaraan in de wegstaan.

Ter ondersteuning van dit beleid zijn twee stimuleringsfondseningesteld waarvan KNAW-onderzoekers gebruik kunnen maken, één voorpublicaties en één voor data, en wordt aandacht besteed aanvoorlichting en scholing.

Meer over het rapport Sustaining Scholarly Publishing: NewBusiness Models for University Presses leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK